Skip to main content
King County logo

‘Oku fakapapau’i ‘e he The Washington State Department of Health (DOH, Potungāue Mo’ui ‘o e Vahefonua Washington), ‘a e tufaki ‘o e huhu malu’i ‘i hotau vahefonuá (peesi ‘initaneti ‘i he lea fakapilitania pē) mo e tu’unga ‘oku lava kau ki he huhu malu’i ‘o fakakongokonga (phases). ‘Oku lolotonga ‘i he Phase 1a mo e Phase 1b, Tier 1 ‘a e tufaki huhu malu’i ‘o e vahefonua King County.

Telefoni ki he 1-800-525-0127 pe 1-888-856-5816, pea lomiʻi ʻa e # ke maʻu ha tokoni ʻi he telefoní ke faka-taimitēpileʻi ʻa hoʻo aponimenti huhu maluʻí ʻo fakafou ʻi he telefoni laine maʻauʻanga fakamatala ʻa e WA State COVID-19. Kapau ʻokú ke fie maʻu ha fakatonu lea, lea mai ‘aki ‘a e lea ‘oku ke fie ma’ú ‘i he taimi ‘e tali atu ai ho’o tā maí. ʻAtā mei he taimi 6am – 10pm Mōnite-Falaite, 8am–6pm Tokonaki mo e Sāpate. ʻOku kehekehe pē ʻa e taimi tatalí.

ʻOku toe maʻu atu pea mo e tokoni ʻi he telefoní pea mei he Public Health COVID-19 Call Center ʻi he 206-477-3977, 8am-7pm.

Ko e ngaahi fakakmatala ki he ma’u atu ‘o e huhu malu’í ‘oku fakafo’ou atu ma’u pē. ‘Oku mau lolotonga ngāue ke ‘oatu ‘a e ngaahi fakatonulea ‘o e fakamatala ni ‘i he vave taha, ka ‘e ‘i ai pē ha ngaahi toloi si’i ‘i he taimi ke fakatonulea’i mo tuku hake (post) ki he peesi ‘initaneti (website). Mālō ‘aupito ho’omou kei tatali.

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui tahá he lea fakapilitānia ‘i he kingcounty.gov/vaccine.

‘I he ‘aho 18 ‘o Sanuali, 2021, kuo faka’atā ‘e he Washington State Department of Health ‘a e tufaki ‘o e huhu malu’i ‘i he Phase 1b1.

‘Oku ‘atā pē ‘a e huhu malu’i ‘o tatau ai pē ‘a e tu’unga ʻo e maluʻī, nofo fonuá pea mo e faka’imikuleisoni. ‘E ‘ikai ‘oatu ha tohi mo’ua pe ‘eke ha totongi ki he huhu mlau’i. Ko e huhu malu’í, ‘e totongi pe ia ‘e he Medicare, Medicaid mo e ngaahi kautaha malu’i tāutaha, pea ‘e totongi ‘a e huhu malu’i ‘a kinautolu ‘oku ‘ikai ha maluʻí. (uninsured).

‘Oku ‘atā ‘a e huhu malu’i ki he kakai ‘oku:

 • Malava ke kau ki he Phase 1a (peesi 'initaneti 'i he lea fakapilitania pē): kotoa 'o e kau ngāue 'oku nau tu'u lavea ngofua ke ma'u pe fe'ave'aki 'a e COVID-19 'i he ngaahi feitu'u fakafalemahaki; kau ngāue 'i he ngaahi 'api nofo'anga tauhi taimi lōlōa (long-term care) mo e kinautolu 'oku nofo ai; kau tauhi 'i ha ngaahi 'api nofo'anga 'oku fakahoko ai ha tauhi fakamo'uilelei.
 • Malava ke kau ki he Phase 1b1:
  • Ta'u 65 pe lahi hake
  • Ta'u 50 pe lahi hake kapau 'oku nofo 'i ha 'api nofo'anga 'oku nofo ai ha to'utangata 'e ua pe lahi hake, (hangē ko ha toulekeleka mo ha mokopuna), pea 'oku nau ma'u 'a e ngaahi me'a ni:
   • 'Ikai ke lava 'o nofo tokotaha pea 'oku fiema'u tokoni mei hono fāmili ke tauhi ia (totongi pe ta'etotongi) pe ko ha taha 'oku 'ikai ke ngāue 'i hono 'api
   • Nofo fakataha mo tokanga'i ha ki'i leka, hangē ko ha kui mo ha mokopuna.

'Ikai ke lava 'o kau ki he phase ko eni:

 • Tokotaha 'oku si'isi'i hifo e ta'u motu'a he ta'u 50
 • Tokotaha 'oku ta'u 50 pe lahi hake 'oku ne tauhi hano hoa pe ko hano kaungāme'a
 • Ko ha tokotaha lahi 'oku malva 'o nofo tokotaha pea 'oku ne tokanga'i 'ene fānau.

'Ilo lahi ange ki he palani tufaki huhu malu'i (peesi 'initaneti 'i he lea fakapilitania pē) 'a e Washington State.

Fakapapau’i ‘oku ke malava ‘o kau atu ki he huhu malu’i

Ko e Phase Finder ko ha meʻangāue ʻi he ʻinitanetí pea mei he Washington State Department of Health (DOH) ʻa ia te ne ʻeke atu ha ngaahi fehuʻi lahi ke vakaiʻi pe ʻokú ke taau ke maʻu ʻa e huhu maluʻi COVID-19 ʻi he taimí ni. Kapau ʻokú ke taau ke maʻu ia, te ke lava leva ʻo lesisita ke fanongonongo atu ʻa e taimi ʻa e malava ke ke maʻu ai ʻa e huhu maluʻí.

‘Oku ‘atā pē ‘a e huhu malu’i ‘o tatau a ipē ‘a e tu’unga maluʻí, nofo fonuá, tangataʻifonuá pe faka’imikuleisoni. ‘E ‘ikai ‘oatu ha tohi mo’ua pe ‘eke ha totongi ki he huhu mlau’i. Ko e huhu malu’í, ‘e totongi pe ia ‘e he Medicare, Medicaid mo e ngaahi kautaha malu’i tāutaha, pea ‘e totongi ‘a e huhu malu’i ‘a kinautolu ‘oku ‘ikai ha maluʻí. (uninsured).

Puka ha’o ‘apoinimeni

ʻOku fakangatangata pē ʻa e ngaahi naunau huhu maluʻí pea mo e ngaahi ʻaponimení. ʻE malava pē ke ke aʻusia ha tuai ʻi he hono faka-taimitēpileʻi ʻa hoʻo ʻaponimení koeʻuhí ko e lahi ʻa e fie maʻu ke kau atu ki aí. ‘E toki faingamālie ange ʻa hono maʻu ʻo e huhu maluʻí ‘i ha toki fakalahi mai ‘a e tousí (dose) huhu malu’i pea fakalahi mo e ngaahi fai’anga huhu malu’i.

 • Meʻa ke fili mei ai 1: Ta ki he ‘ofisi ho’o toketā pe tauhi ke vakai pe ‘oku ‘atā ha ‘apoinimeni huhu malu’i.

 • Meʻa ke fili mei ai 2: ‘Oku malava ‘e he Washington State’s Phase Finder online tool (me’angāue ‘i he ‘initaneti) ‘o fakapapau’i ‘a ho’o malava ke ke kau (eligibility) pea tuku atu ‘a e lisi ‘o e ngaahi feitu’u fai’anga huhu malu’i: www.FindYourPhaseWA.org

 • Meʻa ke fili mei ai 3: Kapau ‘oku ‘ikai ke ke lava ngāue’aki ‘a e me’angāue ‘i he ‘initaneti Phase Finder pea ‘oku ‘ikai ha taha ke tokoni atu, ‘oku lava pē ke ke telefoni ki he Telefoni Tokoni COVID-19 ‘a e Vahefonua Washington: Tā ki he 1-800-525-0127 pe 1-888-856-5816, pea lomiʻi ʻa e #. ‘Atā ‘i he Mōnite-Falaite, 6 a.m. ki he 10 p.m. Tokonaki, Sāpate, mo e ngaahi 'aho mālōlō fakavahefonua 8 a.m. ki he 6 p.m. Ki he liliu leá, fakahoko ange ʻa e lea fakafonua ʻokú ke fie maʻú ʻi he taimi ʻoku ʻatā atu aí. ʻOku malava ke maʻu atu mo ha tokoni ʻi he telefoní mei he Public Health COVID-19 Call Center ʻi he 206-477-3977, 8am-7pm.

 • Meʻa ke fili mei ai 4: ʻAʻahi ki he Washington State Department of Health ke maʻu ʻa e lisi ʻo e ngaahi feituʻu faiʻanga huhu maluʻi ʻi he vahefonua Washington (Ko e peesi ʻinitaneti ko ʻení ʻoku ʻi he lea faka-Pilitāniá pē), fokotuʻutuʻu ʻe he county.

 • Meʻa ke fili mei ai 5: Huhu maluʻi maʻá e kakai lalahi toulekeleka ʻi he faka-tonga ʻo King County:
 • Lolotonga ʻa e kei fakangatangata e lahi ʻo e huhu maluʻí, ʻoku fakapapauʻi ʻe he Public Health ʻa hono fakafaingofuaʻi kotoa ʻa e malava ke maʻu e huhú ʻe he kakai matuʻotuʻa ʻi he feituʻu faka-tonga ʻo King County ʻa ia ʻoku lahi taha ai ʻa e niʻihi ʻoku maʻu ʻe he COVID-19.

  ʻOku mau kamataʻi ha ongo feituʻu lalahi ke maʻu ai ʻa e huhu maluʻí ʻi Auburn pea mo Kent ke huhu maluʻi ʻa e niʻihi taʻu 65 pe matuʻotuʻa angé, kakai lalahi ʻoku fiemaʻu ha fale tokoni moʻui leleí, pea pehē foki ki he niʻihi ʻoku tokangaʻi kinautolú/pe taha tauhi ʻi ʻapí. ʻE malava mo ha ngaahi kulupu kehe ʻo faka-taimitēpileʻi ha ʻapoinimeni ʻi he ngaahi feituʻu ko ʻení ʻi he taimi ʻe lahi ai ʻa e naunau ki he huhu maluʻí.

  ʻI he taimi ní, ʻoku ʻatā ʻa e lēsisitá ki he niʻihi ʻoku nofo ʻi he ngaahi ʻēlia faka-Tonga ʻo King County ʻoku lahi taha ai ʻa e niʻihi ʻoku puke ʻi he COVID-19 pea ʻoku nau:

  • Ta'u 65 pe lahi hake PE
  • Ko ha tokotaha tauhi (care giver) koe pe ko ha tokotaha tauhi ‘i ‘api ‘o ha tokotaha ta’u 50 pe lahi ange ‘oku ‘ikai ke lava ‘o nofo tokotaha. Ko e tokotaha tauhí pe ko e taha tauhi ʻi ʻapí ʻoku malava ia ke kau atu ko ha taha ʻoku ʻi ha tuʻunga ngāue fakafalemahaki pea ʻoku ʻikai ke fie maʻu ia ke taʻu 50 pe lahi ange. PE
  • Kulupu pau ʻoku taʻu 50 pea lahi ange ʻoku nau nofo ʻi ha ʻapi ʻoku ʻi ai ha toʻutangata kehekehe (toʻutangata ʻe ua pe lahi ange) pea ʻoku nau:
   • ʻIkai lava ke ke nofo tokotaha pea ʻoku tokangaʻi ʻe ha taha tauhi, kāinga, taha tauhi ʻapi ʻi loto pe ko ha taha ʻoku ngāue ʻi tuʻa ʻii he ʻapí.
   • Nofo fakataha PEA MO tokangaʻi hono (fakatātā pē hangē ko e tokangaʻi e ngaahi mokopunā, fakafotu pe ʻilamutu). ʻOku ʻikai ke kau heni ʻa e kakai lalahi ‘oku malava ‘o nofo tokotaha pea ‘oku ne tokanga’i ‘ene fānau.)

  ʻE lava ʻe kinautolu ʻoku nau maʻu ha meʻa ʻe taha pe lahi ange ʻi he ngaahi meʻa ʻoku ʻoatu ʻi ʻolungá, te nau lava ʻo lesisita ki ha ʻaponimeni ʻi he: www.covidvaccine.kingcounty.gov. Fakatokangaʻi ange: ko e lesisita ko ʻení ʻoku lolotonga ʻi he lea faka-Pilitāniá pē. Telefoni ki he Washington state’s COVID-19 Assistance Hotline ʻi he 1-800-525-0127 pe 1-888-856-5816, pea lomiʻi ʻa e # ki ha tokoni he lesisita telefoní. Ki he liliu leá, fakahoko ange ʻa e lea fakafonua ʻokú ke fie maʻú ʻi he taimi ʻoku ʻatā atu aí. ʻOku toe maʻu atu pea mo e tokoni ʻi he telefoní pea mei he Public Health COVID-19 Call Center ʻi he 206-477-3977, 8am-7pm.

  Auburn Drive-Through COVID-19 Vaccination Site (Lolotonga fakahoko fatongia ki he kakai lalahi mo e kau tauhi ʻoku tuʻu lavea ngofuá):
  GSA Complex, 2701 C St. SW Auburn, WA 98001
  Hū ki ai: ʻAponimeni pē*. Fai’anga Huhu Malu’i Faka’uli (Drive-through) mai pē. Fiema’u pē ‘a e kā pe me’alele. Hū ki loto ki he Americans with Disabilities Act (Kakai ‘Amelika Fakalao koeʻuhí ko e Faingataʻaʻia Fakaesinó, ADA). Muimui ki he ngaahi papa fakahinohino ‘i ho’o a’u ki ai. ʻOku malava ke maʻu ʻa e ASL pea mo e liliu lea fakafonuá ʻi he feituʻu ko iá. *Kātaki ʻoua ʻe telefoni ki he GSA ke fakaʻekeʻeke fekauʻaki pea mo e ngaahi ʻapoinimeni huhu maluʻí. ʻE fakahoko leva koe ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻoku hiki atu ʻi ʻolungá.

  Kent COVID-19 Vaccination Site (Lolotonga fakahoko fatongia ki he kakai lalahí pea mo e kau tauhi ʻoku tuʻu lavea ngofuá):

  ShoWare Center, 625 W James St, Kent, WA 98032
  Hū ki ai: ʻApoinimeni pē. Pākingi, heka pasikala pe meʻalele, pe aʻu ki ai ʻaki ʻa e lēlué pea hū ki he falé. ADA pea malava mo e saliote teketeké ʻo hū ki loto. ʻOku malava ke maʻu ʻa e ASL pea mo e liliu lea fakafonuá ʻi he feituʻu ko iá.

‘E fiema’u ke ke ha’u mo e:

 • Fakamo’oni ID ‘oku ‘asi ai ‘a e ‘aho fā’ele’i: ID fakapule’anga, matakali, pe kaati ID na’e ‘oatu ‘e he puleʻangá. ʻE malava pē ke fakaʻaongaʻi ha siteitimeni pangikē ʻoku ʻasi ai ʻa e hingoá pea mo e tuʻasilá. ‘Oku malava pē ke ngāue ’aki ‘a e ID ngāué ʻi he taimi ʻoku malava ai ke kau atu ʻi he Phase 1a.
 • Fakapapauʻi ʻo e malava ke kau atú: :
  • Kapau na'a ke puka ho 'apoinimeni 'i he Phase Finder, ha'u mo e peesi fakapapau'i (confirmation page) 'o e malava ke kau atu, paaki pe lava pe 'o lau 'i ho telefoni to'oto'o.
  • Ko e niʻihi ko iá ʻi he Phase 1a, ‘oku malava pē ke ‘omai ha tohi mei ho’o pule ngāué ʻo fakaʻaongaʻi ia kae ʻikai toe fie maʻu e fakapapauʻi mei he Phase Finder. Ko e ngaahi tohi mei he ngāué ʻoku totonu ke fakaʻasi ai ʻa e hingoa ʻo e taha ngāué pea mo ha fakamatala ʻo fakapapauʻi ʻa e malava ke kau atú ʻo fakatatau ki he ngaahi tuʻutuʻuni ʻoku ʻoatu ʻe he Phase 1a ʻo e Washington State Department of Health.
  • Kapau na'e ke lesisita 'i he covidvaccine.kingcounty.gov, 'oku 'ikai ke toe ai ha fakapapau'i kehe ia 'e fiema'u.
 • Tui ha vala nima mutu pe ko ha vala nima 'atā pē 'oku lava 'o takai hake koe'uhi ke huhu 'a e konga ki 'olunga ho uma.

Pepa fanongonongo: Fokotu’u ki he Mo’ui Kakai: ‘I he Osi ‘a e Huhu Malu’i COVID-19 (PDF)


Puka ho’o huhu malu’i hono ua

‘I ho’o ‘i he ‘apoinimeni huhu malu’í, puka aipē ho ‘apoinimeni ki he huhu malu’i hono ua. ‘Oku totonu ke ke huhu malu’i hono ua hili ha ‘aho ‘e 21(Pfizer-BioNTech) pe ‘aho ‘e 28 (Moderna) mei he ‘uluaki huhu malu’í. ‘E malu’i kakato ‘e he huhu hono ua mei he vailasi.

Lēsisita ki he V-safe

Kuo fa’u ‘e he Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Senitā ki hono Pule’i mo Faka’ehi’ehi ‘o e Ngaahi Mahakí) ha me’angāue V-safe ), ke ne siofi ‘a e malu ‘o e huhu malu’í. Ko e V-safe ko e me’angāue ke ngāue’aki ‘a e telefoni ke ne savea ‘initaneti ke malava ‘o vakai’i fakataautaha ‘a e tu’unga mo’uilelei hili ‘a e huhu malu’i COVID-19. ‘Oku ke malava ‘o vakai’i vave ai ‘a e CDC pe ‘oku ‘i ai ha ngaahi uesia kovi (side effects) hili ‘a e huhu malu’i COVID-19. ‘E ala fetu’utaki atu pē ‘a e CDC ki ha ngaahi fakamatala. ‘Oku tokoni ‘a e V-safe ke ne fakamanatu ‘a e huhu malu'i COVID-19 hono ua ‘o ka fiema’u.

Hokohoko atu ‘a e ngaahi founga malu’i COVID-19

‘E ‘oatu ‘e he huhu malu’i ha malu’i levolo mā’olunga mei he mahakí, ka ‘oku ‘ikai ke 100% ‘a e malu’í. Pea ‘oku te’eki ai ke mau fakapapau’i ‘a e malava ‘a e huhu malu’i ‘o ta’ofi ‘a e kakaí mei hono fakamafola ‘a e vailasí. ‘A ia ‘oku ‘uhinga ia, ‘e malava pē ‘e ha taha kuo ‘osi huhu malu’i ke ne toe ma’u ‘a e vailasi– tatau aipē kapau ‘oku ‘ikai ke nau puke ka ‘oku malava pē ke nau kei fakamafola ‘a e COVID-19 ki he kakai kehe. ‘Oku kei fakahoko ha ngaahi fekumi ki he fifili ko ení.

Hili ‘a e huhu malu’í, hokohoko atu pē ‘a e tui me’amalu’í (masks) ke malu’i ‘a e kakai kehe, fakasi’isi’i ‘a e ngaahi me’a ‘oku mavahe mei ‘api, fakamama’o mei he fakataha’anga ‘o e kakai tokolahi ‘i loto ‘i ha fale, fakanounou pē ‘a e feohi mo e kakai kehe pea tauhi e va mama’o, tauhi ‘a e falé ke ‘ea lelei pē, pea fanofano ho nima.

Kapau kuo ke vaofi mo ha taha ‘oku COVID-19, tatau aipē kuo ke huhu malu’i, ‘e kei fiema’u pē ke ke muimui ki he ngaahi tu’utu’uni kolonitini ‘a e Potungāue Mo’ui.

Lolotonga ‘oku fekumi ‘a e kau mataotao ki hono malu’i ‘e he huhu malu’i COVID-19 ‘a e tūkunga ‘o e mo’uí, ‘oku tokoni ‘etau hokohoko atu hono tauhi ‘a e ngaahi founga malu’i COVID-19 ki hono fakangata ‘a e mahaki faka’auha ni.

Pepa fanongonongo: Founga ke ma’u atu ‘a e huh malu’i COVID-19 ki he kakai lalahi ‘i King County (PDF)


Ko hai ‘oku malava ke kau atu ki ai?

Ko e kakai lalahi kotoa pē ‘i he state Washington ‘oku lahi hake honau ta’u motu’a he 65 ‘oku malava ke nau ma’u atu ‘a e huhu malu’i vaccine. Ko kinautolu ‘oku ta’u 50 pe lahi hake ‘oku ‘api nofo’anga ‘oku to’utangata kehekehe ‘oku malava ke nau kau ka ‘e ‘i ai pē ‘a e ngaahi makatu’unga. Koe’uhi ko e lahi fakangatangata pē ‘a e huhu malu’i, ‘e ‘ikai malava ke huhu malu’i ‘a e tokotaha kotoa pē ‘i he taimi ni. ‘E toki fakalahi mai ‘a e huhu malu’i ‘i King County pea toki fakalahi ‘a e faka’atā atu.

‘Oku ma’u ‘i fē ‘a e huhu malu’i ‘i he taimi ni?

 • Ngaahi 'Api Tauhi Taimi Lōlōa (Long-term Care Facilities), ko kinautolu 'oku nofo 'i he ngaahi 'api tauhi, ngaahi 'api tauhi 'oku tokoni'i (assisted living) mo e ngaahi 'api tauhi taimi lōlōa 'e ni'ihi, 'oku lolotonga fakahoko honau huhu malu'i 'i he fengāue'aki fakafonua mo e ngaahi fale talavai (pharmacies).

 • Ngaahi Fa'unga Fakamo'uilelei (Health Care Systems), kau ki ai 'a e kau toketā, ngaahi falemahaki, mo e ngaahi kiliniki fakakoló, ko e ngaahi founga tefito ia ke ma'u e huhu malu'i ki he kakai lalahi.

 • Ngaahi Timi Huhu Malu'i, fakahoko 'e he Potungāue Mo'ui mo e Potungāue Tāmate Afi fakafeitu'ú 'a e fakaa'u 'o e huhu malu'i ki he kakai lalahi 'oku mā'olunga taha 'enau tu'u lavea ngofuá, kau ai 'a kinautolu 'oku nau 'i he ngaahi 'Api Fakafāmili Kakai Lalahi.

 • Ko e Ngaahi Feitu'u Fai'anga Huhu Malu'i, fokotuʻutuʻu ʻe he Potungāue Moʻuí, ʻoku nau fetuʻutaki ki he ngaahi kulupu ʻi he faka-tonga ʻo King County ʻoku lahi ange ʻenau tuʻunga tokoto falemahakí mo e mate ʻi he COVID-19, kau ai ʻa e kakai lalahi mo e niʻihi fakafoʻituitui ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo nofo ʻiate kinautolu peé, pea mo ʻenau kau tauhí.

Vavé ni homo maʻu maí

Ngaahi Kilinikí: Hangē pē ko hono maʻu ʻo ha huhu maluʻi flu ʻi hoʻo kiliniki fakalotofonuá – kau ai e ngaahi falekoloá – ʻe vavé ni pē ʻa e malava ke maʻu ha taimi-tēpile ki he huhu maluʻi COVID-19.

Ngaahi Kiliniki Fokotuʻu Fakataimi: ʻOku kau ʻa e ngaahi feituʻu maʻuʻanga meʻatokoní, ngahai senitā ki he kau toulekeleká, pea mo e ngaahi kautaha tui fakalotú ʻa e fakatātā lelei ki hen gaahi feituʻu ʻe ʻi ai ha ngaahi kiliniki fokotuʻu fakataimi, ʻi he vave taha pē ʻi he taimi ʻe maʻu ai ʻa e huhu maluʻí.

Huhu Maluʻi ʻi ʻApí: ʻe malava ke hoko ia ko ha meʻa ke fili pea mei ai ʻa e kakai lalahi matuʻotuʻa ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo toe mavahe holó: Ko e niʻihi kuo fakamafaiʻi ke tokangaʻi e niʻihi pehení te nau malava ʻo ʻaʻahi pea mo fakahoko e ngaahi huhu maluʻí.