Skip to main content
King County logo

Updated sa Ika-16 ng Nobyembre, 2020:

Sa King County, ang mga kaso ay bagong tumaas sa mapanganib na bilang at dumarami na rin ang nao-ospital. Tayo ay lubhang nababahala sa mataas na epekto nito sa kalusugan ng ating pamayanan, sa sistemang pangangalagang pangkalusugan, at ekonomiya. Noong ika-15 ng Nobyembre, inihayag ni Gobernador Inslee ang pansamantalang paghihigpit na magkakaroon ng bisa sa buong estado hanggang ika-14 ng Disyembre.

Ang mga bagong paghihigpit ay ang mga sumusunod:

 • Ipinagbabawal ang mga panloob na pagtitipon sa mga taong hindi nakatira sa iyong bahay, maliban na lang kung ikaw ay magkwanrantenas ng labing-apat na araw (14) O magkwarantenas ng pitong (7) araw at tumanggap ng negatibong resulta sa pagsusuri ng COVID-19.
 • Maaaring magkaroon ng panlabas na pagtitipon ng hindi hihigit sa limang (5) katao na hindi naninirahan sa iyo.
 • Ang mga restawran at mga bar ay sarado para sa panloob na serbisyo, ngunit maaaring magpatuloy sa pagbibigay ng serbisyo para sa pagkuha ng order (take-out) at ang panlabas na kainan ay pinahihigpitan.
 • Ang panloob na tindahan, mga tindahan ng grocery at mga serbisyong personal (halimbawa ay ang mga salon na may kinalaman sa buhok at mga kuko, barberya, at iba pa) ay limitado sa 25% okupasyon lamang.
 • Ang mga panloob na pagtitipon ng panrelihiyon ay limitado sa 25% na okupasyon o hindi hihigit sa dalawang-daang katao, alinman ang mas kakaunti. Hindi pinapayagan ang pag-awit sa kapulungan o koro, ngunit ang mga solowista ay puwedeng umawit. Kinakailangang magsuot ng mga takip sa mukha sa lahat ng oras.
 • Ang bawat isa ay hinihimok na manatili sa bahay o sa kanilang rehiyon at iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay sa ibang mga estado o bansa.

Alam natin kung papaanong maiiwasan ang pagkalat at mas marami pa tayong dapat gawin na alam nating magiging mabisa sa ngayon gaya ng:

 • Magsuot ng takip sa mukha sa mga taong hindi mo kasama sa bahay (sila man ay malapit na kaibigan at kapamilya)
 • Manatili lamang sa tahanan hanggat maaari.
 • Limitahan ang bilang, laki at dalas ng mga pagtitipon – lalo na kung nasa loob- at dagdagan ang panloob na bentilasyon.
 • Magpasuri agad sa mga unang tanda ng sakit o kung ikaw ay nakahalubilo ng may COVID-19.
 • Ang pinakaligtas na paraan ay ang pag-iwas sa mga pagtitipon mula sa mga taong nasa labas ng iyong sambahayan ngayong Araw ng Pasasalamat (Thanksgiving Day).

Anu-ano ang mga bukas?
Nobyemre 17 hanggang Enero 11, 2021

Bilang karagdagan sa mahahalagang aktibidad, pinapayagan ang mga sumusunod:

Updated sa ika-15 ng Nobyembre

LIBANGAN

 • Pang matanda at pang kabataang palaro (pang labas lamang, kailangang magsuot ng takip sa mukha)
 • Pangangaso at pangingisda
 • Pag-ski
 • Kamping
 • Golf at tennis
 • Panlabas na libangan na kinabibilangang ng lima (5) o mas kaunting mga tao na hindi kabilang sa iyong sambahayan
 • Mga karera: bisikleta, pagtakbo, pag-ski ng cross country, biathlons, mga karera ng kanue at kayak, triathlons, at mga kumpetisyon ng mga sari-saring palaro.
 • Pasilidad para sa Libangang Pantubig (gumawa ng appointment)

MGA PAGTITIPON

 • Ipinagbabawal ang mga panloob na pagtitipon sa mga taong hindi nakatira sa iyong bahay, maliban kung ikaw ay mag-kwarantenas sa loob ng labing-apat (14) na araw bago ang pagtitipon o mag-kwarantenas sa loob ng 7 araw at tumanggap ng isang negatibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19.
 • Magtipon sa labas sa hindi hihigit sa limang (5) tao na hindi nakatira sa iyong bahay.
 • Mga panloob na pang-espiritwal o pang-relihiyosong serbisyo hanggang sa 25% ng kapasidad o 200 tao, o alinman ang mas kaunti. Kinakailangang gumamit ng mga takip sa mukha. (Hindi pinapayagan ang mga koro, banda at ensemble. Hindi pinapayagan ang pagkanta ng kongregasyon)
 • Mga serbisyo sa bahay tungkol sa pananampalataya o pagpapayo ay hanggang sa limang (5) tao.
 • Ang mga seremonyas sa kasal at libing ay limitado sa tatlumpung (30) tao. (Hindi pinapayagan ang mga pagtanggap ng mga bisita/pamilya/ nakikiramay)
 • Pagbisita sa labas at sa mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga. (Ang panloob na pagbisita ay itinakda para sa mahahalagang taga-suporta at mahabagin na mga pangangalagang situwasyon)
 • Pinapayagan ang pag-aaral at ang mga pag-aalaga sa mga bata (ayon sa pagbubukod sa edukasyon)

PAGLALAKBAY

 • Ang bawat isa ay hinihimok na manatili sa bahay o sa kanilang rehiyon at iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay sa ibang mga estado o mga bansa.
 • Ang mga taong darating mula sa ibang mga estado o mga bansa, kabilang ang mga nagbabalik na residente sa Washington, ay dapat na mag-kwarantenas sa loob ng labing-apat (14) na araw pagkarating galing sa ibang lugar.

NEGOSYO AT PAGLILINGKOD

 • Mga akwaryum at mga hayupan (mga panlabas na eksibits lamang)
 • Konstruksyon
 • Sakahan
 • Mga serbisyo sa loob ng bahay/domestik na serbisyo (mga yaya, paglilinis ng bahay, at iba pa)
 • Mga silid aklatan (limitado lamang ang kapasidad sa panloob)
 • Mga pabrika
 • Drive-in na mga sinehan
 • Mga museo (mga panlabas na eksibit lamang)
 • Mga personal na serbisyo (mga salon ng buhok at kuko, barbero, tattoo, at iba pa, na may limitadong kapasidad sa panloob)
 • Pagaayos ng alagang hayop
 • Mga propesyonal na serbisyo/mga negosyo na nakabatay sa upisina (kinakailangan ang telework kung posible, ang mga negosyo ay may mga limitasyon sa kapasidad at hindi maaaring bukas sa publiko)
 • Real estate (ang pagbubukas ng mga bahay sa publiko ay ipinagbabawal)
 • Mga restawran/taberna (panlabas na kainan at to-go lamang) Real Estate
 • Tindahan (pinapayagan ang mga pagbili sa tindahan na may limitadong kapasidad)