Skip to main content
King County logo

Kuo fakapaasi 'e he Food and Drug Administration (FDA, Ngāue Pule ki he Me'atokoni mo e Faito'ó) ha huhu malu'i COVID-19 ke ngāue'aki fakavavevave. 'Oku ngāue fakataha 'a e Public Health – Seattle & King County (Potungāue Mo'ui – Seattle & King County) mo e Washington State Department of Health (Potungāue Mo'ui Washington State) ki hono tufaki 'o e huhu malu'í.

 • Ko e fuofua huhu malu’i ‘e tuku maí ‘e fakangatangata pē pea ‘e tomu’a ‘ave ia ki he ngaahi kulupu pau ‘oku mā’olunga taha ‘enau tu’u lavea ngofuá, hangē ko e kau ngāue ‘i he potungāue mo’uí mo e kakai ‘oku nau ‘i he fale ‘o e kau toulekeleká mo e ngaahi fale tauhi kehe pē.
 • ‘E kei fakangatangata aipē ‘a e huhu malu’i COVID-19 ‘i ha ngaahi māhina. ‘E māmālie atu pē, pea ‘e ala ‘atā ‘a e huhu malu’i ki he taha kotoa ‘i he ngaahi kulupu kuo fokotu’u atú.
 • Ko e malu 'o e huhu malu'í 'oku mu'omu'á. Ko e ngaahi huhu malu'i COVID-19 kotoa pē, kuo pau ke fou ia 'i ha founga toutou sivi'i, fakafuofua'i mo ha founga fakapaasi kimu'a pea toki ngāue'aki. Te nau toki fakapaasi pē kapau kuo paasi 'i ha tu'unga malu mo ola lelei 'a e FDA. 'E siofi 'a e malu 'o e huhu malu'í hili hono 'oatú.

Ko e ngaahi fakakmatala ki he ma’u atu ‘o e huhu malu’í ‘oku fakafo’ou atu ma’u pē. ‘Oku mau lolotonga ngāue ke ‘oatu ‘a e ngaahi fakatonulea ‘o e fakamatala ni ‘i he vave taha, ka ‘e ‘i ai pē ha ngaahi toloi si’i ‘i he taimi ke fakatonulea’i mo tuku hake (post) ki he peesi ‘initaneti (website). Mālō ‘aupito ho’omou kei tatali.

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui tahá he lea fakapilitānia ‘i he kingcounty.gov/covid/vaccine.

‘E faifai atu pē, ko e tokotaha kotoa pē ‘e fiema’u huhu malu’i ‘e lava ke ne ma’u ha huhu malu’i. Kaikehe, ko e fuofua ‘atā mai ‘a e huhu malu’í ‘e fakangatangata pē. ‘Oku ‘uhinga ia ‘e fuofua faka’atā fakangatangata pē ‘a e huhu malu’i ki he ni’ihi pē ‘o e kakai ‘oku mā’olunga taha ‘enau tu’u lavea ngofua ke nau ma’u ‘a e COVID-19 pe ko kinautolu ‘oku ‘i ai ha’anau ‘u palopalema fakamo’uilelei ‘o kapau ‘e ma’u kinautolu ‘e he COVID-19, hangē ko e kau ngāue ‘i he potungāue mo’ui, kau toulekeleka ‘oku nau nofo ‘i he fale kau toulekeleka, pe ‘i ha ngaahi fale ‘oku tokoni’i ai ‘enau nofó pea mo e kau ngāue mahu’inga kehe pē.

The Washington State Department of Health (DOH) has provided vaccine to a growing number of hospitals, pharmacies, and health systems who enrolled to receive vaccine. DOH and Public Health – Seattle & King County are working with many partners to rapidly scale up the number of vaccination sites and increase access to vaccination.

'I he 'aho 18 'o Sanuali, 2021, kuo faka'atā 'e he Washington State Department of Health (Potungāue Mo'ui 'o e Vahefonua Washington) 'a e tufaki 'o e huhu malu'i 'i he Phase 1b1.

'Oku 'atā 'a e huhu malu'i ki he kakai 'oku:

 • Malava ke kau ki he Phase 1a (peeesi 'intaneti 'i he lea fakapilitānia pē): kotoa 'o e kau ngāue 'oku nau tu'u lavea ngofua ke ma'u pe fe'ave'aki 'a e COVID 'i he ngaahi feitu'u fakafalemahaki; kau ngāue 'i he ngaahi nofo'anga tauhi taimi lōlōa (long-term care facility) mo e kinautolu 'oku nofo ai; kau tauhi 'i ha ngaahi 'api nofo'anga 'oku fakahoko ai ha tauhi fakamo'uilelei.
 • Malava ke kau ki he Phase 1b1:
  • Ta'u 65 pe lahi hake
  • Ta'u 50 pe lahi hake kapau 'oku nofo 'i ha 'api nofo'anga 'oku nofo ai ha to'utangata 'e ua pe lahi hake, (hangē ko ha toulekeleka mo ha mokopuna), pea 'oku nau ma'u 'a e ngaahi me'a ni:
   • 'Ikai ke lava 'o nofo tokotaha pea 'oku fiema'u tokoni mei hono fāmili ke tauhi ia (totongi pe ta'etotongi) pe ko ha taha 'oku 'ikai ke ngāue 'i hono 'api
   • Nofo fakataha mo tokanga'i ha ki'i leka, hangē ko ha kui mo ha mokopuna.

'Ikai ke lava 'o kau ki he phase ko eni:

 • Tokotaha 'oku si'isi'i hifo e ta'u motu'a he ta'u 50
 • Tokotaha 'oku ta'u 50 pe lahi hake 'oku ne tauhi hano hoa pe ko hano kaungāme'a
 • Ko ha tokotaha lahi 'oku malva 'o nofo tokotaha pea 'oku ne tokanga'i 'ene fānau.

Learn more about eligibility and Huhu Malu'i 'i King County.

 • ‘E totongi ‘a e huhu malu’i COVID ‘e he Medicare, Medicaid mo e ngaahi kautaha malu’i fakataautaha, pea ‘e totongi ai ‘a e huhu malu’i ‘a kinautolu ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha nau malu’í (insurance). Ngalingali pē ‘e ‘i ai ha ki’i totongi si’isi pe ko ha totongi ‘a e ‘a’ahi ki he ‘ofisi, ka ‘e makatu’unga ia mei ho’o palani malu’i pe ko e toketā te ke sio ki ai ke fai ho huhu malu’í.
 • ‘Oku toe palani pē foki mo e Potungāue Mo’uí ha ngaahi kiliniki huhu malu’i ‘i he taimi ‘e faka’atā ai ‘a e huhu malu’í.

Ko e huhu malu'i COVID-19 kotoa pē, kuo pau ke fou ia 'i ha founga toutou sivi'i fakakiliniki 'o laui afe 'a kinautolu 'oku nau kau ki ai 'o ma'u 'a e huhu malu'í. Ko e Food and Drug Administration (FDA, Ngāue Pule ki he Me'atokoni mo e Faito'ó) 'oku nau vakai'i 'a e ngaahi ola fakasaienisi mei he ako fekumi ko eni ke fakapapau'i 'a e malu mo ola lelei 'a e huhu malu'i takitaha. 'Oku falala 'a e FDA ki he 'analaiso mo e fale'i 'a e kulupu fale'i 'o e kau saienisi mo e kau mataotao tau'atāina, ko e Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC, Komiti Fale'i ki he Huhu Malu'i mo e Ngaahi Naunau Paiolosia). Ko e ngaahi fakataha VRBPAC 'oku 'ata pē ki he kakai.

'O ka a'usia leva 'e ha huhu malu'i 'a e tu'unga 'o e FDA ki he tu'unga malu mo ola leleí, 'e faka'atā leva 'e he FDA 'a e huhu malu'í ke ngāue'aki 'i 'Amelika 'i he founga ma'u laiseini angamaheni pē pe ko hono fakamafai'i fakavavevave.

Hili hono fakapapau'i 'e he FDA 'ene fai tu'utu'uní, 'e hoko mai ha sino fale'i tau'atāina hono ua, 'o ha kau mataotao he huhu malu'í Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Komiti Faifale'i ki hono Fakahoko 'o e Huhu Malu'í), 'o vakai'i 'a e ngaahi fakamatala ki he malu mo e ola lelei 'a e huhu malu'í. Te nau 'oatu ha ngaahi fale'i ki he CDC mo e fakahinohino ki he kau ngāue ki he mo'uileleí mo e kakaí foki 'a hono ngāue'aki 'o e huhu malu'í.


Tokangaekina 'a e Malu mo e Hao 'o e Huhu Malu'i

Hili hono fakamafai'i 'a e huhu malu'i ke ngāue'aki, kau ki ai 'a e huhu malu'i COVID, ko e ngaahi fa'unga tokangaekina 'o e malu mo haó kuo 'osi maau ke siofi ha ngaahi uesia tamaki (side effects) 'e malava ke hoko. Ka 'ilo ha uesia tamaki na'e 'ikai ke ai ha 'amanaki ki ai, 'e ngāue 'a e kau mataotao 'i he vave taha ke fakapapau'i ko ha tokanga ki he'ene malú. 'Oku siofi hokohoko 'a e malu neongo kuo 'osi fakakakato 'a e ngaahi 'ahi'ahi fakakilinikí. Ko e huhu malu'i COVID-19 ní, kuo fakalahi 'e he CDC mo e FDA 'a e ngaahi fa'unga tokangaekina 'o e malu mo haó ke ne tokanga'i 'o siofi 'a e hao 'o e huhu malu'i COVID-19 'i he taimi lolotonga mo fakapapau'i 'oku 'i he malu taha 'oku ala lavá.

Ngaahi fakamatala: Fakapapau'i 'a e hao mo malu 'o e Huhu Malu'i COVID-19 'i 'Amelika, CDC


Ko kinautolu pē kuo ma’u ‘enau laiseni mo ‘osi ako’i fakataukei ‘e lava ke nau fakahoko ‘a e ngaahi huhu malu’i

Ko kinautolu pē kuo 'osi laiseni mo ako'i ke tokanga'i 'a e huhu malu'i 'e lava ke nau fakahoko e huhu malu'i. Ko 'ene faka'atā lahi pē 'a e huhu malu'i ki he kakai, 'e malava 'e he ngaahi potungāue kehekehe ki he mo'uileleí 'o 'oatu 'a e huhu malu'i kia kinautolu 'oku nau fiema'ú. Ko e ngaahi potungāue ko eni 'e ala lava ke nau tokanga'i 'a e huhu malu'í 'o tatau pē 'i ha kiliniki pe falemahaki pe ko ha feitu'u 'oku fai'anga huhu malu'i 'i he ngaahi koló.

 • Ko ha huhu malu’i COVID-19 ‘oku malu mo ola leleí, ko ha makamaile lahi ia. ‘E ‘ikai lava ‘e he huhu malu’i ‘ata’atā pē ‘o fakangata ‘a e mahaki faka’auha he taimi pē koiá.
 • Neongo e ma’u ha huhu malu’i, ko hono ta’ofi ‘o e mahaki faka’auha, ‘e kei fiema’u kotoa pē ia – neongo kuo ‘osi huhu malu’i – ke muimui ki he ngaahi fakahinohino lolotongá ke malu’i kinautolu mo e kakai kehe, ‘o kau ai ‘a e tui me’a malu’i (mask), fakamama’o fute 6 mei he kakai kehe, fakasi’isi’i e ngaahi me’a ‘oku mama’o ai mei ‘api mo e faka’ehi’ehi e fakataha’anga kakai tokolahi, fanofano ma’u pē, muimui ki he fakahinohino ‘a e CDC ki he fefononga’aki, muimui ki he fakahinohino kolonitini hili ha vaofi mo ha taha ‘oku ne ma’u ‘a e COVID-19.