Skip to main content
King County logo

ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/HealthyWA.

ሕዳር (ኖቬምበር) 16, 2020 ተመሓይሹ ዝመጸ:

ኣብ ኪንግ ካውንቲ፡ ኩነታት ሕማም ኣብ ኣዚዩ ሓደገኛ ደረጃ በጺሑ’ሎ፡ ናይ ሆስፒታል ሕክምና ዛዪዱ ይርከብ ኣሎ። እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ጽልዋ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብናን፡ ሰርዓት ክንክን ጥዕናን፡ኩነታት ኤኮኖሚናን ኣዚዩ ኣሻቒሉና’ሎ። ኣብ (ሕዳር) ኖቨምበር 15 ገቨርነር ኢንዝሊ ኣብ ምሉእ ዋሽንግተን ግዜያዊ ገደብ ክሳብ ዲሰምበር (ታሕሳስ) 14 ኣዊጁ’ሎ።

እዚ ሓዲሽ ገደብ ነዞም ዝስዕቡ ሓዊስካ ኢዩ፡

 • እንድሕሪ ቅድሚ 14 መዓልታት ዘይተወዝሸብኩም ወይ ድማ ን 7 መዓልታት ተውሺብኩም፡ ኣሉታዊ ወይ ነጻ ካብ ኮቪድ(COVID) (ኔጋቲቭ) ውጽኢት እንተዘይሃልዩኩም፡ ምሳኹም ምስዘይነብሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ዕጹው ገዛ ምትእኽኻብ ኩልኩል‘ዩ።
 • ምሳኹም ምስዘይነብሩ ሰባት፡ ካብ ገዛ ወጻኢ ካብ 5 ሰባት ንላዕሊ ምትእኽኻብ ኣይከኣልን‘ዩ።
 • ኣብያተ-መግቢ ባራትን፡ ንናይ ውሽጢ’ቲ ትካል ኣገልግሎትን ክዕጸዋ’የን፡ ነገር ግን ድሩት ናይ ደገ ኣገልግሎት ከምኡ ድማ ዓማዊል ሒዞሞ ንዝኸዱ ኣገልግሎት ክህቡ ይፍቀድ‘ዩ።
 • ናይ ድኳናት፡ ግሮሰሪታትን ውልቃዊ ኣገልግሎታት (ንኣብነት፡ ከም ናይ ስነ ጽባቐ ጨጉሪን ኣጻፍርን፡ ምቕምቃም ጨጉሪ፡ ወዘተ) ናይ 25% መጠን ኢዩ ዝፍቀድ።
 • ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበር ሃይማኖታዊ ንጥፈት ምእመናን ክሳብ 25% ወይ ድማ ካብ 200 ሰባት ዘይበዝሕ ወይ ድማ ካብኡ ዝተሓተ’ዩ እቲ ገደብ። ናይ እኩባት ምእመናን መዝሙር ወይ ጉጅለ መዘምራን ፈቑድ ኣይኮነን፡ ነገር ግን ሓደ ሰብ ክዝምር ፍቑድ‘ዩ። ናይ ገጽ መሸፈኒ ኣድላዪ ኢዩ።
 • ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ወይ ኣብ ከባቢኡ ክጸንሕ ይተባባዕ’ዩ፡ ወይኽኣ ናብ ካልእ ክፍለ-ሃገር ወይ ሃገራት፡ ኣድላይነት ዘይብሉ መገሻ ካብ ምግባር ተቖጠቡ።

ነቲ ዝርጋሐ እንታይ ጠጠው ከምዘብሎ ንፈልጥ ኢና ወይኽኣ ኣብ‘ዚ ግዜ’ዚ፡እንታይ ከምዝሰርሕ ኣፍልጦና ክነዛይድ ኣለና፡

 • ምሳኹም ምስዘይነብሩ ሰባት ክትኮኑ ከለኹም መሽፈን ገጽ(ማስኬራ) ግበሩ። ( ወላ ናይ ቀረባ ኣዕሩኽቲን ኣዝማድን እንተኾኑ)
 • ብዝክኣለኩም መጠን ኣብ ገዛኹም ጽንሑ።
 • ቁጽሪን፡ መጠንን፡ ትእከቡሉ ምድግጋም ግዜን ገደብ ግበሩሉ። ብፍላይ ኣብ ውሽጢ(ዕጽው) ገዛ። ወይኽኣ ናይ ንፋስ መእተዊ መውጽኢን ኣዛይድዎ።
 • እንድሕሪ ምስ ኮቪድ_19 (COVID-19) ዘለዎም ሰባት ቅርበት ኔሩኩም፡ ወይከኣ ናይ መጀመርታ ምልክት ሕማም ምስዝህልወኩም፡ ምርመራ ግበሩ።
 • ኣብዚ ዝመጽእ በዓላት፡ እቲ ዝበለጸ (ዉሑስ) ምርጫ፡ ካብ ስድራኹም ወጻኢ ምስዘኾኑ ሰባት ካብ ምእካብ ምቑጣብ‘ዩ።

እንታይ ተኸፊቱ
ሕዳር 17-ጥሪ 11 መዓልቲ 2021 ዓ.ም

ኣብርሲ እቶም ኣገደስቲ ምንቅስቓሳት እዞም ዝስዕቡ እውን ፍቑዳት ኢዮም።

ሕዳር 15 ዝተመሓየሸ

ናይ ዓበይትን መንእሰያትን ስፖርት (ካብ ገዛ ወጻኢ ጥራሕ፡ ማስክ ግድን ኢዩ)

 • ሃድንን ዓሳ ምሓዝን
 • ኣብ በረድ ዝግበር ምዝንጋዕ
 • ካምፒንግ
 • ጎልፍን ተኒስን
 • 5 ሰባት ወይ ትሕቲኡ ካብ ቤተ-ሰብካ ወጻኢ ብምዃን ካብ ገዛ ወጻኢ ዝግበር ምዝንጋዕ
 • ዉድድራት፤ ብሽግለታ፡ጉያ፡ ናይ ነዊሕ ሸታሕታሕ በረድ፡ ቢያትሎን፡ ታንኳ፡ከምኡ’ውን ዉድድራት ጃልባ፡ ትራያትሎንስ ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ዉድድራት
 • ኣብ ማይ ዝግበሩ ምዝንገዓት (ብቆጸራ ጥራሕ)
 • ኣብ ማይ ዝግበሩ ምዝንገዓት (ብቆጸራ ጥራሕ)

ምትእኽኻብ

 • ምሳኻ ምስዘይነብሩ ሰባት ኣብ ዉሽጢ ገዛ ምትእኽኻብ ኩልኩል ኢዩ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ቅድሚ እቲ ምትእኽኻብ ን 14 መዓልቲ እንተተወሺቦም ወይ ድማ ን 7 መዓልታት ተወሺቦምን ናጻ (ነጋቲቭ) ዝብል ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ዉጽኢት እንተሃልዩዎም ኢዩ።
 • ምሳኻ ምስዘይነብሩ ካብ 5 ዘይበዝሑ ሰባት ኣብ ደገ ምትእኽኻብ።
 • ኣብ ዉሽጢ ገዛ ዝግበር ኣምልኾን ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታትን ዓቐኑ ክሳብ 25% ወይ ድማ 200 ሰባት ወይ ዝተሓተ ። መሸፈኒ ገጽ ግድን ኢዩ። (መዘምራን፡ ባንድ፡ሙዚቃ ትያትር ሳዕስዒት፡ ብብዝሒ ኮንካ ምዝማር/ምድራፍ ኣይፍቀድን ኢዩ)።
 • ኣብ ዉሽጢ ገዛ ዝግበር ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ኣገልግሎት ምኽሪ ክሳብ 5 ሰባት ዝበጽሕ።
 • ስነ-ስርዓት መርዓን ቀብርን ክሳብ 30 ሰብ ኢዩ ዝፍቀድ። (እንግዶት ናይ መግቢን መሰተን ኣይፍቀድን ኢዩ።)
 • ንዓበይትን ንስንኩላትን ኣገልግሎት ኣብ ዝወሃበሉ ቦታ ኣብ ኣፍደገ ኮንካ እትገብሮ ምብጻሕ። (ኣብዉሽጢ ኣቲኻ እትገብሮ ምብጻሕ ንኣገደስቲ ሓገዝ ዝገብሩ ሰባትን ከምኡ’ውን ሕክምናዊን ስነ-ኣእምራዊን ሓገዝ ዝገብሩ።
 • ምምሃርን ክንክን ቆልዑን ፍቑዳት ኢዮም (ብመምርሒ ምድራት ትምህርቲ)

መገሻ

 • ነብሲ-ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ወይ ኣብ ክፍለ-ግዝኣቱ ክጸንሕ ይተባባዕ ከምኡ ድማ ናብ ካልእ ክፍለ-ግዝ ኣት ወይ ሃገር ኣገዳሲ ዘይኮነ መገሻ ዘይምግባር።
 • ካብ ካልእ ክፍለ-ግዝኣትን ሃገራትን ዝመጹ ከምኡድማ ነበርቲ ዋሽንግተን ተመሊሶም እንተመጺኦም ን 14 መዓልቲታት ክውሸቡ ኣለዎም።

ቢዝነስን ኣገልግሎታትን

 • ኣኳሪየም ከምኡ’ውን መካነ-እንስሳ (ኣብ ደገ ዝርአ ጥራሕ)
 • ህንጻ
 • ሕርሻ
 • ኣብ ገዛ/ ኣብ ዉሽጢ ዝወሃብ ኣገልግሎት (ሞግዚት፡ ጽሬት ገዛ ወዘተ)
 • ኣብያተ-ንባብ (ኣብ ዉሽጢ ዉሱን ዓቐን)
 • ምህርቲ
 • ኣብ ማኪና ብምዃን ዝርአ ሲነማ ወይ ትያትር
 • ቤተ-መዘክር (ኣብ ደገ ዝርአ ጥራሕ)
 • ዉልቃዊ ኣገልግሎታት (ናይ ጨጉሪን ጽፍርን ሳሎናት፡ ቀምቀምቲ ጨጉሪ፡ ታቱ ወዘተ ኣብ ዉሽጢ ገዛ ብዉሱን ቁጽሪ)
 • ክንክን እንስሳ ዘቤት
 • ሞያዊ ኣገልግሎታት/ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዝግበር ቢዝነስ (እንተተኻኢሉ ኣብ ገዛ ኮንካ ምስራሕ ኣገዳሲ ኢዩ። ቢዝነሳት ድሩት ዓቐን ኣለወን ከምኡ ድማ ንህዝቢ ክፉታት ክኾና ኣይክእላን ኢየን)።
 • ሪየል ኢስተይት (ኣብ ዉሽጢ ገዛ ክልኩል ኢዩ)
 • ኣብያተ- ብልዒ/ ኣብያተ- መስተን ( ኣብ ደገ ምምጋብ ከምኡ’ውን ሒዝካ ምኻድ ጥራሕ)
 • ችርቻሮ (ኣብ ዉሽጢ መኽዘን ምዕዳግ ብውሑድ ቁጽሪ ሰብ ጥራሕ ኢዩ ዝፍቀድ)