Skip to main content
King County logo

ውሳኔ ኣተዓዳድላ ክታበት ናይ ስቴትና፡ በብደረጃ መን ብቑዕ ከምዘኾነን ዝውስን ክፍሊ ጥዕና ዋሺንግተን ስቴት ኢዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኪንግ ካውንቲ ኣብ ናይ'ዚ ስቴት ገጽ 1ኤ ከምኡ'ውን ገጽ 1 ቢ ፡ ደረጃ 1 ( Phase 1a and Phase 1b, Tier 1) ዕደላ ክታበት ኢዩ ዘሎ።

1 መጋቢት, 2021 ዝተመሓየሸ: እቲ ኣብ ከንትን ኦበርንን ዝርከብ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ክታበት ጣብያ ን65 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝዕድሚኦም ሰባት ናይ ክታበት ምርካብ ክእለቶም አስፋሕፉሑ።ብኸመይ ክታበት ከም እትረክብ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ክፍሊ ዝርዝራት ቆጸራ ተመልከት።

ናይ ስልኪ ሓገዝ አሎ

ትርጉም ቋንቋ እንተደሊኻ: መሳርሒ ኦን ላይን ፈይዝ ፋይንደር ክትጥቀመሉ እንተ ዘይክኢልካ እዞም ዝስዕቡ መስመራት ኣለዉ ፦

 • ብናይ WA State ኮቪድ-19 ሓበሬታ መስመር: 1-800-525-0127 1888-856-5816 (ድሕሪኡ ነዚ ምልክት # ጽቐጡ) ሰኑይ ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 10 ምሸትን (ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት) ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 6 ድ/ቀ።
 • ኪንግ ካውንቲ ኮቪድ-19 መጸዋዕታ ማእከል ፦ 206-477-3977 ፡ ካብ ሰዓት 8ቅ/ ቀ - 7 ድ/ቀ ሰዓት

ኣብ እትራኸብሉ እዋን ፡ ንቛንቋኣዊ ትርጕማት ብዚምልከት ፡ ነቲ እትመርጾ ቛንቋ ተዛረብ ።

ብኸመይ ክታበት ክትወስዱ ከምእትኽእሉ ዝውሃብ/ዝቐርብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ለውጢ ይግበረሉ እዩ። ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/vaccine ቀሪቡ ኣሎ።

ካብ ጥሪ 18, 2021 ጀሚሩ ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ዋሽንግተን ስቴት ደረጃ 1ቢ1 (1b1) ክሳብ ዝውዳእ ናይ ክታበት መካፋፈሊ (መዐደሊ) ከፊቱሎ።

ክታበት ናይዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ጕጅለታት መድሕን ፡ ዜግነት ፡ ወይ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ብዘየገድስ ተዳልዩ ኣሎ። እቲ ክታበት ብMedicare ፣ Medicid ከምኡ 'ውን ብይ ግሊ ውሕስና ኢንሹራንስ ክኽፈሎ እዩ ፤ ከምኡ' ውን ዋጋ ክታበት ውሕስና ንዘይብሎም ሰባት ክኽፈለሎም (ነፃ) እዩ ።

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ነዞም ዝስዕቡ ሰባት ክታበት ክፉት ኢዩ።

 • ንደረጃ 1ኤ (1a) ብቑዓት ዝኾኑ፣ ኩሎም ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደጋ ምቅላዕን ምትሕልላፍን ኮቪድ19 (COVID-19) ኣብ ዝተፋላለየ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና (healthcare settings)፡ ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ረድኤት ዘድልዮም ቦታ ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ነበርትን፡ ኣብ መንበሪኦም ዝወሃብ ጥዕናዊ ረድኤት: ከምኡ’ውን ኣለይቲ ሕሙማት ኣብ ገዝኦም care aides)።
 • ንደረጃ 1ቢ1 (1b1) ብቑዓት ዝኾኑ፣
  • ዕድሚኦም 65 ዓመትን ልዕሊኡን
  • ዕድሚኦም 50 ዓመትን ልዕሊኡን ኮይኑ ኣብቲ ቤተሰብ ክልተ ወይ ልዕሊኡ ትውልዲ ዘለዎም ሰባት ዝነብሩ እንተኾይኖም (ንኣብነት ሽማግለን ደቂ ደቁን) ነዞም መምዘኒታት ድማ ዘማልኡ።
   • ነብሱ ክኢሉ ክነብር ዘይክእልን ካብ ቤተ-ሰብ ወይ ካብ ወሃቢ ክንክን (caregiver) (ዝኽፈሎ ወይ ዘይክፈሎ) ወይድማ ዝኾነሰብ ካብቲ ገዛ ወጻኢ ዝሰርሕ
   • ምስ ንእሽቶ ቆልዓ ዝነብርን ነቲ ቆልዓ ድማ ዝከናኸኖን፡ ከም ኣባሓጎ/ እነሓጎ ምስ ወዲ/ ጓል ወዶም/ጓሎም

ኣብ’ዚ ደረጃ እዚ ብቑዕ ዘይኮነ፣

 • ዝኾነ ሰብ ዕድሚኡ ካብ 50 ዓመት ንታሕቲ ዝኾነ
 • ዝኾነ ሰብ ዕድሚኡ 50 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኖ ንመጻምድቱ ወይ ንዓርኩ ዝከናኸን
 • ነብሱ ክኢሉ ክነብር ዝኽእል ሽማግለ ከምኡ’ውን ንኣዝማዱ/ንደቁ ዝከናኸን።

ብዛዕባ መደብ ዕደላ ክታበት ናይ ዋሽንግተን vaccine distribution plans መረዳእታ ርኸቡ። (Web page not in Tigrinya)።

ናይ ክታበት ብቁዕነት ኣረጋግጽ

ፌዝ ፋይንደር (Phase Finder) ካብ ክፍሊ ጥዕና ሃገር ዋሽንግተን (DOH) ዝወጸ ናይ ኦንላይን መሳርሒ ኮይኑ ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ክትወስድ ብቕዓት ኣለካ ድዩ የብልካን ንምርግጋጽ ተኸታታሊ ሕቶታት ይሓትት። ገና ዘይተፈቐደልኻ እንተኾይንካ ፣ ክታበት ኣብ እትወሃበሉ እዋን ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ።

መድሕን፣ዜግነት ወይ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ብዘየገድስ ክታበት ንብቑዓት ውልቀ-ሰባት ክዉሃብ እዩ ንክታበት ኣይትኸፍሉን ኢኹም እቲ ክታበት ብMedicare ፣ Medicid ከምኡ 'ውን ብናይ ግሊ ውሕስና ኢንሹራንስ ክሽፈን እዩ ፤ ከምኡ' ውን ውሕስና ኢንሹራንስ ዋጋ ክታበት ንዘይብሎም ሰባት።

ቆጸራ ግበሩ

ናይ ክታበት ኣቅርቦት ቆጸራታት ኣብዚ ግዜ'ዚ ዝተወሰነ እዮም ኣብ ናይ ክታበት ቆጸራታት ብሰንኪ ልዑል መጠን ጠለብ መደብ ቆጸራ ምትሐዝ ብጣዕሚ ክድንጉዪ ይኽእል እዩ

 • አማራጺ 1: ናብ ሓኪምኩም ወይ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕናኹም ደዉሉ ናይ ክታበት ቆጸራ እንተሃልዩዎም ንምርግጋጽ።

 • አማራጺ 2: እንተደኣ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይብልኩም ኮንኩም ወይ ድማ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕናኹም ክታበት ዘይብሉ ኮይኑ፡ ናይ ዋሽንግተን ስቴት መሳርሒ ኦን ላይን ፈይዝ ፋይንደር (Phase Finder) ብቑዕነትኩም ብምርግጋጽ ዝርዝር ክታበት ዝወሃበለን ቦታታት ክህበኩም'ዩ። www.FindYourPhaseWA.org

 • አማራጺ 3: ናይ ቋንቋታት ትርጉም እንተድኣ ደሊኩም ወይ ከኣ እንተደኣ መሳርሒ ኦን ላይን ፈይዝ ፋይንደር (online Phase Finder tool) ምጥቃም ዘይክኢልኩም ወይ ድማ ዝሕግዘኩም ሰብ እንተዘይሃልዩ ሓገዝ ንምርካብ ናብ ዋሽንግተን ስቴት ሓገዝ ኮቪድ-19 ብቐጥታ ናብ ቁጽሪ ተሌፎን 1-800-525-0127 or 1-888-856-5816 ደዉሉ ቀጺልኩም ነዚ ምልክት # ጽቐጡ። ዝርከቡሉ ሰዓታት ሰኑይ ካብ 6 ቅ. ቀ. ክሳብ 10 ምሸት ፣ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት ከምኡውን ብደረጃ ስቴት ዝኽበሩ በዓላትን ፡ ካብ 6 ቅ. ቀ. ክሳብ 6 ድ. ቀ. እዩ። ንቋንቋ ትርጉም ምስ ተራኸብኩም ንትርጉም ትደልይዎ ቋንቋ ግለጹ። ከምኡ 'ውን ብናይ ስልኪ ሓገዝ ካብ ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ኮቪድ-19 መጸዋዕታ ማእከል ኣብ 206-477-3977, 8 ቅ. ቀ.ክሳብ 7 ድ. ቀ.ይርከብ ።

 • አማራጺ 4: ነቲ ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝርከብ ንኡስ ዞባ ዝሽፍን ናይ ክታበት ቦታታት ዝርዝር ክፍሊ ጥዕና ኣብ ዋሽንግተን ርአይዎ

 • አማራጺ 5 ንሽማግለታት ናይ ደቡብ ኪንግ ካውንቲ ዝወሃብ ክታበት ፡
  ናይ ክታበት ኣቕርቦት ኣዝዩ ውሱን እኳ እንተኾነ ፡ ኪንግ ካውንቲ ግን ነቶም ኣዝዮም ኣብ ኮቪድ-19 ዘለዎም ከባቢታት ዝነብሩ ሽማግለታት ብማዕረ ተጠቀምቲ ይገብር ኣሎ።

  ብ ኮቪድ-19 ብዝለዓለ ኩነታት ንሕማምን ሞትን ንዝተቃልዑ ሰባት ንምክታብ ናይ ህዝቢ ጥዕና ዝለዓለ ዓቐን ዘለዎም ናይ ክታበት ቦታታት ኣብ ክልተ ስፍራታት ኣብ አበርንን ኣብ ከንቲን ን65 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ንህብ ኣለና ። ተወሳኺ ጉጅለ ናይ ክታበት ቀረብ እንዳ ወሰኸ ምስ ዝኸይድ አብ እዚኣቶም ስፍራታት ቈጸራ ምትሓዝ ይኽእል።

  ንደቡብ King County ነባሮ ምዝገባ ኣብዚ ጊዜ ከፉት እዩ :ኣብዚ ግዜ እዚ ነቶም ኣብ ዝለዓለ ቁጽሪ ኮቪድ-19 ዘለዎ ቦታ ኣብ ከባቢ ደቡብ ካውንቲ ዝነብሩ ተቐማጦ ምዝገባ ክፉት እዩ:

  • ዕድመ 65 ወይ ንላዕሊ (ሓድሽ ካብ 1 መጋቢት) ወይ ከኣ
  • ናይ ክንክን ወሃቢ ወይ ከኣ ናይ ገዛ ሓልየት ሰራሕተኛ ብናይ ግሊ ሓልየት ክነብር ንዘይኽእል ልዕሊ 50 ዓመት ወይኻዓ ካብኡ ንላዕሊ ንዝዕድሚኡ ሰብ ዝካናኸን ። እቲ ክንክን ወሃቢ ወይኻዓ ናይ ገዛ ሓልየት ሰራሕተኛ: ኣብ ናይ ክንክን ጥዕና ጣብያ ሰራሕተኛ: 50 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን የብሉን። መዘኻኸሪ: ህጻናትን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያትን ክታበት ኣይፍቐደሎምን እዩ ። ወይ
   o ብልክዕ ዕድሚኦም 50 ከምኡውን ንላዕሊ ዝኮኑ ጉጅለ: ብብዙሕ ወለዶ ስድራቤት (ክልተ ወይ ከኣ ንላዕሊ ካብኡ ትውልዲታት) ውሽጢ ዚነብር ከምኡውን
   • ብገዛእ ርእሶም ክነብሩ ዘይክእሉን ካብ ሓደ ኣላዪ ክንክን፡ዝረኽቡ: ዘመድ ፡ ኣላዪ ገዛ ፡ ወይ ካብ ገዛ ወጻኢ ዝሰርሕ ሰብ ፡
   • ሓቢርካ ምንባርን ምንክብኻብ ዘመድን ከም ንኣብነት (ጓል ጓል: ናይ ሓፍቲ ቆልዓ ወይ ከኣ ናይ ሓው ቆልዓ የጠቓልል። እዚ ነቶም ብገዛእ ርእሶም ክነብሩን ንደቆም ክኣልዩን ዝኽእሉ ዓበይቲ ኣየጠቓልልን እዩ እዚ ነቶም ምስ ውላዶም ዝነብሩ ወለዲ ዘጠቓልል ኣይኰነን ።)

ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ረቛሒታት ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዘማልኡ ሰባት ኣብ ቆጸራ ክምዝገቡ ይኽእሉ: ንቈጸራ ተመዝገቡ ብ: www.covidvaccine.kingcounty.gov መዘኻኸሪ ፦ እዚ ምዝገባ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብእንግሊዝኛ ጥራይ እዩ ። ነቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ናይ ኮቪድ-19 ሓገዝ ሆትላይን ብተለፎን ምዝገባ ንኽግበረልኩም ኣብ1-800-525-0127 ወይ 1-888-856-5816 ደውሉ ፡ቀጺልኩም ነዚ ምልክት # ጽቐጡ። ካብ ሰኑይ 6 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 10 ምሸት ን (ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት) ካብ 6፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 6ድ/ቀ ኩፉት እዩ ።ከምኡ 'ውን ናይ ስልኪ ሓገዝ ካብ ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ኮቪድ-19 መጸዋዕታ ማእከል ኣብ 206-477-3977, 8 ቅ. ቀ.ክሳብ 7pm, ይርከብ። ምስተራኸብኩም ንትርጉም ትደልይዎ ቋንቋ ግለጹ ።

ብማኪና ጥራይ እትሓልፍ ናይ ክታበት ሕማም ኮቪድ-19 ዘገልግሉ ቦታ አብ አበርን (ኣብዚ እዋን 'ዚ ንዓበይትን ንኣለይትን ንዝለዓለ ሓደጋ ዝተጋልጹ ኣለይትን):

GSA Complex, 2701 C St. SW Auburn, WA 98001
መእተዊ: - ብቖጸራ ጥራይ* ብማኪና እትሓልፍ ዘገልግሉ ቦታ ጥራይ እዩ: መኪና ወይ ከኣ መጋዓዝያ ግድን የዲሊ እዩ ኣብኡ ምስ በጻሕካ ነቲ ምልክታት ተኸታተል ። ASLን ቛንቛን ትርጉም ኣብ ወብ ሳይት ይርከብ። *በጃኹም ናብ GSA ደዊልኩም ብዛዕባ ናይ ክታበት ቆጸራታት ኣይትሕተቱ ። ናብዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ክሰደኩም እዩ።

አብ ኬንት ክታበት ሕማም ኮቪድ-19 (ኣብዚ እዋን 'ዚ ዓበይትን ኣለይትን ዘገልግሉ ቦታ):
ShoWare Center, 625 W James St, Kent, WA 98032
መእተዊ: - ብቖጸራ ጥራይ ። ፓርክ ማኪና፣ ብሽክሌታ ፣ ብእግሪ ወይ ብሽክሌታ ብማኪና ወይኻዓ ብአውቶቡስ ብምምጻእ ናብ ህንፃ እቶው። ዊልቼር መእተዊ አሎ ፣ ኣብኡ ምስ በጻሕካ ነቲ ምልክታት ተኸታተል ። ASLን ቛንቛን ትርጉም ኣብ ወብ ሳይት ይርከብ ።

እዞም ዝስዕቡ ክተምጽኡ ይግብኣኩም፡

 • ወረቐት መንነት ዕለት ዕለት ልደት ዘለዎ፡ ስቴት፡ ዓሌት፡ ወይ ብፈደራል ዝተዋህበ ታሴራ፡ ከምኡ 'ውን ብስምን ኣድራሻን ናይ ቢል ወይኻዓ ናይ ባንክ መግለጺ ምጥቃም ይካኣል ። ናይ ስራሕ ታሴራ ንደረጃ 1ኤ ብቑዓት ዝኾኑ የገልግል ኢዩ።
 • ናይ ብቕዓት መረጋግጺ፡
  • ኣብ ቀረባ እዋን ቆፀሮ እንተዳኣ መዲብኻ ፤ እቲ ናይ ምዕራፍ ድርጅት ናይ መረጋገጺ ወረቐት ኣብ ሞባይል ውሽጢ ዝተሓትመ ወይኻዓ ምርኣይ ።
  • ናይ ፌዝ ፋይንደር (Phase Finder) መረጋገጺ ገጽ ወይ ካብ ኣስራሒኹም ደብዳቤታት መረጋገጺ ንደረጃ 1ኤ ምጥቃም ይከኣል’ዩ። ደብዳቤታት መረጋገጺ ሽም ኣስራሒኹምን፡ ብክፍሊ ሓለዋ ጥዕና (DOH) ዝተነጸረ፡ ገጽ 1ኤ (Phase 1a) ከምዝተማለአ ዘረጋግጽ መግለጺ ክህልው ኣለዎ።
  • www.covidvaccine.kingcounty.gov ብወገን እንተተመዝጊብኩም ተወሳኺ ምርግጋጽ ኣየድልን።
 • ኣብ ላዕለዋይ ኢድኪ ክታበት ምእንቲ ክትረኽቢ ብቐሊሉ ክትጥቕለልዮም እትኽእሊ ሓጸርቲ እጅገታት እጅገኺ ወይ እጅገኺ ክትጥቐሚ ኣለኺ ።

ጽሑፍ ወረቐት፡ ምሕጽንታት ሕዝባዊ ጥዕና፡ ድሕሪ ክታበት COVID-19 (PDF)


ንኻልኣይ ዓቐን ክታበት ንምውሳድ ቆጸራ ውሰዱ

ኣብ ናይ ክታበት ምውሳድ ቆጸራኹም ምስከድኩም፡ ካልኣይ ዓቐን ክታበት ንምውሳድ ቆጸራ ግበሩ። ካልኣይ ዓቐን ክታበት ድሕሪ 21 መዓልታት ናይ መጀመርታ ዓቐን (Pfizer-BioNTech) ወይ ድሕሪ 28 መዓልታት ናይ መጀመርታ ዓቐን (Moderna) ምውሳድኩም ይኸውን።

ን V-safe ተመዝገቡ

ማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ናይ ከታበት ድሕነት ንምቁጽጻር V-safe ዝበሃል መሳርሒ ምሂዙ ኣሎ። V-safe ብድሕሪ ክታበት ምውሳድ፡ ስማርት ሞባይል ቴሌፎን መሰረት ብምግባር፡ ብቴክስት መልእኽቲን ብኮምፒተር ዌብ ፔጅ ገምጋም መውሰዲ ውልቃዊ ጥዕና መቆጻጸሪ ኢዩ። ድሕሪ ክታበት COVID-19 ምውሳድኩም፡ ጎድናዊ ጸገም እንተጌሩልኩም፡ ንማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ብቕልጡፍ ከተፍልጡ የኽእለኩም። ማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ዚያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ክትትል ይገብር ይኸውን። ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ V-safe ካልኣይ ዓቐን ክታበት COVID-19 ክትወስዱ ከዘኻኽረኩም ኢዩ።

ናይ COVID-19 ቅድመ ጥንቃቐ ምግባር ቀጽሉ

እቲ ክታበት ካብ ለበዳ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ምክልኻል ክገብረልኩም ኢዩ፡ ነገር ግን እቲ ምክልኻል 100% ኣይኮነን። ብተወሳኺ፡ እቲ ኽታበት፡ሰባት ነቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት ከየመሓላልፍዎ ክሳብ ክንደይ ይከላኸልዎ ኣይንፈልጥን። እዚ ማለት ወላ እንተዘይሓመሙ ዝተኸትቡ ሰባት ክልበዱ ይኽእሉን፡ COVID-19 ናብ ካልዖት ከመሓላልፉ ይኽእሉን ኢዮም። ነዞም ሕቶታት ንምምላስ መጽናዕቲ እንዳተኻየደ ኢዩ ዘሎ።

ብድሕሪ ክታበት‘ውን፡ ናይ ገጽ መሸፈኒ (ማስኬራ) ምግባር ብምቕጻል ንኻልኦት ካብ ለበዳ ተኸላኸሉ፡ ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ ዕጹው ቦታ ትገብርዎ ምንቅስቓስ ደረት ግበሩሉ፡ ካብ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝእከቡሉ ዕጹው ቦታታት ተቖጠቡ፡ ምስ ካልኦት እትገብርዎ ሓጺርን ብርሕቀትን ግበርዎ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛዝኩም ንዘሎ ናይ ንፋስ መተሓላለፊ መስመር ኣመሓይሽዎ፡ ኣእዳውኩም ድማ ተሓጸቡ።

COVID-19 ንዝተተሓዘ እንተ ተቓሊዕኹም፡ ናይ ጥዕና መምርሒ ብምኽታል ተወሸቡ quarantine following Public Health protocols

ክኢላታት ብዛዕባ ክታበት COVID-19 ኣብ ህልው ኩነታት ዝህቦ ምክልኻል መጽናዕቲ እንዳገበሩ ኸለው፡ ናይ ኩላትና ቀጻሊ ናይ COVID-19 ጥንቓቐ ምግባር ነዚ ለበዳ ጠጠው ኣብ ምባል ሓጋዚ ኢዩ።

ጽሑፍ ወረቐት፡ ኣረጋውያን ኣብ ኪንግ ካዉንቲ ክታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ ክረኽቡ ከምዝኽእሉ (PDF)


መን’ዩ ብቑዕ?

ኩሎም ኣረጋውያን ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾኖም ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዘለዉ ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳድ ብቑዓትዮም። 50 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ብሓንሳብ ዝነብሩን ኣብ ዝተፋላለየ ዘመን ትውልዲ (multigenerational) ዘለዉ እንተደኣ ዝተወሰኑ ኩነታት ዘማልኡ ኮይኖም ንክታበት ብቑዓት ኢዮም። ብምኽንያት ዉሱን ቀረብ ክታበት ኩሉ ሰብ ብኡንብኡ ክታበት ክረክብ ኣይክእልን ኢዩ። ክታበት ናይ ምርካብ ዕድል እንዳተመሓየሸ ዝኸይድ ቀረብ ምስወሰኸን ኣብ ኪንግ ካውንቲ ዘለዉ ወሃብቲ ኣገልግሎት ብዝሕ ዝበለ ዓቐን ምስዝረኽቡ’ዩ።

ኣብዚ እዋን’ዚ ክታበት ኣበይ’ዩ ዝርከብ?

 • ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ክንክን ዘድልዮም ቦታ ዘለዉ (Long-Term Care Facilities) ኣብ ነርሲንግ ሆም ዝነብሩ፡ ክንክን እንዳተገብረሎም ዝነብሩ ከምኡ’ውን ካልኦት ንነዊሕ ግዜ ክንክን ዝግበረሉ ቦታ ዝነብሩ ኣብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ብናሽናል ፓርትነርሺፕ (national partnership) ምስ ፋርማሲ ቸይን (pharmacy chains) ብምውህሃድ ክታበት ኣብ ምውሳድ ይርከቡ።

 • ስርዓት ክንክን ጥዕና (Health Care Systems) ከም ሓኻይም፡ ሆስፒታላት፡ ከምኡ’ውን ኣካባብያዊ ክሊኒካት መብዛሕትኦም ኣረጋውያን ኣብ ኪንግ ካዉንቲ ክታበት ክረኽቡለን ዝኽእላ መባእታዊ መንገዲ ኢየን።

 • ተንቃሳቐስቲ ጉጅለ ክታበት (Mobile Vaccination Teams) ብምትሕብባር ህዝባዊ ጥዕናን ክፍሊ መጥፋ እቲ ሓዊን ኣብ ብርቱዕ ሓደጋ ንዘለዉ ኣረጋዉያን እንተላይ ኣብ ኣዳልት ፋሚሊ ሆም ዝነብሩ እንዳበጽሑዎም ይርከቡ።

 • ልዑል መጠን ክታበት፡ ብህዝባዊ ጥዕና ዝተወሃሃደ ፡ ኣብ ደቡብ ኪንግ ካውንቲ ናብ ዝርከባ ጕጅለታት ይበጽሕ አሎ። ዝለዓለ መጠን ናይ ሆስፒታልን ሞትን ኮቪድ-19 ፡ እንተላይ ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይትን ብገዛእ ርእሶም ክነብሩ ዘይክእሉ ውልቀ-ሰባትን ፡ ኣለይቶምን ክበጽሕ እዩ ።

ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጽእ

ፋርማሲታት፡ ኣብ ዝኾነ ኣካባብያዊ ፋርማሲ ከምቲ ንፍሉእ ትወስዱዎ ክታበት ፡ ብዙሓት ፋርማሲ ቸይንስ(pharmacy chains) እንተላይ መኽዘን ግሮሰሪታት- ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኮቪድ-19 ቆጸራታት ክታበት ክህሉ ኢዩ።

ግዜያዊ ክሊኒካት (Pop-Up Clinics)፡ ቦታታት መግቢ፡ ማእከላት ኣረጋዉያን ከምኡ’ውን መሰረተን ኣብ እምነት ዝገበራ ዉድባት ኣብነታት ናይ ቅልቅል ዝብላ ክሊኒካት መደብ ተታሒዙለን ካብ ዘለዋ ኢየን። ክታበት ምስተረኽበ ብኡንብኡ።

ኣብ መንበሪ ገዛ ዝወሃብ ክታበት (In-Home Vaccination): ዓዲ-ዊዒል ንዝኾኑ ኣረጋዉያን ከም ኣማራጺ ክኸዉን’ዩ፡ ዝተፈቕደሎም ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ገዛ እንዳኸዱ ምብጻሕ ዝፍጽሙ ነዚ ክታበት’ዚ ክህቡ ይኽእሉ ኢዮም።