Skip to main content
King County logo

ክታበት ናይ ኮቪድ-19 (COVID-19) ብምሕደራ ፈደራል መግብን ድራግን (FDA) ንህጹጽ ኣገልግሎት ጸዲቑ’ሎ። ሓለዋ ጥዕና -ሲያትልን ኪንግ ካውንቲን ምስ ክፍለ-ግዝኣት ዋሽንግተን ክፍሊ ኣገልግሎት ጥዕና ብዛዕባ ኣብ ምዝርጋሕ ክታበት እንዳሰርሑ ይርከቡ።

 • ናይ መጀመርታ ቀረብ ክታበት ዉሱን ኢዩ። መጀመርታ ዝወሃብ ንዉሱናት ሰባት ኣብ ልዑል ሓደጋ ዘለዉ፡ ከም ሰራሐኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ከምኡ’ውን ኣብ ነርሲንግ ሆምን፡ ኣብ ናይ ነዊሕ ጊዜ ክንክንን ዝወሃበሉ ቦታ ዘለዉን ንኣረጋውያንን ይኸውን።
 • ቀረብ ክታበት ንገለ ኣዋርሕ ጥራይ ክቕጽል እዩ ። ኣብ መወዳእታ ነብሲ-ወከፍ ክታበት ዝደሊ ሰብ ክረክብ ኢዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዕድመ ደረጃ ዘለዉ ሰባት ክታበት ክረኽቡ ኢዮም።
 • ድሕነት ናይቶም ክታበታት ቀዳምነት ኢዩ። ኩሎም ናይ ኮቪድ-19 (COVID-19) ክታበታት ቅድሚ ኣብ ጥቕሚ ምውዓሎም ብጽኑዕን ብብዙሕ ደረጃታት ፈተነ፡ ገምጋም ከምኡ’ውን መስርሕ ምጽዳቕን ክሓልፉ ኣለዎም። መረጋገጺ ዝረኽቡ ድማ ናይ ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ናይ ድሕነትን ብቕዓትን ደረጃታት ምስዝሓልፉ ኢዩ። ክታበት ምስተዋህበ ንድሕነት ተባሂሉ ምቁጽጻር ክግበረሉ ኢዩ።

ብኸመይ ክታበት ክትወስዱ ከምእትኽእሉ ዝውሃብ/ዝቐርብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ለውጢ ይግበረሉ እዩ። ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/covid/vaccineቀሪቡ ኣሎ።

ኣብ መወዳእታ ክታበት ዝደለየ ሰብ ክረክብ ኢዩ፡ ኮይኑ ግን፡ እቲ ክታበት መጀመርታ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ዉሱን ቀረብ ክህሉ ኢዩ። ክታበት መጀመርታ ንዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ልዑል ሓደጋ ምትሓዝ ኮቪድ-19 (COVID-19) ወይ ድማ ብኮቪድ-19 (COVID-19) ዝተለኽፉ ሕዱር ሕማም ንዘለዎም  ከም ሰራሕተኛታት ጥዕና ፡ ናይ ዕድመ ሰብ-ጸጋ  ኣብ ነርሲንግ ሆም ወይ ድማ ኣሲስትድ ሊቪንግ ዘለዉ፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ኣገደስቲ ሰራሕተኛታታ ክወሃብ ኢዩ።

ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ዋሺንግተን ስቴት (DOH) ንብዙሓት ክታበት ንምርካብ ዝተመዝገቡ ሆስፒታላት፡ ፋርማሲታት፡ ትካላት ጥዕናን፡ ክታበታት ኣቕሪቡ ኣሎ። ክፍሊ ሓለዋ ጥዕናን (DOH)፡ ሓለዋ ጥዕና ሲያትልን ኪንግ ካውንቲን፡ ቅልጡፍ ቑጽሪ ቦታታት መውሃቢ ክታበታትን፡ ክታበታት ንምቕራብ ምስ ብዙሓት ሽርካታት ብዕቱብ ይሰርሑ ኣለዉ።

ካብ ጀንዋሪ 18 2021 ጀሚሩ ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ዋሺንግተን ስቴት ክሳብ ፌዝ 1b1 (Phase 1b1) ምክፍፋል ክታበት ጀሚሩ ኣሎ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ክታበታት ምሃብ

 • ንፌዝ 1a ብቑዓት ዝኾኑ (Eligible for Phase 1a)፡ ኩሎም ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና COVID ክሕዞም ወይ ከማሓላልፉ ዝኽእሉ፡ ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ክንክን ዝወሃበሎም ትካላት ጥዕና ዝሰርሑን ዝነብሩን፡ ኣብ ገዛ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ዝህቡን፡
 • ፌዝ 1b1 ብቑዓት ዝኾኑ (Eligible for Phase 1b1)፡
  • 65 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድምኦም
  • 50 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ  ዝዕድምኦም፡ ኣብቲ ገዛ ክልተ ወለዶ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝተቐምጡ (ከም ብዕድመ ዝደፍኡን ደቂ ደቆምን) ንዝስዕቡ ረቋሒታት ዘማልኡ፡
   • ብባዕሎም ክነብሩ ዘይክእሉን፡ ካብ ኣባላት ስድርኦም፡ ወይ ወሃብቲ ጥዕና (ይከፈሉ፡ ኣይከፈሉ) ብዘየገድስ ዝእለዩ፡ ካብ ገዛ ወጻኢ ዝሰርሑ፡
   • መስ ንእሽተይ ቆልዓ ዘነብሩን፡ ዝኣልዩዎምን። ከም ኣባሓጎን ኣደ ዓባይን ንደቅደቆም ዝኣልዩ

ነዚ ደረጃ (phase) ብቑዓት ዘይኮኑ፡

 • ትሕቲ 50 ዓመት ዝኾኑ  
 • 50 ወይ ካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑን ነመሓዙቶም ወይ ኣፍቃሪኦም ዝኣልዩ
 • ኣረጋውያን ነብሶም ክኣልዩ ዝኽእሉን ን ንኣዝማዶም ዝኾኑ ቆልዑ ዝኣልዩ

ብዛዕባ ብቕዓት ዝያዳ ንምፍላጥ getting vaccinated in King County ተውከሱ

 • ክታበት ኮቪድ ብመዲኬር፡ ብመዲከይድ ከምኡ’ውን ብመብዛሕትአን ዉልቃዊ ኢንሹራንሳት ይሽፈን፡ ከምኡ’ውን ነቶም ኢንሹራንስ ዘይብሎም ዋጋ ናይቲ ክታበት ክሽፈነሎም ኢዩ። ካብ ጁባኻ ዝኽፈል ትሑት ውጽኢት (copay) ወይ ድማ ናይ ኦፊስ ቪዝት (office visit) ክህሉ ይኽእል’ዩ፡ ክፍሊት ኣብ መደብ ኢንሹራንስካ ወይ እቲ ክታበት ዝህበካ ዶክተርን ይምርኮስ።
 • ሓለዋ ጥዕና ቀረብ ክታበታት ምስተረኽበ ብናጻ ናይ ክታበት ክሊኒካት ዝርከበሉ ዕድላት መደብ እንዳ ኣውጽአ ይርከብ።

ክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19)  ብጽኑዕ ምርመራዊ ፈተነታት ዝሓልፍ ኮይኑ ብዙሓት ኣሸሓት ናይ’ቲ መጽናዕቲ ተሳተፍቲ፡ ነቲ ክታበት ክቕበሉ ኢዮም። ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ድሕነትን ውጺታውነትን ናይ ነብሲ-ወከፍ ክታበት ንምውሳን ካብ’ዞም መጽናዕትታት ዝተረኽበ ሳይንሳዊ ሓበሬታ (ዳታ) ይግምግም። ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ኣብ ትንተናን ምኽርን ካብዚ ወጻኢ ዝኾኑ ናጻ ሊቃውንቲ (Scientists) ከምኡ’ውን ጉጅለ ክኢላታት ኣማኸርቲ፡ ኮሚቴ ኣማኸርቲ ክታበታትን ዝተተሓሓዙ ባዮሎጂካዊ ዉጽኢታትን (VRBPAC) ይተኣማመን።
ኣኼባታት ኮሚቴ ኣማኸርቲ ክታበታትን ዝተተሓሓዙ ባዮሎጂካዊ ዉጽኢታትን (VRBPAC) ንህዝቢ ክፉታት ኢዮም። 

እቲ ክታበት ናይ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ናይ ድሕነትን ውጺታውነትን መዕቀኒታት እንተደኣ ኣማሊኡ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ነቲ ክታበት ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ (ዩ.ኤስ) ብወግዓዊ ፍቓድ ዘለዎም ትካላት (traditional licensure)
ወይ ብናይ ህጹጽ እዋን ኣጠቓቐማ ዉሳኔታት (emergency use authorization) ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕል ይገብር።

ድሕሪ ዉሳኔ ፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA)፡ ካልኣይ ናጻ ዝኾነ ኣማኻሪ ኣካል ክኢላታት ኢሙኒዘሽን፡  ኮሚቴ ኣማኸርቲ ኢሙኒዘሽን ልምድታት (ACIP) ንድሕነትን ብቕዓትን ናይቲ ክታበት ዳታ ይግምግሙ። ከምኡ’ውን ንማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC) ምኽሪ ይህቡ ከምኡ’ውን ንወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ንህዝብን ብዛዕባ ጥቕሚ እቲ ክታበት መምርሒ ይህቡ።


ምቁጽጻር ድሕነት ክታበት (Vaccine Safety Monitoring)

ዝኾነ ክታበት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ድሕሪ ምፍቃዱ፡እንተላይ ናይ ኮቪድ (COVID) ክታበታት፡ ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናት ንምዕዛብ ብዙሕ ናይ ድሕነት መቆጻጸሪ ሜላታት ኣብ ቦትኦም ይርከቡ። እንተደኣ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ብርቱዕ ጎድናዊ ሳዕቤን ተረኺቡ ኪላታት ብዝተኻእለ መጠን ብሓቂ ንጥዕና ሃሳዪ ምዃኑ ንምውሳን ይሰርሑ። እዚ ድማ ከም ቀጻሊ ገምጋም ድሕነት ድሕሪ መርመራ ሓደስቲ መድሃኒታት (clinical trails) ምውድኦም ይኸውን። ንክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19)፡ ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC) ንፈደራል ምሕደራ መግብን ድራግን (FDA) ናይ ድሕነት መቆጻጸሪ ሜላታት ብምዝርጋሕ ድሕነት ኣብ እዋኑ ንምግምጋምን ከምኡ’ውን ናይ ኮቪድ-19 (COVID-19)  ክታበታት ብዝተኻእለ መጠን ዉሑሳት ንምግባር ይሰርሕ።

ፍቓድ ዘለዎምን ዝሰልጠኑን ሰብ- ሞያ ጥራሕ ኢዮም ነቲ ክታበት ዝህቡ።

ፍቓድ ዘለዎምን ነቲ ክታበት ከመሓድሩ ዝሰልጠኑን ዉልቀ-ሰባት ጥራሕ ኢዮም ነቲ ክታበት ክህቡ ዝኽእሉ። ሓንሳብ እቲ ክታበት ብብዝሒ ነቲ ሕብረተሰብ ዝኸውን ምስተረኽበ ዝተፋላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ነቲ ክታበት ክህቡ ኢዮም፡ እዚ ድማ ነቶም ክታበት ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት ብቐሊሉ ይባጻሕ። እዞም ወሃብቲ ነቲ ክታበት ኣብ ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ከምኡ’ውን ብብዝሒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ተንቀሳቓሲ ወይ ድማ ንግዚኡ ዝኽፈቱ (pop-up) ኣጋጣሚታት ክህቡ ይኽእሉ።

 • ዉሑስን ውጽኢታውን ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 እቲ ዝዓበየ ምዕባለ ኢዩ። እንተኾነ ግን ክታበት ጥራሕ በይኑ ነቲ ለብዒ ብኡንብኡ ከጥፍኦ’ዩ ማለት ኣይኮነን።
 • ዋላ ድሕሪ ክታበት ምኽታብውን ነቲ ለብዒ ንምክልኻል (ጠጠው ንምባል) ነብሲ-ወከፍ ሰብ ነቶም እዋናዊ ዝኾኑ መምርሒታት ምስዓብ ንነብሶምን ንኻልኦትን ንምክልኻል ግድን ይኸውን፡ ዋላውን ተኸቲቦም እንተኾኑ። እዚ እንተላይ ማስክ ምግባር፡ ካብ ካልኦት እንተወሓደ 6 ፊት ምርሓቕ፡ ናብ ደገ ዝግበር ምንቅስቓስ ምውሓድ፡ ምስ ብዙሓት ሰባት ዘይምርኻብን፡ ኣዘውቲርካ ኢድካ ምሕጻብ፡ ናይ ማእከላት ምክልኻልን ምቁጽጻርን ሕማማት (CDC) መምርሒ ንመገሻ ምስዓብ፡ ከምኡ’ውን ኮቪድ-19 (COVID-19)  ምስዝሓዞ ሰብ ቀሪብኩም እንተኔርኩም ናይ ዉሸባ መምርሒታት ምስዓብ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/vaccine/tigrinya