Skip to main content
King County logo

Nhóm Xếp hạng An toàn Thực phẩm

Giờ đây, các nhà hàng sẽ nhận được một trong bốn loại xếp hạng an toàn thực phẩm để người dân biết thêm thông tin về mức thực hành an toàn thực phẩm của nhà hàng, giúp họ đưa ra quyết định ăn ngoài sau khi đã cân nhắc thông tin. Nếu muốn mở cửa kinh doanh, một nhà hàng phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn thực phẩm để vận hành.

  • CẦN CẢI THIỆN: Nhà hàng bị đóng cửa bởi Cơ quan Y tế Công Cộng – Seatle & Hạt King vào năm ngoái hoặc nhà hàng cần được kiểm tra lại nhiều lần để củng cố các quy tắc thực hành an toàn thực phẩm.

  • ĐẠT: Nhà hàng có: NHIỀU vi phạm đỏ nghiêm trọng trong bốn lần kiểm tra gần đây.

  • TỐT: Nhà hàng có: MỘT SỐ vi phạm đỏ nghiêm trọng trong bốn lần kiểm tra gần đây.

  • XUẤT SẮC: Nhà hàng KHÔNG CÓ hoặc CÓ RẤT ÍT vi phạm đỏ nghiêm trọng trong bốn lần kiểm tra gần đây.

Phía sau xếp hạng nhà hàng là gì?

Nhóm xếp hạng của một nhà hàng được xác định bởi ba thành phần chính:

  • Xu hướng thực hành an toàn thực phẩm qua thời gian. An toàn thực phẩm tốt cần được thực hành mỗi ngày. Dấu hiệu xếp hạng an toàn thực phẩm trên cửa sổ sẽ phản ánh chất lượng từ trước đến nay của cửa hàng chứ không chỉ ở một lần kiểm tra duy nhất. Xếp hạng an toàn thực phẩm của nhà hàng sẽ được xác định theo số điểm vi phạm đỏ trọng yếu trung bình trong bốn lần kiểm tra thường xuyên trước đó.

  • Thước đo chất lượng. Người dân Hạt King muốn biết nhiều thông tin hơn, rằng liệu nhà hàng vượt qua hay không vượt qua đợt kiểm tra. Dấu hiệu trên cửa sổ nhà hàng sẽ cho biết nhà hàng thực hành an toàn thực phẩm tốt đến đâu ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu.

  • Xếp hạng trên biểu đồ. Người dân Hạt King muốn biết nhà hàng thực hành an toàn thực phẩm tốt như thế nào so với các nhà hàng khác trong cùng khu dân cư. Điểm số trung bình của mỗi nhà hàng được so sánh với các nhà hàng khác trong cùng khu vực địa lý hoặc khu vực mã bưu chính.
Sau đây là cơ cấu ước tính về tỷ lệ số nhà hàng rơi vào mỗi nhóm xếp hạng. Xếp hạng trên biểu đồ áp dụng cho 3 nhóm cao nhất là ‘Excellent’ (Xuất sắc), ‘Good’ (Tốt) và ‘Okay’ (Ổn). Nhóm ‘Needs to improve’ (Cần cải thiện) không được xếp hạng trên biểu đồ.

Vi phạm đỏ trọng yếu là gì?

Những thực hành thao tác thực phẩm mà, khi được thực hiện không đúng cách, rất có khả năng gây ra các bệnh do thực phẩm.

Steps to safe food handling


Trang chủ của Hệ thống Xếp hạng An toàn Thực phẩm