Skip to main content
King County logo

ດັດແປງໃໝ່ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2020:

ໃນເຂດ King County, ຈຳນວນຜູ້ຕິດພະຍາດໄດ້ເພີ່ມຂື້ນສູ່ລະດັບສູງທີ່ອັນຕະລາຍໃໝ່ອີກແລະການເຂົ້າໂຮງ ໝໍກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫວ່ງຫຼາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ, ຕໍ່ລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບແລະຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ. ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ, ທ່ານຜູ້ປົກຄອງລັດ Inslee ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຈຳກັດຊົ່ວຄາວທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທົ່ວລັດຈົນຮອດວັນທີ 14 ທັນວາ.

ຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ນີ້ລວມມີ:

 • ການພົບປະສັງສັນພາຍໃນເຮືອນກັບຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ພັກຢູ່ນຳທ່ານແມ່ນຖືກຫ້າມ, ນອກຈາກວ່າທ່ານໄດ້ກັກຕົວ 14 ວັນກ່ອນໜ້າ ຫລື ໄດ້ກັກຕົວ 7 ວັນ ພ້ອມດ້ວຍໄດ້ຮັບຜົນລົບ(“ບໍ່ຕິດ”)ຈາກການກວດເຊື້ອໂຄວິດ-19.
 • ການພົບປະຢູ່ກາງແຈ້ງສາມາດມີຄົນບໍ່ເກີນ 5 ຄົນ, ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ນຳທ່ານ.
 • ຮ້ານອາຫານແລະບາ ຈະປິດບໍລິການຢູ່ໃນຮ້ານ, ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດສືບຕໍ່ການຂາຍອາຫານອອກນອກແລະກິນຢູ່ທາງນອກແບບຈຳກັດໄດ້.
 • ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງແລະການບໍລິການໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນ (ເຊັ່ນ: ຮ້ານເສີມສວຍແລະແຕ່ງເລັບ, ຮ້ານຕັດຜົມແລະອື່ນໆ) ແມ່ນມີການຈຳກັດໃຫ້ຢູ່ໃນ 25% ຂອງຈຳນວນທີ່ບັນຈຸໄດ້.
 • ການບໍລິການທາງສາສະໜາພາຍໃນສະຖານທີ່ແມ່ນຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນ 25% ຂອງຈຳນວນທີ່ບັນຈຸໄດ້ຫລືບໍ່ເກີນ 200 ຄົນ, ໂດຍເລືອກເອົາຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ອງເພງແບບລວມກຸ່ມຫລືແບບປະສານສຽງ, ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ອງເພງດ່ຽວໄດ້. ຕອ້ງປົກປິດໃບໜ້າຕະຫຼອດເວລາ.
 • ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ເຮືອນຫຼືໃນຂົງເຂດຂອງຕົນແລະຫລີກລ້ຽງການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໄປຕ່າງລັດຫລືໄປຕ່າງປະເທດ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງການແຜ່ກະຈາຍນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ແລະດຽວນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມ້ນໄດ້ຜົນນັ້ນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ສິ່ງນັ້ນກໍ່ຄື:

 • ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກເວລາຢູ່ອ້ອມຂ້າງຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຢູ່ນຳ (ແມ້ແຕ່ເພື່ອນໃກ້ຊິດແລະພີ່ນ້ອງທີ່ບໍ່ຢູ່ນຳ).
 • ຕ້ອງຢູ່ເຮືອນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຈຳກັດຈຳນວນ, ຂະໜາດ ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການພົບປະຜູ້ຄົນ - ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາຍໃນອາຄານ - ແລະເພີ່ມການລະບາຍອາກາດພາຍໃນ.
 • ໄປກວດເບິ່ງສຸຂະພາບແຕ່ຕອນຕົ້ນທີ່ມີອາການປ່ວຍ ຫຼືຖ້າທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັນກັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19.
 • ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນການຫລີກລ້ຽງການພົບກັບຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ນອກຄົວເຮືອນຂອງທ່ານໃນຊ່ວງລະດູພັກການສະຫຼອງເທດສະການປາຍປີນີ້.

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເປີດ
ວັນທີ່ 17 ພະຈິກ - ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021

ນອກເໜືອຈາກກິດຈະກຳທີ່ ຈຳເປັນແລ້ວ, ສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້:

ການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ

 • ກິລາຜູ້ໃຫຍ່ແລະຊາວໜຸ່ມ (ກາງແຈ້ງເທົ່ານັ້ນ, ຕ້ອງໃສ່ ໜ້າກາກ)
 • ລ່າສັດແລະຫາປາ
 • ຫລີ້ນສະກີ
 • ໄປແຄັມປິງ
 • ຕີກັອບແລະ ເທນິສ
 • ພັກຜອ່ນຢອ່ນໃຈຢູ່ກາງແຈ້ງ ທີ່ມີ 5 ຄົນຫລືໜ້ອຍກວ່າ ນອກຈາກຄົນໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ
 • ການແຂ່ງຂັນ: ລົດຖີບ, ແລ່ນ, ສະກີ cross country, ແຂ່ງເຮືອຄາໂນແລະເຮືອຄາຢັກ, ການແຂ່ງtriathlons ແລະການແຂ່ງກິລາຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນ
 • ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈໃນນ້ຳ (ຕາມນັດເທົ່ານັ້ນ)

ການພົບປະກັນ

 • ຫ້າມການພົບປະກັນກັບຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບທ່ານ, ເວັ້ນເສຍວ່າທ່ານໄດ້ກັກຕົວເອງເປັນເວລາ 14 ວັນກ່ອນການພົບກັນ ຫລືໄດ້ກັກຕົວ 7 ວັນພ້ອມດ້ວຍໄດ້ຮັບຜົນລົບ(“ບໍ່ຕິດ”)ຈາກການກວດເຊື້ອໂຄວິດ -19.
 • ພົບປະກັນຢູ່ກາງແຈ້ງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຢູ່ຮວ່ມກັນກັບທ່ານ.
 • ການຈັດພິທີກຳທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຫລືສາດສະໜາໄດ້ 25% ຂອງຈຳນວນທີ່ອາຄານບັນຈຸໄດ້ຫລື 200 ຄົນ, ເລືອກຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ. ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກ. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮ້ອງເພງປະສານສຽງຫລືວົງດົນຕີບໍ່ວ່າກຸ່ມໃຫຍ່ຫລືໜ້ອຍ. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮ້ອງເພງຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ)
 • ການບໍລິການທາງດ້ານຄວາມເຊື່່ອໃນບ້ານຫລືການໃຫ້ຄຳປຶກສາບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ຄົນ.
 • ໃນງານດອງແລະງານຊາປະນາກິດສົບຈຳກັດຢູ່ໃນຈຳນວນ 30 ຄົນ (ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີງານລ້ຽງ)
 • ການຢ້ຽມຢາມຢູ່ທາງນອກຂອງສະຖານທີ່ດູແລໄລຍະຍາວ (ການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມທາງໃນແມ່ນຈຳກັດສຳລັບຜູ້ເບິ່ງແຍງທີ່ຈຳເປັນແລະໃນສະພາບການດູແລປອບອົກປອບໃຈ)
 • ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຫອ້ງຮຽນແລະບອ່ນລ້ຽງເດັກທີ່ມີການແຍກເພື່ອຈຳກັດຈຳນວນຄົນໃນຫອ້ງຮຽນ (ຕາມຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນດ້ານການສຶກສາ)

ການເດີນທາງ

 • ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ບ້ານຫລືຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງຕົນແລະຫລີກລຽງການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໄປຕ່າງລັດຫລືຕ່າງປະເທດ.
 • ຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງລັດຫລືຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງຄົນຂອງລັດ Washington ທີ່ກັບມາຈາກບ່ອນອື່ນ, ຕ້ອງກັກຕົວເອງ 14 ມື້ຫລັງຈາກມາຮອດ.

ທຸລະກິດແລະການບໍລິການຕ່າງໆ

 • ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດນ້ຳແລະສວນ ສັດ (ຢ້ຽມຊົມຢູ່ກາງແຈ້ງເທົ່ານັ້ນ)
 • ການກໍ່ສ້າງ
 • ບ່ອນປູກຝັງລ້ຽງສັດ/ຟາມ
 • ການບໍລິການຢູ່ໃນບ້ານ (ການລ້ຽງເດັກ, ທຳຄວາມສະອາດບ້ານ, ແລະອື່ນໆ.)
 • ຫໍສະມຸດ (ຈຳກັດຈຳນວນຄົນຢູ່ທາງໃນ)
 • ໂຮງງານຜະລິດ
 • ໂຮງຮູບເງົາທີ່ຂັບລົດເຂົ້າໄປເບິ່ງ
 • ຫໍຜະລິດຕະພັນ (ວາງສະແດງຢູ່ຂ້າງນອກເທົ່ານັ້ນ)
 • ການບໍລິການໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນ (ຮ້ານເສີມສວຍແລະແຕ່ງເລ້ບ, ຮ້ານຕັດຜົມ, ສັກເມິກ, ອື່ນໆ.. ຈຳກັດຈຳນວນຄົນຢູ່ທາງໃນ)
 • ບ່ອນແຕ່ງຕົວສັດລ້ຽງ
 • ການບໍລິການວິຊາຊີບ/ຫ້ອງການເຮັດທຸລະກິດ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ໃຊ້ການສື່ສານທາງໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນເມື່ອທຸລະກິດມີບ່ອນຈຳກັດແລະບໍ່ສາມາດເປີດກວ້າງໃຫ້ສາທາລະນະ)
 • ການສັງຫາລິມະຊັບ/ຊື້ຂາຍເຮືອນ(ຫ້າມການເປີດເຮືອນໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫລາຍເຂົ້າເບິ່ງ)
 • ຮ້ານອາຫານ/ຮ້ານກິນດື່ມ (ກິນຢູ່ຂ້າງນອກແລະເອົາອອກໄປເທົ່ານັ້ນ)
 • ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ (ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ຢູ່ໃນຮ້ານໄດ້ໂດຍຈຳກັດຈຳນວນຄົນໃນຮ້ານ)