Skip to main content
King County logo

Xov xwm tshiab nyob rau 11 hlis ntuj hnub tim 16, xyoo 2020:

Nyob rau lub nroog King, xwm txheej kis kab mob tau nce siab mus txog rau qhov txaus ntshai thiab ntau tus neeg tau mus pw rau hauv tsev kho mob. Peb txhawj xeeb txog cov xwm txheej nce siab uas yuav muaj kev cuam tshuam rau peb txoj kev noj qab haus huv, kev kho mob nkeeg, kev ua haujlwm thiab kev khwv noj haus.Nyob rau lub 11 ntuj hnub tim 15, Tswv Xeev Inslee tau tshaj tawm ib txoj kev txwv mus li ib ntus kom txog rau lub 12 hlis ntuj hnub tim 14.

Cov kev txwv muaj raws li:

 • Txwv txoj kev sib ntsib sib fim nrog rau neeg sab nraud, qhov yuav muaj tau tsuas yog tias koj twb tau los cais koj tus kheej muaj lawm 14 hnub ua ntej kev sib ntsib lossis tau los cais koj tus kheej 7 hnub thiab tau kuaj pom tias koj tsis muaj tus kab mob COVID-19 mas thiaj li yuav thwm tau tias sib ntsib tau.
 • Tuaj sib ntsib sib koom ua ke sab nraum zoov tsuas pub txij li 5 tug neeg xwb hais txog cov uas tsis nrog koj nyob koom ib lub tsev.
 • Lag luam chaw noj mov thiab haus dej cawv yuav kaw tiamsis qhib rau kev yuav khoom coj tawm mus thiab qhib kev noj mov rau sab nraum zoov xwb.
 • Khw muag khoom thiab khw muag khoom noj haus nrog rau cov chaw kho lossis txiav plaub hau ua rau tes rau taw) yuav muaj kev txwv rau sab nyob hauv tsev tsuas pub muaj txij li 25% leej neeg nyob ua ke rau sab haud xwb.
 • Kab lig kev cai hauv lub tuam tsev yuav tsum muaj tsawg tshaj 25% leej neeg ntawm txoj cai txwv rau lub tuam tsev ntawd lossis li ntawm 200 tus neeg xwb, ob txoj hauv kev no yog nyob rau seb qhov twg tsawg dua. Yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj. (Txwv tsis pub kev hu nkauj, tshuab raj thiab lwm yam uas zoo li cov hais no.)
 • Nqua hu txhua tus kom los nyob tsev lossis nyob rau ib cheeb tsam ze tsev xwb thiab tsis txhob mus ncig rau lwm lub xeev lossis txawv tebchaws yog tias tsis yog haujlwm tseem ceeb

Peb twb paub txoj kev uas yuav cheem tau kev sib kis kab mob thiab yam kev peb yuav tau ua txuas ntxiv uas yuav pab tau peb nyob rau sijhawm no:

 • Looj daim ntaub npog qhov ncauj thaum nyob ib ncig ntawm lwm tus tib neeg uas tsis yog cov ib txwm nrog koj nyob hauv koj vaj koj tsev (txawm tias lawv yog koj tsev neeg thiab cov phooj ywg xwb los xij.)
 • Nyob twj ywm rau hauv vaj hauv tsev.
 • Txwv txoj kev sib ntsib uas muaj neeg coob, xws li tej koom txoos thiab kev sib cuag--tshwj xeeb yog sab hauv tsev-- thiab taws kiv cua nqus kom pa dua.
 • Mus kuaj sai li sai tau thaum hnov tau tias muaj mob lossis yog koj tau nyob ze ib tug neeg muaj mob COVID-19.
 • Txoj kev nyab xeeb tshaj plaws yog txwv kev sib ntsib nrog rau neeg sab nraud rau lub caij yuav muaj kev koom txoos thiab koob tsheej ntau yam kev sib cog ua ke xws li lub sij hawm tam sim no.

Dab tsi qhib
Lub 11 hlis ntuj hnub tim 17 txog lub ib hlis 11, 2021

Nrog rau cov hauj lwm thiab txoj kev nrhiav noj haus uas tseem ceeb rau lub caij no, koj tseem muaj cai yuav ua tau qee yam xws li cov yuav hais nram ntej no.

Kev ua si

 • Neeg laus thiab menyuam yaus kev ua si sports (nraum zoov xwb, yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj)
 • Kev yos hav zoov thiab nuv ntses
 • Ua si nraum zoov thaum caij ntuj no/ Skiing
 • Pw hav zoov
 • Ntaus pob ua si/Golf thiab Tennis
 • ua si nrog cov neeg nyob sab nraud tsis pub tshaj 5 tug tib neeg
 • Kev lom zem sib tw: caij tsheb kauj vab, cross country skiing, biathlons, caij nkoj canoe thiab kayak, sib tw khiav, thiab lwm yam kev sib tw
 • kev ua si da dej lossis ua si hauv dej (yuav tsum teem caij xwb)

Kev tuaj sib ntsib sib fim

 • Txwv txoj kev sib ntsib sib fim nrog rau neeg sab nraud, qhov yuav muaj tau tsuas yog tias koj twb tau los cais koj tus kheej muaj lawm 14 hnub ua ntej kev sib ntsib lossis tau los cais koj tus kheej 7 hnub thiab tau kuaj pom tau tias koj tsis muaj tus kab mob COVID-19 mas thiaj li yuav thwm tau tias sib ntsib tau.
 • Tuaj sib ntsib sib koom ua ke sab nraum zoov tsuas pub txij li 5 tug neeg xwb hais txog cov uas tsis nrog koj nyob koom ib lub tsev.
 • Kab lig kev cai hauv lub tuam tsev yuav tsum muaj tsawg tshaj 25 feem pua leej neeg ntawm txoj cai txwv rau lub tuam tsev ntawd lossis li ntawm 200 leej neeg xwb, ob txoj hauv kev no yog nyob rau seb qhov twg tsawg dua. Yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj. (Txwv tsis pub kev hu nkauj, tshuab raj thiab lwm yam uas zoo li cov hais no.)
 • Kab lig kev cai hauv lub vaj lub tsev lossis kev qhuab ntuas thiab cob qhia tsuas qhib muaj txog tau rau 5 leej neeg xwb.
 • Tsis pub muaj tshaj 30 tus neeg rau cov kab tshoob kev kos thiab kev pam tuag. (Txwv tsis pub qhib koob tsheej kev lom zem rau cov tau hais los no)
 • Kev mus saib cov chaw uas saib xyuas cov neeg laus. (kev nkag mus rau cov chaw tu neeg laus no tsuas yog qhib rau cov neeg muaj haujlwm tseem ceeb saib xyuas nrog rau tej xwm txheej uas tseem ceeb xwb.)
 • Kev kawm ntawv thiab kev zov menyuam tuaj yeem ua tau raws li cov kev txwv siv rau cov tsev kawm ntawv.

Kev mus ncig ua si

 • Nqua hu txhua tus kom los nyob tsev lossis nyob rau ib cheeb tsam ze tsev xwb thiab tsis txhob mus ncig rau lwm lub xeev lossis txawv tebchaws yog tias tsis yog haujlwm tseem ceeb
 • Cov neeg uas tau tuaj txawv xeev thiab teb chaws tuaj nrog rau cov uas rov los rau hauv Washington, yuav tsum cais tus kheej li ntawm 14 hnub tom qab los txog rau ntawm chaw.

Kev ua lag luam

 • Aquariums and zoos (nraum zoov xwb)
 • Kho kev thiab vaj tse
 • Kev ua liaj ua teb
 • Kev lag luam ua rau hauv tsev (xws li, tu tsev lossis zov menyuam)
 • Tsev qiv ntawv (muaj kev txwv txog ntawm tsawg leej nyob tau rau sab hauv)
 • Kev ua haujlwm rau ntawm Manufacturing
 • Kev tsav tsheb saib yeeb yaj kiab nraum zoov
 • Museums (nraum zoov xwb)
 • Kev saib xyuas thiab tu tus kheej (xws li: chaw kho/ txiav plaub hau thiab rau tes, tattoo, thiab lwm yam txhawm rau kev tu tus kheej lub cev. Muaj kev txwv txog tsawg leej nyob tau rau sab hawv)
 • Kev tu tsiaj
 • Kev ua haujlwm ntawm cov chaw haujlwm ( yuav tsum ua haujlwm hauv tsev yog muaj hwv tsam ua tau; Cov lag luam yuav muaj kev txwv rau lawv cov tib neeg ua haujlwm thiab tsis pub qhib chaw ua haujlwm rau neeg sab nraud)
 • Lag luam muag tsev (tsis pub qhib rau neeg tuaj saib *open house)
 • Lag luam chaw noj mov (qhib kev noj mov rau sab nraud thiab yuav coj mus tsev xwb)
 • Khw muag khoom (Muaj kev txwv txog tsawg leej tuaj yuav khoom nyob rau sab hawv)