Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while practicing social distancing guidelines.  
King County logo

Các Khuyến Khích Y Tế Công Cộng về Vi-rút COVID-19

Các Khuyến Khích Y Tế Công Cộng về Vi-rút COVID-19

COVID-19 (tên gọi trước đây là “vi-rút corona mới”) là một chủng vi-rút mới có thể lây lan từ người sang người. Hiện giờ vi-rút này đã xuất hiện ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, sau khi xuất xứ từ Trung Quốc.

www.kingcounty.gov/covid

The King County Access to Baby and Child Dentistry program (ABCD) focuses on preventive and restorative dental care for Medicaid-eligible children.