Skip to main content
King County logo

Dippartimentiin Fayyaa Isteeta Waashingtan (DOH) tamsaasa talaallii isteeta keenyaa The marsaawwan talaalli aragachuuf gawuumsa ni murteessa.  Washington State Department of Health (DOH) determines the and eligibility for vaccination in phases. King Kaawuntiin yeroo amma tamsaasa talaalliitiif Marsaa 1a fi Marsaa 1b, akka isteetati sadarka 1ffaa keessa jira.

Sadaasa 1,  kan Haaromfame; Bakkeewwan Talaallii Fayyaa hawaasa kan Kentii fi Auburni ulaaga talaallii argachuuf gaha nama tolchu baldhise jira, Namoota ga'eesota umrii 65  fi isa olii dabalate. Akkamitti Talaallii  argatan bal'innan  kutaa beellama armaan gad ilaallaa.

Deggarsi bilbla ni argama

Yoo hiikkaa afaan barbaaddan ykn Fuula masara hawaasarratti onlaanni barbadduun fayyadamu hindandeettan yoo ta'e sararri deeggarsa asi gad kunnin ni argamu!

 • Lakkobsa bilbla Deggarsa fi odeeffannoo Covid-19 Isteeta Washingtoni kana bilblaa 18005250127 ykn 1-888-856-5816 achi booda mallattoo # tana tuqaa. Kan argamu guyyaa wiixata sa'aatti 6AM hanga 10PMti. Kibxata hega Sanbata Guddaa 6AM ---6PMti.
 • King kawuuntii kan giddu gala COVID-19 2064773977 Sa'aati 8AM hanga 7PMti.
  • Erga bilbilan qunnamtan booda hiikkaa afaanitif afaan barbaaddan san yaamaa.

Odeeffannoo waa'ee haala talaalliin itti kennamu yerro dha garaa-yerrotti fooyya'aa baha. Nutis odeffffannowan fooyya'an kanaa safisaan issin bira gahuuf hojacha jiranulle, turjumanuu fi weebsayitti Kenya irra maxaansuu dhaaf yeroo fudchachu ni malaa. Obsa keessaniif galatoma.

Odeffannon Kenya inni dhiheenya Afaan Ingiliziitiin asitti kingcounty.gov/vaccine.

Amma Amajjii 18, 2021 tti Dippartmentiin Fayyaa Isteeta Waashingtan tamsaassii talaallii anga Marsaa 1b1 tti bane.

Talaallichi gareewwan armaan gadditti tarreeffaman kanaf adoo inshuuraansii, lammummaa fi haala godaansa hinlaalle bilisan ni argama. Talaallichaaf hin kaffaltu ykn kaffaltiin sitta hin ergamu. Talaallii kan kanfalamu/uwwisamu medicare, Medicaid fi inshuraansi dhunfaatin, akkasumas gatiin talaallicha namoota uwwisa/ inshuuransi hinqabnef ni kaffalama.

Yeroo ammatti namootni talaallichi banaa ta’eef kan:

 • Warra Marsaa 1a fi Ulaagaa Guutan: hojjatoonni marti COVID-19n qabamuuf ykn dabarsuuf iddoowwan kunuunsa fayyaatti sodaa qaban; jiraattota fi hojjatoota dhabbatoota kunuunsa yeroo dheeraa keessaa; fi gargaartoota kunuunsa fi fayyaa mana keessatti kennan.
 • Warra Marsaa 1b1 fi Ulaagaa Guutan:
  • Warreen umuriin waggaa 65 ykn olii
  • Warreen umuriin 50 ykn olii dhalootni lama ykn oli mana tokko keessa jiraatuu, (kan akka jaarsa fi ilmoo-ilmoo), fi ulaagaawwan kana guutan:
   • Ofi danda'anii jiraachuu kan hin dandeenye fi gargaarsa fira ykn kunuunsaa irraa argatan (kafalamus kafalamuu-baatus) ykn name manaa ala dalagu.
   • Ijoollee wajjin kan jiraatu ykn kunuunsu, kan akka akaakayyuu ilmoo-ilmoo wajjinii.

Marsaa kanatti warri ulaagaa hin guutne:

 • Nama waggaa 50 gadii
 • Nama waggaa 50 ykn olii jaalallee ykn hiriyaa kunuunsu.
 • Nama guddaa ofi danda'ee jiraatu fi fira/ijoollee isaanii kunuunsan.

Dabalataan waayee karoorota tamsaasa talaallii Waashintan baradhaa.

Talaallichaaf ulaaga akka guuttan mirk aneeffadhaa:

Barbaadduu Marsaa (Path Finder) ofin-xiinxaltu masara hawaasa irra kan namootni talaallii COVID_19 argachuuf gayaa ta'u keetif Dippartimentiin Fayyaa Isteeta Waashingtan (DOH) irraa kan gaaffillee ciccimmoo si gaafatu dha. Yoo hanga ammatti talaallii argaachudhaaf gaha hin taane galmaawitti yeroo gaha ykn argaachu akka maltu si beeksifama.

Talaallichi namoota gaha ta'aan kamiifu; adoo inshuuraansii, lammummaa fi haala godaansa hinlaalle bilisan ni kennama. Talaallichaaf hin kaffaltu ykn kaffaltiin sitta hin ergamu. Talaallii kan kanfalamu/uwwisamu medicare, Medicaid fi inshuraansi dhunfaatin, akkasumas gatiin talaallicha namoota uwwisa/ inshuuransi hinqabnef ni kaffalama.

Beellama qabadhaa

Ammaaf dhiyeessin talaallii fi beellamoonnis kan daangeeffaman dha. Talaalliidhaaf beellama qabachuurratti turmaanni isin mudachuu ni danda'a, baayee barbaadama waan ta'eef. Talaallii argachun salphataati adeema akkuma dhiyeessitoonni talaallii dabalataa argataniif iddoowwan talaalliin itti kennamu baay'iinaan banamaniin.

 • Filannoo 1ffaa: Biiroo doktara ykn dhiyeessaa kunuunsa fayyaa keessaniif bilbilaa akka beellamoota talallii qaban ilaaluf.

 • Filannoo 2ffaa: meeshan Barbaadduu Marsaa hawaasa Isteeta Waashingtan ga'aa ta'uu keessan mirkannessuu ni danda'a akkasumas tarree iddoowwan talaalliin itti kennaman isiniif dhiyeessa:-www.FindYourPhaseWA.org

 • Filannoo 3ffaa: hiikkaa afaan yoo barbaaddan ykn Yoo Barbaadduu Marsaa online fayyadamuu hin dandeenye fi nama isin gargaaru yoo hin qabaanne, Sarara Gargaarsaa COVID-19 Isteeta Waashingtan irratti bilbilaa. bilbilaan gargaarsa argachuu ni dandeessu: 1-800-525-0127 ykn 1-888-856-5816, bilbilaatii achiin # xuqaa. Wixaata 6 AM hega 10 PM ni argama. Kibxata hanga Sanbata guddaatti  fi  ayyannawwan isteetan kabajaman  6AM hega 6 PM argama. Hiikkaa afaanif erga bilbiltan booda afaan barbaaddan san yaamaa.  Bilbilli deeggarsas fayyaa hawaasa kan giddu gala COVID-19 2064773977 kunis ni jira, Wiixata hanga jimaatatti Sa'aati 8AM hanga 7PM ti.

 • Filannoo 4ffaa: Damee Fayyaa hawaasa kan isteeta Washington tarree bakka Talaalliin Washington keessatti itti argamu: daawadhaa.

 • Filanno 5ffaa: Talaalli kibba king Kawuntitti jaarroliif:
 • Yeroo dhiyyeessin talaallicha muraasa ta’e kanatti jaarrolli naannoo Kibbaa kingi kaawunti Covid-19 baayinan jiru jiraatanif walqixxummaan itti fayyadamummasas akka argatan fayyaan hawaasa ni mirkaannessa.

  Nuuti amma taalallicha qabiyyeensa guddaa ta'e bakka lama Auburn fi Kent keessaati namoota umriin isaan 65fi isaan oli ta'an, jaarsolii mana kunuunsa barbaadan/ jiranifi namota isaan kunuunsan ykn tajaajila kennanif talaalli baayinan kenna jira. Dabalatan gareen bira akkuma dhiyeessin talaallicha bakka kana dabalun beellama qabachun ni danda'ama.

  Yeroo kanati galmeen qubattoota kibba king Kawuntii ta'an kan naannoo dhibeen COVID-19 garmaale itti baayatu jiraatanif banaadha.

  • Umrii 65 fi isaan oli ta'u( sadaasa 1 irra jalqaba aka haareyatti), yookan
  • Kunuunsitoota ykn hojjattoota manati namoota umrii isaan 50fi sani oli kan ta'e, kan ofii danda'aane hinjiraannef tajaajila kennan. Kunuunsitonni ykn hojjattootni manati tajaajila kennan akka hojjattoota eegumsa fayya jalati waan hammatamanfi talaalliif gaha ni ta'u ykn ni fudhatu. Talaallii fudhachuuf Umriinsan 50 oli ta'u hinqabu
  • Gareen murtaawan namoota umrii 50fi isaan oli ta'an fi kan mana namoonni garaagara namoota lamaf isaan ol kan keessaa jiraattanif isan;- Hubaachisa: Talaallichi Daa’imani fi ijoollee umrii 18ti gaditif hin kennamu.
   • ofdande'aan jiraachu kan hindandeenne fi deggarsa kunuunsitoota, firaa fi namoota biroo mana ala hojjatanirra kan qarqaarsa fudhatan.
   • Maatii waliin kan jirataanfi isaan kunuunsan fknf kunuunsa ijoollee akkoota, durrii ykn firaa;- Kun ga'eesota gurguddo of dande'aan jiraatanif ijoollee isaan kunuunfatan hin dabalatu. Namootni ulaagaa armaan oliitti tarreefame kana tokko ykn isan oli guutan

   Beellaman masarri/liinkii kanan galmawa www.covidvaccine.kingcounty.gov. Yaadachisa:- Galmeen kun ammaf afaan Ingilliffaa qofan jira.Lakkobsa bilbla Deggarsa Covid-19 Isteeta Washingtoni kana bilblaa 18005250127 ykn 1-888-856-5816 achi booda mallattoo # tana tuqaa gargarsa galmeetif . Kan argamu wixataa 6AM –10PM., Kibxata ega sanbata Guddaa 6AM hega 6AM ni argamu. Bilbilli deeggarsas fayyaa hawaasa kan giddu gala COVID-19 2064773977 kunis ni jira, Wiixata hanga jimaatatti Sa'aati 8AM hanga 7PMti ni argama. Hiikkaa afaanif erga bilbiltan qunnamtan booda afaan barbaaddan san yaamaa.

   Giddu gala talaalli Covid 19 damee Auburn yeroo ammati namota saxilamo jaarrolliif kunuunistota isaan tajaajila jira.
   GSA Complex, 2701 C St SW, Auburn WA 98001
   Tajaajilli kan kennamu:- Beellama qofan, konkolaataan kan seenamus jira ,yoo dhaqqabdan mallattoo hordofaa. konkolaata ykn geejjibni dirqama. ADA ni argama. Erga dhaqqabdan booda mallattoo hordofaa. ASL fi hiikkan afaan bakkichatti ni argamu. Hadara GSA bilbiltan waa'ee beellama Talaallicha hin gaafatinaa. Odeeffannuma asin olitti tareeffame kanatti waan isin qajeelchuf.

   Giddu gala talaali Covid 19 kenti:- (yeroo ammati namoota saaxilamo ta'an jaarrolii ga'eesota kunuunstoota isaan tajaajilara.)
   ShoWare Center, 625 W James St, Kent, WA 98032
   Tajaajilli kan kennamu: beellama qofan, Erga geettan Konkolaata dhaabachisaatti miilan ykn saayikiliidhan deemaa qaxxamuraa gara mana/gamootti seenaa. ADA fi weelcharin ni jira. Erga dhaqqabdan booda mallattoo hordofaa. ASL fi hiikkan afaan bakkichatti ni argamu.

Waanti fiduu qabdan:

 • Waraqaa eenyummaa guyyaa dhalootaa qabu: Waraqaa eenyummaa isteetaa, gosaa, ykn federaalan kenname ykn hima bankii ykn nagahee kanfaltii kan maqaan kee irra jirus ni fayyada. Waraqaa eenyummaa hojjataa yoo Marsaa 1af gaha turte ta’e fayyadamuun ni danda’ama.
 • Mirkaneessaa ga'aa ta'uu:
  • Yoo beellama karaa Barbaadduu Marsaa hawaasatin qabda ta’e , fuula mirkaannessitu masaricha san kan sirriitti biblarratti mul ‘atu ykn maxxanfame dhiyeessi.
  • Marsaa 1a fi, xalayaa voocharaa hojjachiisaa keessan irraa fayyadamuun ni danda’ama. Xalayoonni voocharaa maqaa hojjataa fi jecha akka Dameen Fayyaa hawaasa kan isteeta washingtonni akka baasetti qajeelchota ga’aa ta’uu Marsaa 1a mirkaneessu ta’u qaba.
  • Yoo karaa www.covidvaccine.kingcounty.gov galmooftanirtu ta’e mirkaannessitu dabalata hin barbaachisu.
 • Uffata harkaa gabaabdu ykn isinirra lufu kan salphaata dacha’uuf salphaatti irree kee gubbaatti akka talalliidhaaf toltu keeyyadhu.

Waraqaa Beeksisaa: Yaada Furmaataa Buufata Fayyaa: Erga Talaallii COVID-19 Fudhatanii Booda (PDF)


Fudhannaa isa lammataa beellama qansiisaa

Yoo beellama talallii fudachuu keessanii jirtan, beellama fudhannaa lammataa qabadhaa. Fudhannaa lammataa fudhannaa isa jalqabaa irraa guyyoota 21 (Pfizer-BioNTech) ykn guyyoota 28 (Moderna) booda argachuu qabu. Fudhannaan lammataa tika guutuu vaayirasii kenna.

V-safe dhaf galmaayi

Gidu galeessi To’annoo fi Tika Dhibee (The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) nageenya talaallii to’achuuf meeshaa V-safe jedhamu uume. V-safe meeshaa is a smartphone irratti hundayee ergaa text fi gafiiwwan intarneeta fayyadamudhan ilaalcha fayyaa dhunfaa kenna erga talaallii COVID-19 argattanii booda. Saffisaan CDC ti himuu dandeessu yoo dhiibbaan cinaa isin mudate erga talaallii COVID-19 argatanii booda. CDCn odeeffannoo dabalataa argachuuf deebi’anii isin qunnamuu malu. V-Safe fudhannaa talaallii lammataas akka argatan isin yaadachiisa, yoo barbaachise.

Of’eeggannoo COVID-19 maraa itti fufaa

Talaalliin tika sadarkaa ol’aanaa isinii kenna, garuu tika 100% miti. Dabalataan, talaalliich ammam akka dadarbuu vaayirasichaa dansaan to’atu ammammaatti hin beeknu. Sana jechaan namni talaallii fudhate tokko qabamuu ni danda’a – otumallee dhukkubsachuu baatanii namoota biraatti COVID-19 dabarsuu ni danda’u. Qo’annoon gaggeeffamati jira gaafii kana deebisuuf.

Talaallii fudhachuun boodallee, haguuggii uffachuu, warraaqii mana keessaa manaa alatti dangessuu, iddoo namni baay’atu dhiisuu, qunnamtii namoota biraatin gabaaba fi fageenyan taasisuu, warraaqii qileessa mana keessaa foyyeessuu, fi harkoota keessan dhiqachuu itti fufuun namoota biraa tiksaa.

Yoo nama COVID-19 qabameen walqunnamtii beekame qabaattan, otumallee talaallii fudhatanii, ammallee seera Fayyaa Hawaasaa hordofuun qobaa kaayamuu qabdu.

Haloota jireenya dhugaa keessatti ogeeyyin waayee tika talaalliiwwan COVID-19 kennan dabalataan barachaa jiranitti, ofi’eegganoo COVID-19 nuti goonu golfaa kana akka dhaabnu nu gargaara.

Waraqaa Beeksisaa: Akkamitti namoonni jaaran King Kaawuntii keessaa talaallii COVID-19 argachuu danda’u. (PDF)


Eenyutu ga’aa dha?

Namoonni jaaran umuriin isaanii wagga 65 oli ta’e talaallii COVID-19 argachuuf ga’oo dha. Namoonni wagga 50 fi oli maatii dhaloota baay’ee ta’anii jiraatan yoo ulaagaa murtaayan guutan ga’oo dha. Sababa dhiyeenyi talaallii daanga’aa ta’eef, namni martuu yoosuu talaallii argachuu hin danda’an. Argachuun ni fooya’a akkuma dhiyeenyi dabale fi dhiyeessitoonni King Kaawuntii keessaa talallii dabalataa argataniin.

Talaalliiwwan eessatti dhiyaata amma?

 • Dhaabbatoota Kunuunsa Yeroo-Dheeraa, jiraatota maneen narsii, iddoo gargaarsan jiraatan fi dhaabbatoota kunuunsa yeroo-dheeraa biraa tokko tokko talallii bakkuma jiranitti mana korichootaa wajjin ta'uun argachaa jiru.

 • Sirnoota Kunuunsa Fayyaa, doktaroota, hoospitaalota, fi kiloinikoota kawaasaa dabalatee, karaa bu'uuraa namoonni jaaran King Kaawuntii keessaa talaallii argatan.

 • Garee Talaallii Socho'aa, Fayyaa Haawaasa fi Dippartmentii Ibiddaatin qindaa'anii, warra Manneen Maatii Gurguddoo (Adult Family Homes) dabalatee namoota jaaran haalan saaxilamoo ta'an qaqabaa jiru.

 • Talaalliin qabiyyeen guddaa ta’e kallaatti, Qindoominna dhaabbillee fayyaa, Garee dhaqabinsa kibbaa king county du’aa fi dhibee Covid 19 namoota jarroolii fi ga’eesota dabalate namoota dhunfaa kan ofii dande’aan hin jiraanne fi kunuunstotasanif.

Dhiyeenyatti dhufaa kan Jiru

Manneen Korichaa: Akkuma lilmoo qofaa mana korichaa nannawaa keessanii, manneen korichaa baay'ee – suuqota meeshaa nyaataa dabalatee – argatanitti, beellamoonni talaallii COVID-19 dhiyeenya kanatti ni argattu.

Kilinikoota Yeroo Gabaabaa: Iddoowwan nyaataa, gidu-galeeyyii jaarollee fi dhabbatoota amantii fakkiiwwan iddoo kilinikoonni yeroo gabaabaa itti karoorfaman, akkamua talaalliiwwan dhiyaataniin.

Talaallii Kennu Mana-Keessaa namoota gurguddoo manaa ba'uu hin dandeenyef filannoodha: Dyiyeessitoonni kunuunsa fayyaa eeyyama qaban mana keessatti nama ilaalan talaalliiwwan kana kennu danda'u.