Skip to main content
King County logo

ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਅਧਿਨ. 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਇਨਸਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਅਧਿਨ , ਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰ, 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਵੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ. ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟਨੈੱਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ COVID-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 2 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਕੇਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਮੀਟਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਏਥੇ ਪੜ੍ਹੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? COVID -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਓ

COVID -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ: ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬੁਖਾਰ, ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ.
  • ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕੋਲ COVID -19 ਹੈ.

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 206-477-3977 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੁੱਛੋ. ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ COVID -19 ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਨਿਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/punjabi