Skip to main content
King County logo

به تاریخ 23 مارچ  Jay Inslee  فرمان ایالتی   Stay Home, Stay Healthy (در خانه بمانید، صحتمند بمانید) را صادر نمود.23.

این اعلامیه اظهار میدارد که:

 • لازم است تمام ساکنین واشنگتن در خانه بمانند مگر اینکه کار خیلی مهم داشته باشند.
 • تمام گردهمآیی های اجتماعی، مذهبی و تفریحی ممنوع اند.
 • تمام فعالیت ها به استثنای فعالیت های تجاری خیلی مهم، مسدود می باشند. کارهای که میتوان توسط تلیفون یا از خانه انجام داد، ادامه خواهند داشت. فعالیت های خیلی مهمشابانک ها ، مراقبت صحی ، خدمات شهری ، حمل و نقل ، مراقبت طفل وغیره میشوند.مل خوراکه فروشی ها ، دواخانهها ،

چه مجاز است:

 • خرید مواد خوراکی و سفارش غذای سیار از رستورانت ها (رسانش غذا نیز مجاز است)
 • رفتن به داکتر و دواخانه
 • قدم زدن، دویدن، بایسکل سواری و باغداری. هنگامیکه در فضای باز فعالیتی را انجام میدهید، باید شش فوت دورتر از دیگران قرار بگیرید.
 • رفتن به فروشگاه های گاز، بانک های غذا، فروشگاه ها، بانک ها و رخت شویی ها
 • ادامه کار در صورتیکه شما کارمند "فعالیت های خیلی مهم" باشید

چه مجاز نیست:

 • اشتراک در هرگونه تفریح، سرگرمی یا کلپ های اجتماعی
 • حضور یا بازی کردن بازی ها و تمرینات ورزشی
 • رفتن به عروسی یا جنازه
 • حضور در مراسم دینی
 • بازدید از موزیم، تیاتر، گالری هنر یا محل جمع آوری اعانه
 • رفتن به کنسرت، جشنواره یا رسم گذشت
 • تمرین در کلپ یا مرکز تربیت بدنی
 • رفتن به سالون ناخن، سلمانی یا مغازه های تاتو
 • رفتن به شرابخانه یا صرف غذا در رستورانت (هردوی این فعالیت از قبل مسدود شده اند)

ویروس کرونای جدید چیست؟

کووی د- 19 (قبلا بھ عنوان "ویروس کرونای جدی د" شناختھ میشد) عبارت از یک ویروس جدیدی است کھ از انسان بھ انسان انتقال می یاب د. در حال حاضر این ویروس در ایالات متحده امریکا و بسیاری از کشورھای دیگر موجود میباش د.

ویروس کرونای جدید چگونھ شیوع پیدا می کند؟

کارشناسان صحی ھنوز ھم در تلاش اند تا فھم بھتر در مورد شیوع این مرض پیدا کنن د. در حال حاضر، فکر میشود از طریق این موارد انتقال میشو د:

 • از طریق قطرات تنفسی زمانیکھ یک شخص آلوده بھ این ویروس سرفھ یا عطسھ کند
 • میان اشخاصیکھ با یکدیگر از نزدیک تماس دارند (در فاصلھ 6 فُت)
 • در نتیجھ لمس نمودن بینی و دھان یا چشم فرد بعد از لمس سطح یا شئ آلوده بھ ویروس

علائم آن چیست؟

افرادی کھ بھ ویروس کرونای جدید مبتلا شده اند علائمی را گزارش کرده اند کھ ممکن است در مدت زمان حداقل 2 روز یا تا 14 روز پس از در معرض قرارگرفتن با ویروس ظاھر شون د.

علائم آن چیست؟

توصیھ میکند افرادی کھ در معرض خطر بلند ابتلا بھ بیماری شدید قرار دارند در خانھ بمانند و تا حد (Public Health) اداره صحت عامھ امکان از تجمعات بزرگ افراد دوری کنن د. افرادی کھ در معرض خطر بلند قرار دارند شامل این افراد است:

 • بالاتر از سن 60 سالگی
 • داشتن مشکل صحی بھ شمول امراض قلبی، بیماری شش، یا دیابت
 • داشتن سیستم ضعیف ایمنی بد ن
 • اشخاصیکھ حاملھ ھستند

افرادیکھ میخواھند بدانند آیا وضعیت شان آنھا را با خطر ابتلا بھ کووی د- 19 مواجھ میکنند باید با فراھم کننده خدمات صحی شان مشوره نماین د.

شما میتوانید خطر را نسبت بھ خود، و مھمتر از آن بھ آنعده اشخاصیکھ در مقابل کووی د- 19 آسیب پذیر ھستند کاھش دھید :

 • در خانھ بمانید و و زمانیکھ مریض باشید بھ اماکن عامھ نروید.
 • بھ طور عموم از محلات طبی اجتناب کنید مگر اینکھ لازم باشد. درصورتیکھ ھرنوع مریضی داشتھ باشید بھ دفتر داکتر خود قبل از رفتن زنگ بزنی د.
 • حتی اگر مریض نباشید، از رفتن بھ شفاخانھ ھا، تسھیلات مراقبت ھای دائمی یا مراکز پرستاریتا حد امکان اجتناب کنید. درصورتیکھ نیاز دارید از یکی از این تسھیلات دیدن نمایید زمان خودرا محدود سازید و از مریضان بھ فاصلھ 6 فتُ دور باشید.
 • بھ اتاق اضطراری داخل نشوید مگر اینکھ لازمی باشد. خدمات اضطراری طبی باید نخست بھ نیازمندیھای جدی رسیدگی کند. درصورتیکھ شما سرفھ، تب، یا سائر علائم داشتھ باشید، نخست بھ داکتر عادی خود زنگ بزنید.
 • عالیترین رفتارھای حفظھ الصحھ شخصی را عملی کنید، بھ شمول شستشوی مداوم دست ھایتان با صابون و آب، سرفھ در دستمال کاغذی یا بالای آرنج تان، و اجتناب از لمس نمودن چشمان، بینی، یا دھن تان.
 • از اشخاصیکھ بیمار ھستند دوری کنید، بالخصوص اگر شما در معرض خطر بلند ابتلای ویروس کرونا باشید.
 • سطوح و اشیاء را کھ اغلب مورد لمس قرار میگیرند پاک کاری کنید (مثل دستگیر دروازه و سویچ چراغ). وسایل پاک کننده خانگی معمولی موثر میباشد.
 • بھ حد کافی استراحت کنید، مایعات کافی بنوشید، غذاھای صحی صرف کنید، و استرس خودرا اداره کنید تا سیستم ایمنی خودرا قوی نگھدارید.
 • 206-477- ،(King County Novel Coronavirus Call Center) مرکز تماس کینگ کاونتی برای ویروس کرونای جدید 3977 . این خط تیلفونی رھنمایی از 8 قبل از ظھر - 7 بعد از ظھر ھمھ روزه فعال میباشد.
 • 1-800-525-0127 ،(Washington State Novel Coronavirus Call Center) مرکز تماس ایالت واشنگتن برای ویروس کرونای جدید و # را فشار دھید. این خط تیلفونی رھنمایی از 6 قبل از ظھر - 10 بعد از ظھر ھمھ روزه فعال میباشد.

اپراتورھا میتوانند مترجم بیرون از اداره را وصل نماین د. شما باید بتوانید بھ زبان انگلیسی نیاز تان بھ مترجم در زبان مورد نظر خود را بیان داری د. ممکن است زمان انتظار طولانی را تجربھ کنی د .

برای کمک با یکدیگر آماده باشید. احساس قوی ھمسبتگی اجتماعی میتواند در غلبھ ما بر یک وضعیت دشوار کمک کند.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/dari