Skip to main content
King County logo

16 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: ਕੁਙ

ਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ, COVID-19 ਕੇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਗਿਨਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਹਤ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਇਨਸਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੁ ਹਣ.

ਇਹਨਾ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਗੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜੋ ਲੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲੌ ਇਕਲੇਪਨ ਵਿਚ ਨਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਟੀਨਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਗਟਿਵ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
 • ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
 • ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾਰੀ, ਪੰਸਾਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੌ ਵਾਲ ਅਤੇ ਨੌਹ ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ, ਆਦਿ) 25% ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਣਗੇ।
 • ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 25% ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੂਸਾਰ ਜਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਣੰਕੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਖੋ ਵਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਢੱਕੇ ਰਖਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੌ ਰੋਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਊਹੋ ਕੂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਜਿਹਡੇ ਲੌਕ ਤੂਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੂਹੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰਖੋ. (ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ)।
 • ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਰ ਰਹੋ।
 • ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰਮ ਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉ- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਠ - ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕੁਙ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ
17 ਨਵੰਬਰ- ਜਨਵਰੀ 11, 2021

ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ:

15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮਨੋਰੰਜਨ

 • ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਆ ਖੇਡਾਂ (ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ, ਮੂੰਹ ਢਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ)
 • ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ
 • ਸਕੱਈ ਕਰਨਾ
 • ਕੈਂਪਿੰਗ
 • ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਟੈਨਿਸ
 • ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 5 ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਦੌੜਾਂ: ਸਾਈਕਲ, ਦੌੜਨਾ, ਕਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ, ਦੋ ਬੰਦਿਆ ਦੀ ਦੋਡ, ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਕਾਈਐਕ ਰੇਸਾਂ, ਤਿਨੰ ਬੰਦਿਆ ਦੀ ਦੋਡ , ਅਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ
 • ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਪਿਹਲੋ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆ)

ਇਕਠ ਕਰਨਾ

 • ਜੋ ਲੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲੌ ਇਕਲੇਪਨ ਵਿਚ ਨਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਟੀਨਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਗਟਿਵ COVID -19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ.
 • ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
 • ਅੰਦਰ ਦੀਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 25% ਜਾਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਅਕੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ. ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਢੱਕੇ ਰਖਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (ਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਢਲੀ, ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਇਕਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)
 • 5 ਲੋਕਾਂ ਤਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ।
 • ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। (ਸਵਾਗਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਠ ਹੋਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ)
 • ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ। (ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ)
 • ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ (ਸਿੱਖਿਆ ਛੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)

ਯਾਤਰਾ

 • ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ (ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ)
 • ਨਿਰਮਾਣ
 • ਫਾਰਮ
 • ਘਰ ਵਿੱਚ/ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨੈਨੀਆਂ, ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਆਦਿ)
 • ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ (ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੂਸਾਰ )
 • ਉਤਪਾਦਣ
 • ਡਰਾਇਵ-ਇਨ ਮੂਵੀ ਥਿਏਟਰ
 • ਅਜਾਇਬ ਘਰ (ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ)
 • ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਾਲ ਅਤੇ ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ, ਟੈਟੂ ਆਦਿ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੂਸਾਰ )
 • ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ ਸ਼ੰਗਾਰ
 • ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਦਫ਼ਤਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਟੈਲੀਵਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ)
 • ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਘਰਾ ਦੇ ਪ੍ਦਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ)
 • ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਸਰਾਂ (ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਚੁਕਨ ਲਈ)
 • ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ (ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ)
 • ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ (ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ)