Skip to main content
King County logo

Hidden water supplies are unusual and emergency places to find water if your water supplies are gone. Water supplies can become damaged in an emergency which can lead to contamination of normal water supplies.

Hidden sources of water inside your home

 • Water can be drained from the drain spout of a water heater. Be sure the electricity and/or gas are off before opening the drain. Drain the water into a storage container.
 • Water can be drained from the pipes inside your home. Open a faucet on the top floor of your home. Next go to the faucet at the lowest point in your home. Open the faucet and drain out the water you need into a storage container.
 • Water from your toilet storage, or reserve tank, can be used if no chemicals have been used in this tank. Do not use this water if it is blue in color because chemicals have been used.
 • Water that has been placed in ice cube trays in the freezer can be used.

Hidden sources of water outside your home

 • These sources can be considered as a potential source; however, they may contain chemical or bacterial pollutants which could be hazardous to your health.
  • Rainwater
  • Rivers and Streams
  • Ponds
  • Lakes
  • Natural Springs
 • Boil water from these sources for at least 10 minutes prior to drinking.
 • CAUTION: Chemical pollutants will not be removed by boiling.

Water sources to be avoided

Avoid water that contains solid materials, has an odor, or has a dark color.

 • 在緊急情況下找到隱藏水源

什麼是隱藏水源?

隱藏水源是指當您的水供應耗盡時,那些能夠找到水的非同尋常和應急的地方。在緊急情況下,供水系統可能被損壞,導致正常供水被污染。

您家室內有哪些隱藏水源?

 • 水可以從熱水器的排水口排出。在打開排水口之前一定要將電源和/或燃氣關閉。將水排入儲存容器中。
 • 水可以從您家中的水管排出。打開您家頂樓的一個水龍頭,然後來到您家中位置最低的水龍頭,將其打開,把您需要的水排入儲存容器中。
 • 可以使用廁所儲存或後備水箱中的水,如果水箱裏沒有放入化學藥劑的話。如果這水呈現藍色,則不要使用,因為那裏面有化學藥劑。
 • 可使用放入冰箱制冰塊盤子中的水。

您家室外有哪些隱藏水源?

 • 這些水源可以被看作是潛在水源,但是水中可能含有對健康有害的化學藥劑或細菌污染物。
  • 雨水
  • 河水與溪流
  • 池塘
  • 湖泊
  • 天然泉水
 • 取自這些水源的水應當煮沸至少10分鐘,然後才能飲用。
 • 注意:將水煮沸並不能去除化學污染物質

哪些水源是應當避免的?

避免使用含有固體物質、有異味、或顏色發黑的水。

 • 응급 시 숨은 급수를 찿아라

숨은 급수란?

드물고 위급한 때에 일반적으로 사용했던 급수를 사용하지 못할 시에 숨은 급수를 찿아야 합니다. 응급사태로 인해 일반적인 급수 시설이 파손되어 급수가 오염되는 경우가 있습니다.

집 안에 숨은 급수란?

 • 물을 이용하는 난방기의 배수관으로부터 그 안에 남은 물을 빼십시오. 배수관을 열기 이전에 전기/가스를 끄는 것을 잊지 마십시오. 물을 빼어 통에 담아 보관합니다.
 • 집 내부에 있는 파이프 안에 있는 물을 사용할 수도 있습니다. 집 맨 위층에 있는 수도꼭지를 열은 후에 맨 아래층에 있는 수도꼭지를 엽니다. 아래층 수도에서 나오는 물을 통에 담아 보관합니다.
 • 변기통 또는 변기물탱크에 있는 물도 화학물질이 섞어있지 않다면 사용할 수 있습니다. 물이 파란색이라면 화학물질이 혼합되어 있으므로 사용하지 마십시오.
 • 냉동실에 있는 얼음도 사용할 수 있습니다.

집 밖에 숨은 급수란?

 • 이러한 급수는 응급 시 사용될 수 있으나, 건강에 해가 되는 화학물질 및 박테리아를 함유할 수 있으므로 각별이 조심하십시오.
  • 빗물
  • 강및시냇물
  • 연못
  • 호수
  • 온천
 • 마시기 이전에, 이러한 곳에서 나온 물을 적어도 10분 동안 끓이십시오.
 • 주의: 화학물질로 오염된 물은 끓인다 해서 정화되지 않습니다.

피해야 하는 급수?

이물질이 있거나, 악취가 나거나 색이 어두운 물은 피하십시오.

 • Как найти скрытые запасы воды в чрезвычайных обстоятельствах

Что такое скрытые запасы воды?

Скрытые запасы воды – это запасы воды, которые можно найти в необычных местах в случае острой необходимости, если ваши запасы воды израсходованы. Водоснабжение может быть повреждено в чрезвычайных обстоятельствах, что может привести к загрязнению воды.

Каковы некоторые скрытые источники воды у вас дома?

 • Воду можно слить через сливное отверстие водонагревателя. Прежде чем открыть слив, удостоверьтесь, что отключено электричество и газ. Слейте воду в емкость для хранения.
 • Воду можно слить через трубы внутри вашего дома. Откройте кран на самом верхнем этаже вашего дома. Затем пойдите к крану в самой нижней точке вашего дома. Откройте кран и слейте необходимую вам воду в емкость для хранения.
 • Можно пользоваться водой из туалетного бачка для воды, или накопительного бачка, если в этом бачке не использовались химикаты. Не пользуйтесь этой водой, если она синего цвета, так как применялись химикаты.
 • Можно пользоваться водой, налитой в подносы для льда в морозильнике.

Каковы некоторые скрытые источники воды снаружи дома?

 • Эти источники можно рассматривать как потенциальный источник воды; однако, они могут содержать химические или бактериальные загрязнители, которые могут быть опасны для вашего здоровья.
  • Дождевая вода
  • Реки и ручьи
  • Пруды
  • Озера
  • Родники
 • Кипятите воду из этих источников, по меньшей мере, 10 минут до питья.
 • ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Кипячение не убирает химические загрязняющие вещества.

Какие источники воды следует избегать?

Не пользуйтесь водой, которая содержит твердые материалы, водой с запахом или темного цвета.

 • Dhaqsi u helidda qalabka biyaha ee qarsoon

Waa maxay qalabka biyaha ee qarsoon?

Qalabka biyaha ee qarsoon waa meelo aan caadi ahayn ee biyo laga helo haddii ay biyaha kaa dhammaadaan. Qalabka biyaha si dhaqsiyo ah ayuu ku halaabi karaa taasoo keeni karta in waxyeelloobo qalabka caadiga ah ee biyaha.

Waa maxay asalka qarsoon ee biyaha aqalkaaga?

 • Biyaha waxaa laga sii deyn karaa halka hoose ee haanta kuleylisada. Xaqiiji in korontada iyo/ama gas-ka ay dansan yihiin inta aadan biyaha ka daadin. Biyaha ku daadi weel lagu kaydiyo.
 • Biyaha waxaa laga sii deyn karaa dhuumanka aqalka gudihiisa. Fur dhuun biyo ku taal dabaqa sare ee aqalkaaga. Kaddibna waxaad tagtaa dhuun biyo eey kuu ag taal qaybta aqalkaaga ugu hooseysa. Fur dhuunta oo ka sii daa biyaha aad doonaysid weelka aad u baahan tahay.
 • Biyaha ku jira weelka kaydka suuliga, ama haanta kaydka, waxaa la isticmaali karaa haddii aan kiimiko lagu darin haantani. Ha isticmaalin biyahani haddii midabkoodu yahay baluug taasoo ay keenayso in kiimiko la isticmaalay.
 • Biyaha lagu kaydiyo baraf dhaliyaha qaboojiyaha waa la isticmaali karaa.

Waa maxay asalka biyaha qarsoon ee dibedda aqalkaaga?

 • Waxyaabahani ayaa loo tixgelin karaa in ay yihiin kuwo muhiim ah, hase ahaatee, waxaa laga yaabaa in ay ku jiraan kiimiko iyo baktiiriya halis u noqon karta caafimaadkaaga.
  • Biyaha xareedda
  • Webiyada iyo Ilaha
  • Warta
  • Harada
  • Ilaha biyuhu ku burqadaan
 • Kari biyaha meelahani ugu yaraan 10 daqiiqadood ka hor inta aadan cabin.
 • TAXADDIR: Sunta kiimikada karis kuma ay ku baxayso.

Waa maxay asalka biyaha ee laga fogaado?

Ka taxaddir biyo ay ku jiraan waxyaabo adag, uraya, ama midabkoodu madow yahay.

 • Encuentre suministros de agua ocultos en una emergencia

¿Qué son suministros de agua ocultos?

Los suministros de agua ocultos son inusuales y se trata de lugares de emergencia donde podrá encontrar agua si sus suministros se han agotado. Los suministros de agua se pueden dañar en una emergencia que puede conducir a la contaminación de suministros de agua normales.

¿Cuáles son algunas fuentes ocultas de agua dentro de su casa?

 • Se puede drenar agua del desagüe de un calentador de agua. Asegúrese de que la electricidad y/o el gas estén apagados antes de abrir el desagüe. Drene el agua a un recipiente de almacenamiento.
 • Se puede drenar agua de las cañerías dentro de su casa. Abra un grifo en el piso superior de su casa. Luego vaya al grifo al punto más bajo en su casa. Abra el grifo y drene el agua que usted necesita a un recipiente de almacenamiento.
 • Se puede usar el agua del tanque de almacenamiento o de reserva de su inodoro, si no se han usado substancias químicas en éste tanque. No use el agua si es de color azul ya que esto indica que se han usado substancias químicas.
 • Se puede usar agua de las bandejas de cubos de hielo en el congelador.

¿Cuáles son algunas fuentes ocultas de agua fuera de su casa?

 • Estas fuentes se pueden considerar como una fuente potencial; sin embargo, ellas pueden contener substancias químicas o bacterias contaminantes que podrían representar un riesgo para su salud.
  • Agua de lluvia
  • Ríos y arroyos
  • Charcos
  • Lagos
  • Fuentes naturales

 • Haga hervir el agua de estas fuentes durante por lo menos 10 minutos antes de beberla.

 • PRECAUCIÓN: Los contaminantes químicos no se eliminarán al hervirla.

¿Cuáles fuentes de agua se deben evitar?

Evite el agua que contiene materiales sólidos, que tiene olor o tiene color oscuro.

 • Tìm nguồn cung cấp nước tàng ẩn trong trường hợp khẩn cấp

Nguồn cung cấp nước tàng ẩn là gì?

Nguồn cung cấp nước tàng ẩn là những nơi khác thường và khẩn cấp để tìm ra nước nếu hệ thống nước của quý vị không còn. Hệ thống nước có thể trở nên hư hỏng trong trường hợp khẩn cấp và có thể dẫn đến việc hệ thống nước bị ô nhiễm.

Các nguồn nước tàng ẩn ở trong nhà quý vị là những gì?

 • Nước có thể được lấy từ vòi thoát nước của máy nước nóng. Nên nhớ là điện và/hoặc khí đốt phải được tắt trước khi mở vòi này. Cho nước chảy vào trong một bình dự trữ.
 • Nước có thể được lấy từ những ống trong nhà quý vị. Mở vòi nước trên tầng cao nhất ở nhà quý vị. Kế đến mở vòi nước ở tầng thấp nhất trong nhà quý vị. Mở vòi nước và cho nước mà quý vị cần chảy vào trong bình dự trữ.
 • Nước từ bồn nước của cầu tiêu, hoặc trong thùng dự trữ, có thể được dùng nếu không có sử dụng hóa chất trong thùng này. Đừng dùng nước này nếu nước có màu xanh lơ vì đã có hóa chất trong đó.
 • Nước ở trong các khay nước đá trong tủ đá cũng có thể dùng được.

Các nguồn nước tàng ẩn ở bên ngoài nhà quý vị là những gì?

Những nguồn này có thể được coi như là nguồn có thể có; tuy nhiên, chúng có thể chứa các chất ô nhiễm hóa chất hoặc vi khuẩn có thể nguy hại đến sức khỏe của quý vị.

 • Nước mưa
 • Sông ngòi
 • Ao
 • Hồ
 • Suối thiên nhiên

Các nguồn nước nào cần nên tránh?

Tránh nước có các chất cứng, có mùi, hoặc có màu sẫm.

 • Đun sôi nước từ các nguồn này ít nhất là 10 phút trước khi uống.
 • THẬN TRỌNG: Các ô nhiễm hóa chất sẽ không được diệt trừ đi bằng cách đun sôi.