Skip to main content
King County logo

In Seattle, sewage can overflow into waterways on very rainy days

Older sewer pipes in Seattle carry sewage combined with stormwater. When it rains hard, these pipes can fill up and overflow into rivers, lakes, or Puget Sound. These overflows:

 • Occur during or after heavy rains
 • Usually happen in the winter, between October and May
 • Release 10 percent sewage and 90 percent stormwater
 • Carry chemicals and germs that could harm people and animals living in the water

Stay out of the water for 48 hours after a sewage and stormwater overflow.

Learn if a CSO is overflowing now.

Learn more about CSOs.

En Seattle, las aguas residuales pueden desbordarse en los ríos y canales durante los días muy lluviosos

Las tuberías más antiguas de alcantarillado de Seattle transportan aguas residuales combinadas con aguas pluviales. Cuando hay lluvias intensas, dichas tuberías pueden llenarse y desbordarse en ríos, lagos o en Puget Sound. Estos desbordamientos:

 • Ocurren durante o después de lluvias intensas
 • Generalmente ocurren durante el invierno, entre octubre y mayo
 • Liberan el 10 % de las aguas residuales y el 90 % de las aguas pluviales
 • Contienen químicos y gérmenes que podrían dañar a las personas y animales que viven cerca del agua

Permanezca fuera del agua durante las 48 horas siguientes a un desbordamiento de aguas residuales y pluviales.

Descubra si está ocurriendo un CSO en este momento

Obtenga más información sobre los CSO

在西雅圖,如下豪雨,汙水可能會溢流至水路中

西雅圖較老舊的汙水管是汙水和雨水合流的。在下豪雨時,這些汙水管可能會因滿溢而溢流至河川、湖泊或普吉特海灣中。這些溢流:

 • 發生於豪雨期間或之後
 • 通常發生於冬季,介於十月至隔年五月之間
 • 會釋放 10% 的汙水和 90% 的雨水
 • 帶有化學物質和細菌,可能會對人類和水生動物造成傷害

在汙水和雨水溢流後的 48 小時內請不要接觸水源。

瞭解某 CSO 目前是否有溢流情況

進一步瞭解 CSO

Tại Seattle, cống rác có thể ứa tràn vào những tuyến đường nước vào những ngày mưa nhiều

Các ống cống lâu đời tại Seattle mang cống rác kết hợp nước mưa bão. Khi trời mưa nhiều, những ống cống này có thể đầy lên và tràn ngập vào sông ngòi, hồ ao, hoặc Puget Sound. Những sự tràn ngập này:

 • Xẩy ra trong khi hoặc sau những cơn mưa lớn
 • Thường hay xẩy ra vào mùa đông, giữa tháng Mười và tháng Năm.
 • Tiết thải ra 10 phần trăm cống rác và 90 phần trăm nước mưa bão
 • Chứa những hóa chất và vi trùng có thể gây hại cho người và sinh vật sống trong nước.

Hãy tránh xa nguồn nước cống trong 48 tiếng đồng hồ sau cống rác và nước mưa bão tràn ngập.

Hãy tìm hiểu nếu CSO hiện đang tràn ngập

Hãy tìm hiểu thêm về CSOs

Alexander Mockos, CSO Capital Programs Manager
alexander.mockos@seattle.gov

Erika Peterson, Project Manager
erika.peterson@kingcounty.gov