Skip to main content
King County logo

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន (DOH) ជាអ្នកសម្រេចលើការចែកចាយវ៉ាក់សាំងសម្រាប់រដ្ឋរបស់យើង និងអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ តំបន់ឃីងខោនធី King County កំពុងអនុវត្តការចែកចាយវ៉ាក់សាំងក្នុងដំណាក់កាល 1a និង 1b វគ្គទី 1 តាមការកំណត់ពីរដ្ឋ ។

ពត៌មានថ្មី (ថ្ងៃទី 1 ខែមីនា)៖ ទីតាំងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជនរស់ក្នុងសហគមន៍នៅទីក្រុង ខិន និង អ៊ប៊ឺន ឥឡូវបានរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិពីអាយុចាប់ពី ៦៥ ឆ្នាំឡើងទៅ។ ចំពោះរបៀបដាក់ណាត់មកចាក់វ៉ាក់សាំង សូមមើលសេចក្ដីលម្អិតចុះនៅខាងក្រោម។

មានជំនួយផ្នែកទូរស័ព្ទ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា ឬ មិនចេះប្រើវិធីស្វែងរកដំណាក់កាលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមអនឡាញ មានមណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖
មណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយទូរស័ព្ទពីជំងឺកូវីដ-១៩ COVID-19 របស់រដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន តាមរយៈលេខ៖ 1-800-525-0127 ឬ 1-888-856-5816 (រួចចុចសញ្ញា #) ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក - ១០ យប់ ថ្ងៃច័ន្ទ, ម៉ោង ៦ ព្រឹក - ៦ ល្ងាច (ថ្ងៃអង្គារ - ថ្ងៃអាទិត្យ) មជ្ឍមណ្ឌលទូរស័ព្ទទទួលបន្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅ King County ៖ 206-477-3977 ពី ៨ព្រឹក - ៧យប់។ ចំពោះការបកប្រែភាសា សូមនិយាយប្រាប់ភាសារបស់អ្នកនៅពេលគេភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ។

គេផ្ដល់ពត៌មានថ្មីៗជាញឹកញាប់អំពីរបៀបទៅចាក់វ៉ាក់សាំង។ យើងព្យាយាមបកប្រែពត៌មានថ្មីៗជូនអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមដែលអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានការយឺតយ៉ាវ ដោយសារ យើងត្រូវចំណាយ ពេលបកប្រែជាភាសាខ្មែរសិន។ សូមអរគុណចំពោះការអាព្យាស្រ័យរបស់លោកអ្នក។

គេចុះពត៌មានថ្មីៗបំផុតជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងគេហទំព័រ kingcounty.gov/vaccine

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោនបានបើកការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់ដំណាក់កាលទី 1b1។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏មានសម្រាប់ក្រុមដែលបានរាយឈ្មោះនៅខាងក្រោម មិនគិតថា ពួកគេមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ជាសញ្ជាតិឬពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេនោះទេ។ មេឌីឃា (Medicare), មេឌីខេដ Medicaid នឹងការធានារ៉ាប់រង់សុខភាពភាគច្រើននឹងចេញថ្លៃចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយគេនឹងចេញថ្លៃចាក់វ៉ាក់សាំងអោយអ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺបើកសំរាប់អ្នកដែល៖

 • អ្នកដែលមានសិទ្ធិសំរាប់ដំណាក់កាលទី1a៖ រាល់អ្នកធ្វើការទាំងអស់ដែលមានហានិភ័យក្នុងការទទួលបានឬការឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងកន្លែងថែទាំសុខភាព។ បុគ្គលិកនិងអ្នករស់នៅមណ្ឌល ថែទាំមនុស្ស និងអ្នកជំនួយការថែរក្សាសុខភាពតាមផ្ទះ។
 • អ្នកមានសិទ្ធិសំរាប់ ដ ណាក់កាលទី 1b1៖
  • អ្នកមានអាយុ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅ
  • អាយុ ៥០ឆ្នាំឡើងទៅប្រសិនបើពួកគេរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានកូនចៅពីរជំនាន់ឬច្រើនជំនាន់រស់នៅ (ដូចជាមនុស្សចាស់និងចៅ) និងមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះ៖
   • មិនអាចរស់នៅដោយឯករាជ្យម្នាក់ឯងបាននិងទទួលជំនួយពីសាច់ញាតិឬអ្នកថែទាំ (ទាំងបង់ប្រាក់ឬមិនបង់ប្រាក់) ឬពីអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះ
   • រស់នៅជាមួយនិងមើលថែកូនក្មេង ដូចជាជីដូនជីតាមើលថែចៅ។

អ្នកមិនមានសិទ្ធិក្នុងដំណាក់កាលនេះ៖

 • មានអាយុក្រោម ៥០ ឆ្នាំ
 • មានអាយុ ៥០ ឆ្នាំឡើងទៅ ហើយកំពុងមើលថែដៃគូរឬមិត្តភក្តិ
 • មនុស្សវ័យចំណាស់ដែលអាចរស់នៅដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងបាន និងកំពុងមើលថែកូនរបស់ពួកគេ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផែនការចែកចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន។

ការបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន

ការស្វែងរកដំណាក់កាល Phase Finderគឺជាវិធីតាមអនឡាញមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន (DOH) ដែលសួរសំណួរជាច្រើនដើម្បីពិនិត្យមើលថា តើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែរឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិ អ្នកអាចចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលដំណឹងនៅពេលអ្នកអាចចាក់បាន។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានសម្រាប់បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ដោយមិនគិតថា ពួកគេមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ជាសញ្ជាតិឬពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេទេ។ គេនឹងមិនផ្ញើវិក្កយ បត្រទៅទាលុយឬទាមទាអោយអ្នកបង់ថ្លៃការចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។ មេឌីឃា (Medicare), មេឌីខេដ (Medicaid) ហើយនិងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនភាគច្រើន នឹងចេញថ្លៃចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង ហើយគេនឹងចេញថ្លៃចាក់វ៉ាក់សាំងអោយអ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

ការដាក់ណាត់ជួប

ចំនួនថ្នាំងវ៉ាក់សាំងនិងណាត់ជួបនៅមានកំណត់នាបច្ចុប្បន្ននេះ។ អ្នកអាចជួបប្រទះការពន្យាពេលដាក់ណាត់ជួបដោយសារតែមានតម្រូវការខ្ពស់។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងកាន់តែមានការងាយស្រួល នៅពេលអ្នកផ្តល់សេវាទទួលបានវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនហើយទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែសម្បូរ។

 • ជម្រើសទី ១ ៖ ទូរស័ព្ទទៅការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដើម្បីរកមើលថា តើពួកគេនៅមានណាត់ជួបចាក់ថ្នាំការពារដែរឬទេ។

 • ជម្រើសទី ២ ៖ វិធីស្វែងរកដំណាក់កាលចាក់វ៉ាក់សាំងតាមអនឡាញរបស់រដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន អាចបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់អ្នកហើយនិងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវទីតាំងដែលអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបាន៖ www.FindYourPhaseWA.org

 • ជម្រើសទី ៣ ៖ ប្ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែ ឬ មិនអាចប្រើវិធីតាមអនឡាញបាន សូមទូរស័ព្ទទៅមណ្ឌលជំនួផ្នែកជំងឺកូវីដ-១៩ COVID-19 របស់រដ្ធវ៉ាស៊ីងតោនតាមរយៈលេខ៖ 1-800-525-0127 ឬ 1-888-856-5816 រួចចុចសញ្ញា #. គេធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទ ម៉ោង 6 ព្រឹក -10 យប់ ។ ថ្ងៃអង្គារ - អាទិត្យ និង ថ្ងៃបុណ្យ ពីម៉ោង 6 ព្រឹក - 6 ល្ងាច ។ ចំពោះការបកប្រែភាសា សូមប្រាប់ឈ្មោះភាសាអ្នកនិយាយ គេនឹងរកអ្នកបកប្រែជូន ។ គេក៏មានជំនួយទូរស័ព្ទពីក្រសួងសុខភាពសាធារណៈផ្នែកកូវីដ-១៩ តាមរយៈលេខ 206-477-3977 ម៉ោង 8ព្រឹក - 8យប់.

 • ជម្រើសទី ៤ ៖ សូមចូលមើល បញ្ជីរាយឈ្មោះទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោនWashington State Department of Health's list of vaccination locations in Washington ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយតំបន់។

 • ជម្រើសទី ៥ ៖ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងគឺសម្រាប់ចាក់អោយមនុស្សចាស់រស់នៅខាងត្បូងតំបន់ King County ទេ ៖

  ក្នុងខណៈដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានចំនួនតិចតួច ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ ធានាអោយមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលរស់នៅខាងត្បូងតំបន់ King County ដែលកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ច្រើនជាងគេ។

  យើងកំពុងបង្កើតទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងអោយបានច្រើនកន្លែងនៅ អប៊ឺន Auburn និង ខិន Kent ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងអោយប្រជាជនដែលមានអាយុពី ៦៥ ឆ្នាំឡើងទៅ អ្នកមានវ័យចំណាស់ដែលត្រូវការការមើលថែទាំនៅតាមផ្ទះនិងអ្នកផ្តល់សេវាមើលថែទាំរបស់ពួកគេ/អ្នកផ្តល់សេវាមើលថែទាំអ្នកជំងឺនៅតាមផ្ទះ។ ក្រុមផ្សេងៗទៀតនឹងអាចដាក់ណាត់ មកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីតាំងទាំងពីរនេះនៅពេលមានចំនួនថ្នាំវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើន។

  នៅពេលនេះ ការចុះឈ្មោះបើកសម្រាប់តែប្រជាជនរស់នៅខាងត្បូងតំបន់ King County ដែល
  រស់នៅតាមទីកន្លែងដែលកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ច្រើនជាងគេ ដែល ៖

  • មានអាយុពី ៦៥ ឡើងទៅ (ថ្មី ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី 1 ខែមិនា) ឬក៏
  • ជាអ្នកមើលថែទាំឬអ្នកធ្វើការមើលថែទាំនរណាម្នាក់នៅតាមផ្ទះដែលមានអាយុពី ៥០ ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលមិនអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបាន។ អ្នកមើលថែទាំ ឬ អ្នកធ្វើការមើលថែទាំអ្នក ជំងឺនៅតាមផ្ទះ មានលក្ខណៈសម្បត្តិ ក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការថែទាំផ្នែកសុខភាពហើយមិនចាំបាច់មានអាយុចាប់ពី ៥០ ឆ្នាំឡើងទៅទេ។ សូមកត់សម្គាល់៖ កូនក្មេងនិងក្មេងជំទង់ក្រោមអាយុ១៨ មិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេ។ ឬក៏
  • ជាក្រុមដ៏ជាក់លាក់ណាមួយដែលមានអាយុពី ៥០ ឆ្នាំឡើងទៅ រស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានច្រើនជំនាន់ (រាប់ពីពីរជំនាន់ឡើងទៅ) ហើយជាអ្នក៖
   • មិនអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបាន ហើយទទួលការមើលថែពីអ្នកធ្វើការមើលថែទាំ, ពីសាច់ញាតិ, ការមើលថែទាំនៅតាមផ្ទះ ឬ ពីអ្នកក្រៅ។
   • ការរស់នៅជាមួយនិងមើលថែទាំសាច់ញាតិ (ឧទាហរណ៍ ដូចជា មានរួមទាំងការមើលថែទាំចៅ ក្មួយស្រីឬក្មួយប្រុសជាដើម។ នេះមិនរាប់បញ្ចូលមនុស្សចាស់ដែលអាច រស់នៅដោយខ្លួនឯងបាន ហើយមើលថែទាំកូនរបស់ពួកគេ។

  អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិពីមួយឡើងទៅដូចបានចុះនៅខាងលើ សូមចុះឈ្មោះដាក់ណាត់ជួបតាមរយៈ៖ www.covidvaccine.kingcounty.gov. សូមកត់សម្គាល់៖ ការចុះឈ្មោះនាបច្ចុប្បន្ននេះ មានតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។ សូមទូរស័ព្ទទៅមណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកជំងឺកូវីដ-១៩ COVID-19 របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោនតាមលេខ 1-800-525-0127 ឬ 1-888-856-5816 រួចចុចសញ្ញា # ដើម្បីអោយគេជួយចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទ។ សម្រាប់ការបកប្រែភាសា សូមប្រាប់ភាសារបស់អ្នកហើយគេនឹងរកអ្នកបកប្រែជូន។ បើកធ្វើការ ថ្ងៃច័ន្ធ ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក - ១០ យប់, ថ្ងៃអង្គារ - អាទិត្យ ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក - ៦ ល្ងាច។ គេក៏មានជំនួយទូរស័ព្ទពីក្រសួងសុខភាពសាធារណៈផ្នែកកូវីដ-១៩ តាមរយៈលេខ 206-477-3977 ម៉ោង 8ព្រឹក - 8យប់។ ចំពោះការបកប្រែភាសា សូមប្រាប់ឈ្មោះភាសាអ្នកនិយាយ គេនឹងរកអ្នកបកប្រែជូន ។

  ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ COVID-19 នៅអប៊ឺន Auburn អាចបើកឡានចូលបាន (បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មជូនអ្នកមានវ័យចំណាស់និងអ្នកមើលថែទាំដែលមា នហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេបំផុត):
  GSA Complex, 2701 C St. SW, Auburn, WA 98001
  អាចមក: តាមការណាត់ជួបប៉ុណ្ណោះ។ ទីតាំងសម្រាប់តែបើកឡានចូលទេ។ តម្រូវអោយមានឡានឬរថយន្ត។ អ្នកពិការក៏អាចចូលបាន។ សូមគោរពតាមសញ្ញានៅពេលមកដល់។ មានអ្នកបកប្រែភាសានិងភាសាគជូនលោកអ្នកនៅនិងកន្លែង។ សូមកុំទូរសព័ព្ទទៅ GSA ដាក់ណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំង។ គេនឹងបញ្ជូនទូរស័ព្ទរបស់ទៅមណ្ឌលដែលបានចុះនៅខាងលើ។

  ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ COVID-19 នៅ ខិន Kent (បច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងផ្ដល់សេវាកម្មជូនអ្នកមានវ័យចំណាស់និងអ្នកមើលថែទាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេបំផុត):
  ShoWare Center, 625 W James St, Kent, WA 98032
  អាចមក: តាមការណាត់ជួបប៉ុណ្ណោះ។ ចតឡាន, ជិះកងចូល, ដើរចូល, ឬតាមកង់រំអិល ឬតាមឡានក្រុង ហើយដើរចូលក្នុងអាគា។ មានផ្លូវសម្រាប់អ្នកពិការនិង រទេះពិការចូលបាន។ មានអ្នកបកប្រែភាសានិងភាសាគជូនលោកអ្នកនៅនិងកន្លែង។

អ្នកនឹងត្រូវការយក៖

 • ប័ណ្ណដែលមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់រដ្ឋ របស់កុលសម្ព័ន្ធ ឬចេញពីសហព័ន្ធ។ ក្រដាសវិក័យប័ត្រឬកុងធនាគាដែលមានឈ្មោះ និងអាស័យដ្ធានរបស់អ្នកក៏ អាចប្រើការបាន។ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើការក៏អាចប្រើបាន ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធទទួលវ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី 1a។
 • ការបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិអាចទទួល៖
  • ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពេលណាត់ជួបរបស់អ្នកតាមរយៈ Phase Finder សូមបោះពុម្ភក្រដាស់បញ្ជាក់ថាអ្នកមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំង ឬ រូបលិខិតបញ្ជាក់អាចមើលឃើញនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។
  • អ្នកដែលមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងដំណាក់កាល 1a លិខិតបញ្ជាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេក៏អាចប្រើការបាន ជំនួសលិខិតបញ្ជាក់ពី Phase Finder។ លិខិតបញ្ជាក់គួរមានឈ្មោះសាមីខ្លួននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថា មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ធវ៉ាស៊ីងតោន។ ោន។
  • ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះតាមរយៈ covidvaccine.kingcounty.gov មិនចាំបាច់មានការបញ្ជាក់បន្ថែមទេ។
 • សូមពាក់អាវដៃខ្លីឬអាវដៃរលុងដែលងាយនឹងទាញឡើងលើ ដូច្នោះអ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនៅលើដើមដៃរបស់អ្នក។

ប័ណ្ណផ្សា យ៖ អ្នុសសន៍អ្ាំពីសុខភាពសធារណៈ ត្សឡាញ់របស់ដយើង។ ដត្កាយពីប្តនចាក់វ៉ា ក់សាំងកូវីដ-១៩ រួច (PDF)


ដាក់ណាត់មកចាក់លើកទី 2

នៅពេលអ្នកនៅកន្លែងណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំង សូមដាក់ណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី 2 អោយហើយ ។ អ្នកគួរតែចាក់លើកទី 2 21 ថ្ងៃក្រោយមក បើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ (Pfizer-BioNTech) ឬ 28 ថ្ងៃក្រោយមក បើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ (Moderna) បន្ទាប់ពីបានចាក់លើកទី 1 រួច ។ ការចាក់លើកទីពីរនឹងផ្តល់ការការពារពីវីរុសក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

សូមចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្តភាព V-safe

ក្រសួងត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺ (CDC) បានបង្កើតឧបករណ៍សុវត្ថិភាពមួយ ហៅ V-safe ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ ប្រព័ន្ធ V-safe គឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ប្រើជាមួយទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន សម្រាប់ផ្ញើសារនិងស្ទង់មតិតាមរយៈគេហទំព័រដើម្បីផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩រួច។ អ្នកអាចប្រាប់ ក្រសួង CDC ភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកមានផលប៉ះពាល់ក្រោយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ COVID-19 រួច ។ ក្រសួង CDC ប្រហែលបន្តរជួបជាមួួអ្នកថែមទៀត ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម។ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព V-safe ក៏នឹងរំលឹកអ្នកអោយមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ លើកទីពីរដែរ ប្រសិនបើចាំបាច់។

បន្តគ្រប់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារជំងឺកូវីដ១៩ COVID-19

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងផ្តល់ការការពារកម្រិតខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ ប៉ុន្តែការការពារមិនមានប្រសិទ្ធភាព 100% ទេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ យើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថា តើវ៉ាក់សាំងអាចការពារមនុស្សកុំអោយចម្លងមេរោគបានកម្រិតណាទេ ។ នោះមានន័យថា អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច នៅអាចឆ្លងជំងឺបាន ទោះបីជាពួកគេមិនធ្លាក់ខ្លួនឈឺក៏ដោយ ពួកគេក៏នៅតែអាចចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ COVID-19 ទៅអ្នកដទៃបាន។ ការសិក្សាកំពុងដំណើរការដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះ។

សូម្បីតែបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ដោយ យើងត្រូវបន្តពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារអ្នកដទៃ ដាក់កំណត់លើសកម្មភាពទាំងឡាយនៅខាងក្រៅផ្ទះ ជៀសវាងទីកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងផ្ទះ រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីនិងនៅអោយឆ្ងាយពីគ្នា រក្សាឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលក្នុងផ្ទះអោយបានល្អ និងលាងដៃរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកដឹងថា អ្នកបាននៅជិតនរណារម្នាក់កើតជំងឺកូវីដ១៩ ទោះបីជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ដោយ អ្នកក៏ចាំបាច់ត្រូវឃុំខ្លួន អនុវត្តតាមវិធីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈផងដែរ។

ខណៈពេលដែលអ្នកជំនាញស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីការពារដែលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ បញ្ចេញអោយឃើញក្នុងស្ថានភាពពិតៗ ការបន្តប្រើរាល់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារជំងឺកូវីដ១៩ នឹងជួយបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតនេះ។

ប័ណ្ណផ្សា យ៖ ប័ណ្ណផ្សាយ៖ របបៀបដែលមនុស្សវ័យចំណាស្់បៅ King County អាចទទួលបានវ៉ាក់សំង COVID-19 (PDF)


តើអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលបាន?

មនុស្សវ័យចំណាស់ទាំងអស់នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានអាយុលើសពី ៦៥ ឆ្នាំមានសិទ្ធិទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ។ មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី ៥០ ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារច្រើនជំនាន់ក៏មានសិទ្ធិទទួលបានដែរប្រសិនបើពួកគេមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ ដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងមានកំណត់ មិនមែនគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងភ្លាមៗទេ។ វានឹងប្រសើរឡើងនៅពេលដែលមានការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម ហើយអ្នកផ្តល់សេវានៅ King County ទទួលបានចំនួនវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើន។


តើការចាក់វ៉ាក់សាំងមាននៅឯណាឥឡូវនេះ?

 • មណ្ឌលថែទាំមនុស្សអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះថែទាំមនុស្សចាស់ កន្លែងជួយបំរើការរស់នៅនិងថែទាំមនុស្សមួយចំនួនទៀតកំពុងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈការសហការគ្នាថ្នាក់ជាតិជាមួយបណ្តាញឱសថស្ថាន។

 • ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរួមមានវេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិកសហគមន៍គឺជាវិធីចម្បងដែលមនុស្សវ័យចំណាស់ភាគច្រើននៅ King County នឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង។

 • ក្រុមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចល័តដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនិងនាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងតំបន់កំពុងទៅកន្លែងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ រួមមានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារមនុស្សពេញវ័យ (Adult Family Homes)។

 • ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ រៀបចំអោយមានទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនកន្លែងសម្រាប់អោយប្រជាជនរស់នៅខាងត្បូងតំបន់ King County មកចាក់វ៉ាក់សាំងដោយ សារពួកគេមានអត្រាខ្ពស់ដេកពេទ្យនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ រួមទាំងមនុស្សវ័យចំណាស់និងបុគ្គលដែលមិនអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងអ្នកមើលថែពួកគេ។

នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ

ឱសថស្ថាន៖ ដូចជាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្តាសាយនៅតាមឱសថស្ថានក្នុងតំបន់របស់អ្នកដែរ ហាងលក់ឱសថជាច្រើន- រួមទាំងកន្លែងលក់គ្រឿងទេស- នឹងមានការណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

គ្លីនិកPop-Up កន្លែងទទួលទានអាហារ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងអង្គការផ្នែកជំនឿសាសនា ជាឧទាហរណ៍ដែលគ្លីនិក Pop-Up កំពុងត្រូវបានគ្រោងនឹងបើកនៅពេលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំង បន្ថែម។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងផ្ទះនឹងជាជំរើសមួយសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបាន៖ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលមានការអនុញ្ញាតដែលមកមើលអ្នកជំងឺនៅផ្ទះអាចផ្តល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបាន។