Skip to main content
King County logo

‘Oku mau lolotonga ngāue ke ‘oatu ‘a e ngaahi fakatonulea ‘o e fakamatala ni ‘i he vave taha, ka ‘e ‘i ai pē ha ngaahi toloi si’i ‘i he taimi ke fakatonulea’i mo tuku hake (post) ki he peesi ‘initaneti (website). Mālō ‘aupito ho’omou kei tatali.

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui tahá he lea fakapilitānia ‘i he kingcounty.gov/HealthyWA.

Koe Tu’utu’uni fo’ou kamata mei Novema 16, 2020:

‘’I he vahenga King County,, oku to e ‘alu hake ki ‘olunga ki he tu’unga oku fu’u fakatu’utamaki ae tokolahi ‘o e kakai ‘oku nau ‘i falemahaki. ‘Oku fai ‘ae manavasi’i kihe tupulaki ‘’oe mo’ui ‘ae kakai kuo uesia lahi ‘iho tau ngaahi komuniti, kau ngaue ihe falemahaki pea moe uesia fakapa’anga. ‘I Novema 15, nae lea ai ‘ae Kovana Inslee ki he ngaahi fakataputapui fakataimi ko ‘eni ‘o a’u ki Tisema 14.

Koe ngaahi tu’utu’uni ‘eni ki he fakataputapui:

 • Koe ngaahi fakataha’anga ‘iho ‘api nofo’anga ko kinautolu oku ‘ikai kemou nofo fakataha oku ‘ikai ke ngofua, tuku kehe oku nau nofo ma’u aupito ihe ‘aho e 14 kimu’a ke fai e fakataha ‘anga ko ‘eni, pe koe nofo ma’u he ‘aho ‘e 7 pea ma’u mai ‘a e ola ho’o sivi ‘oku ‘ikai ma’u ko e ‘ihe mahaki COVID.
 • Koe fakataha’anga ‘i tu’a ho ‘api nofo’anga koe toko 5 pe oku ngofua ke nau ha’u pe tenau kau atu pea oku ‘ikai kenau nofo ‘iho ‘api.
 • Koe ngaahi Falekai moe Bar (Kalapu) ‘e tapuni katoa, ‘ikai to e fai ha hu ki loto, mo e kai ‘i he ngaahi tepile ‘i tu’a, ko e order me’akai pe keke ‘alu moia.
 • Koe fale koloa/falekoloa me’akai/fale ngaahi ‘ulu(fale ngaahi ngeesi nima, Fale kosi ‘ulu moe ngaahi fale pehe ni) oku fakangatangata pe kihe peseti ‘e 25% hono tokolahi.
 • Koe ngaahi Fale-Lotu oku limiti pe kihe 25% ‘ae toko lahi pe ‘ikai ke to e laka hake ‘a e tokolahi ‘ihe 200 pe ‘oku toe si’isi’i ange a. ‘Ikai ke ngofua ke ‘iai ha (kau hiva), lotu toko lahi. ‘Oku ngofua pe ke fai ha fo’i hiva pe ko e solo toko taha. Kuopau ke tui ho’o me’a malu’i (mask) ‘ihe taimi kotoa.
 • Oku ‘oatu ‘ae faka’amu kihe toko taha kotoa ke nofo pe ‘iho ‘api nofo’anga ‘oua toe fai ha fefolau’aki Faka Loto-fonua pe fakatu’apule’anga foki.

Oku tau ‘ilo pe ‘ae founga ke ta’ofi ai ‘ae mafola ‘ae mahaki ni, mo e ngaahi founga oku totonu ke tau fai leva ke ta’ofi ‘a e mofele ‘a e mahaki.

 • Tui ma’u pe ho’o me’a malu’i (mask)‘iho ‘atakai tautau tefito kia kinautolu oku ‘ikai ke mou nofo fakataha, (tatau aipe ho’o famili moe maheni).
 • Feinga ke nofo ma’u pe ‘i ‘api ‘ihe taimi kotoa.
 • Fakangatangata ‘ae ngaahi fakataha’anga mo e tokolahi ‘i ho ‘api nofo’anga pea oku fiema’u moe ‘ea kihe fale.
 • Feinga leva ke ke sivi koe ‘ihe kamata pe ho’o ongo’i puke pe kapau na’ake ofi kiha tokotaha ne ‘osi ma’u ‘ihe COVID-19.
 • Ko hono malu’i kita mo e founga lelei taha ke oua teke feohi ‘iha fakataha’anga tokolahi ‘ihe Faha’i ta’u o e ngaahi ‘aho malolo (holidays). f

KO E HA NGAAHI FEITU’U ‘OKU KEI FAKAAVA KI TU’A
November 17 – 11 Sanuali 2021

Ko e tanaki atu pe ‘oku ‘iai ‘a e ngaahi me’a ‘oku mahuinga aupito ke kei faka’ata pe hono ngaue ‘aki

Ngaahi Tu’utu’uni fo’ou Novema 15

NGAAHI FEITU’U FAKATAHA’ANGA PE KO E ‘EVA MO E FAKAFIEFIA

 • Sipoti Kakai lalahi mo e to’utupu ‘i tu’a pe, ka kuopau ke tui ho (mask), me’a malu’i.
 • Tuli manu mo e Toutai
 • Sikii
 • Nofo Kemi
 • Taa Pulu & Tenisi
 • Ngaahi fakafiefia i tu’a ko e toko 5 pe ‘oua ‘e toe laka hake ai ke kau mai pea oku ‘ikai ke nau nofo ‘i ho ‘api.
 • Ngaahi sipoti, kau ai e lova: Pasikala, lele, sikii, kaka he mounga, fana ngahau, pe koe ‘alo popao mo e ngaahi fe’auhi sipoti kehekehe.
 • Ngaahi naunau fai’anga fakafiefia ‘i he vai. (Fiema’u ia ke ‘ai ha’o appointment).

NGAAHI FAKATAHA’ANGA

 • Ngaahi Fakataha’anga ‘oku fakahoko ‘iho ‘api mo e kakai ‘oku ‘ikai ke nofo ‘iho ‘api nofo’anga ‘oku tapu, tuku kehe kapau oku ke nofo ma’u he ‘aho ‘e 14 (quarantine) pe koe ‘aho ‘e 7 pea moe sivi ‘oku ma’u ‘a e ola ‘oku ikai ke ma’u ‘ko e ‘e he COVID-19.
 • Ngaahi fakataha’anga ‘i tu’a ‘iho ‘api ke ‘oua ‘e toe laka hake ‘ihe toko 5 ‘a e kakai oku ‘ikai ke mou nofo fakataha ‘i ho mou ‘api.
 • Ngaahi Fai’anga Lotu, oua ‘e toe laka hake ihe peseti e 25% pe koe toko 200, pe toe si’isi’i ange ai. Kuopau kenau tui honau (mask) pe koe me’a malu’i. Oku ‘ikai ngofua kiha kau hiva, kau ifi, pe koha kulupu tame’a ke nau hiva ‘i he ngaahi fakataha’anga ‘i falelotu.
 • Ko e ma’u lotu pe ‘i ‘api fakafamili hange koe fale’i faka-lotu ‘oku ‘ihe toko 5 o ikai toe laka hake ai.
 • Koe mali pe koe putu ke oua toe laka hake ‘ae tokolahi ihe toko 30. ‘Ikai ngofua ke toe fai ha talitali ‘ihe ‘osi ‘ae ngaahi fakataha’anga ko’eni.
 • Oku ngofua pe ke ke ‘a’ahi kihe ngaahi fale ‘oe kau vaivai pe ‘i tu’a, tukukehe pe kinautolu oku fakamafai pe fakangofua ‘e lava kenau hu ki loto.
 • Kihe kulupu oku nau tokanga ekina e fanau iiki pe oku nau fakalele pe ‘enau ako makehe, oku ngofua pe kenau hoko atu pe o ikai ke kau he ta’ota’ofi fo’ou ko ‘eni.

FEFOLAU’AKI

 • ‘Oku fiema’u ‘a e tokotaha kotoa pe ke nau nofo ‘i ‘api, pe koe feitu’u ‘oku ke nofo ai. Ta’ofi ‘a e fefolau’aki kapau oku ikai ke iai ha fu’u me’a mahu’inga ki he ‘uhinga hoo folau, hange ko e folau kihe ngaahi State kehe o kau ai foki mo tu’apule’anga.
 • Ko ha taha ‘oku folau mai meihe ngaahi Siteiti kehe, pe ko tu’apule’anga kau aipe moe kakai mei heni oku nau nofo i Uasingatoni ‘oku fiema’u ia kenau nofo ma’u ‘i he foi ‘aho ‘e 14 ‘o (quarantine), kamata ia meihe ‘aho na’ake tu’uta mai ai.

PISINISI MO E NGAAHI NGAUE’ANGA KEHEKEHE

 • Ngaahi matanga ‘oku fai’anga takimamata, hange koe ngaahi feiutu’u oku tauhi ai e ika (aquarium) vai ‘oku ‘i loto ai e ika, pe koha ngaahi mea oku moui ihe vai, feitu’u oku faka’ali’ali ai ‘a e fanga monumanu (zoo) ‘oku tapuni ka ko tu’a pe oku ngofua ke ‘a’ahi kiai ka e ngata pe ‘i tu’a
 • Ngaahi Ngaue Langa
 • Ngaahi Faama
 • Ngaahi ngaue faka’api, kau tauhi mahaki, kau tauhi fanau, fakama’a ‘api moe ngaahi fatongia tauhi ‘api kotoa pe.
 • Ngaahi Laipeli - ‘oku fakangatangata pe ‘a e tokolahi ‘o e kakai ‘i loto.
 • Ngaahi kautaha ‘oku nau ngaahi e misini, ukamea moe ngaahi me’a kehekehe
 • Ngaahi fale-faiva ka koe faka’uli pe (drive thru)
 • Misiume ko e mamata pe mei tu’a.
 • Ngaahi fale ngaahi ‘ulu, nge’esi nima & va’e, fale kosi ‘ulu kihe kakai tangata, taa tatau ka ‘oku fakangatangata pe ‘a hono tokolahi.
 • Ko e tototaha oku ne tokanga’i pe
 • tauhi ‘o e fanga manu, hange koe kuli, mo e pusi.
 • Ngaahi pisinisi moe ngaahi ngaue faka-palofesinale ‘oku fiema’u ia ke faipe ‘ihe komipiuta pe telefoni. Oku ikai ngofua ke fakaata kitu’a kihe kakai.
 • Ngaahi kautaha fakatau’api oku tapu’i ‘a e oo ‘o sio kihe ‘u fale - oku tu’uaki fakatau (open house)
 • Ngaahi Falekai moe ‘uu Bar ko tu’a ‘oku tapu ‘ae ma’ume’atokoni ‘i loto, Ka ‘Oku ngofua pe ke order ho’o me’akai ke ke‘alu pe mo ia.
 • Ngaahi Fale-Koloa oku ngofua pe hoo fakatau, ka oku fakangatangata pe ‘a hono tokolahi, o fakatatau pe kihe ‘enau me’a ‘e tuku atu.