Skip to main content
King County logo

स्वास्थ्य वाशिंगटन – स्वास्थ्य लाभ तर्फको योजना

स्वस्थ वाशिंगटन योजनाको दोस्रो चरणमा जान र धेरै व्यवसाय लगायत् गतिविधिहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याउँनका लागि हाम्रो क्षेत्रले, क्षेत्रीय अस्पताल क्षमताका साथै भर्ना संख्या, घटना दर, र परीक्षण गर्दा बिराम् भेटिएकाहरू सम्बन्धिद् चार वटा आवश्यक तथ्यांकहरू पूरा गर्नु पर्ने छ।

थप जानकारीको लागि गभर्नरको घोषणा यहाँ पढ्नुहोस्(अंग्रेजीमा)। अहिले हामी बिभिन्न भाषाहरूमा नयाँ योजनाको अनुवाद गर्दै छौं।

तपाईंईं संग नबसेका मानिसहरुरुको सम्पम्पर्क्क मा आउदा, अनुहार ढाक्क्नेने चीजहरूरू (जस्स् तैतै् मास्कस्क) को प्रप्रयोग गरौ र छ फीटको दूरी कायम गरौ।

तपाईंईं संग नबसेका मानिसहरुरुको सम्पम्पर्क्क मा आउदा, अनुहार ढाक्क्नेने चीजहरूरू (जस्स् तैतै् मास्कस्क) को प्रप्रयोग गरौ र छ फीटको दूरी कायम गरौ।

English version:
COVID-19 poster on face masks and personal hygiene for schools