Skip to main content
King County logo

ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၀ ေနာက္ဆုံးသတင္းအခ်က္လက္-

ကင္းေကာင္တီတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ျမင့္မားေသာအေျခအေနသစ္မ်ားသို ့ေရာက္႐ွိေနျပီး ေဆးရုံတက္ေရာက္ရသူမ်ားလည္း တိုးေနသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ က်န္းမာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ စိုးရိမ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အင္စလီမွ ယာယီကန့္သတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးအတြက္ ဒီဇင္ဘာ၁၄ ရက္ေန႕အထိ သက္ေရာက္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
ကန္႕သတ္ခ်က္အသစ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို ့ပါ၀င္သည္-

 • သင္သည္ ေရာဂါမကူးစက္ရန္ ၁၄ ရက္သီးျခားခြဲထားသူ သို ့မဟုတ္ ၇ ရက္ သီးျခားခြဲထားျပီး COVID-19 ပိုးမေတြ ့သူ မဟုတ္ပါက၊ မိမိႏွင့္တစ္အိမ္တည္း အတူမေနေသာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းလူမႈေရးေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို တားျမစ္သည္။
 • မိမိႏွင့္တစ္အိမ္တည္းအတူမေနသူ ၅ ဦးထက္ပို၍ အိမ္ျပင္ပတြင္ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား မျပဳရ။
 • စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္အရက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဆိုင္တြင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိတ္ထားရလိမ့္မည္၊ သို ့ေသာ္ စားသုံးသူႏွင့္တစ္ပါတည္းယူသြားရန္ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ႏို္င္ျပီး ဆိုင္ျပင္ပတြင္စားေသာက္ျခင္းကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္သည္။
 • ဆိုင္တြင္းေရာင္းခ်သည့္ လက္လီဆိုင္မ်ား၊ ကုန္စုံဆုိင္မ်ားႏွင့္ (ဥပမာ ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္းေျခသည္း အလွျပင္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္မ်ား စသည့္) တစ္ကိုယ္ေရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတို ့တြင္ ဆိုင္တြင္း ၀ယ္သူလက္ခံႏိုင္မႈဦးေရကို ၂၅% အထိ ကန္ ့သတ္ထားသည္။
 • အေဆာက္အအုံတြင္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းကို လက္ခံႏိုင္သည့္လူဦးေရ၏ ၂၅ %  သို႕မဟုတ္ အေယာက္ ၂၀၀ ထက္မပိုရန္ ကန္႔သတ္ထားျပီး၊ ဤတြင္ လူဦးေရပိုနည္းသည့္အေျခအေနကို အတည္ယူရမည္။ အသင္းဝင္မ်ား သို ့မဟုတ္ ခရစ္ယာန္ဓမၼသံစုံက်ဴးအဖြဲ႔မွသီဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ရေသာ္လည္း တစ္ကိုယ္ေတာ္သီဆိုသူမ်ားမွ အသုံးေတာ္ခံႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာအဖုံးအကာမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္တပ္ဆင္ထား ရမည္။
 • လူတိုင္း မိမိတို ့အိမ္တြင္း သို ့မဟုတ္ ေဒသတြင္းတြင္ေနေနရန္ တိုက္တြန္းထားျပီး အျခားျပည္နယ္မ်ား သို႕မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို ့ မလိုအပ္ဘဲ ခရီးသြားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈတားဆီးသည့္အရာမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သိရွိျပီး၊ ထိေရာက္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔သိရွိထားသည္မ်ားကို ယခု ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္-

 • (ရင္းႏွီးေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ) မိမိနွင့္အတူမေနေသာသူမ်ားအနီးအနားတြင္ မ်က္ႏွာဖုံးတပ္ဆင္ပါ။
 • အိမ္တြင္ တတ္ႏိုင္သမွ်ေနပါ။
 • အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္းတြင္ ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအေရအတြက္၊ အရြယ္အစားႏွင့္ အၾကိမ္ေရကို ကန္႕သတ္ျပီး၊ အိမ္တြင္း ေလ၀င္ေလထြက္ကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ေပးပါ။  
 • သင္၌ေနမေကာင္းသည့္လကၡဏာစေပၚသည့္အခိ်န္တြင္ သို ့မဟုတ္ COVID-19 ျဖစ္ပြားေနသူအနီးတြင္ သင္႐ွိခဲ့ပါက ေရာဂါစစ္ေဆးမႈခံယူပါ။
 • အႏၱရာယ္အကင္းဆုံးေရြးခ်ယ္စရာသည္ ယခု အားလပ္ရက္ကာလအတြင္း မိမိ၏အိမ္သူအိမ္သား မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ စုရုံးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဖြင့္လွစ္ထားသည္မ်ား
နို၀င္ဘာ ၁၇ - 2021 ဇန်နဝါရီလ 11

မုခ်လိုအပ္သည့္ အမႈကိစၥမ်ား အျပင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ခြင့္ျပဳသည္-

အပန္းေျဖမႈ

 • လူၾကီးနွင့္လူငယ္ အားကစားမ်ား (ျပင္ပတြင္သာ ခြင့္ျပဴသည္၊ မ်က္ႏွာဖုံး တပ္ရမည္)
 • အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ငါးမွ်ားျခင္း
 • ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္း
 • စခန္းခ်ခရီးထြက္ျခင္း
 • ေဂါက္ရိုက္ျခင္းနွင့္တင္းနစ္ကစားျခင္း
 • မိမိႏွင့္တစ္အိိမ္တည္း အတူမေနသူ လူ ၅ ဦး သို႕မဟုတ္ ၅ ဦးေအာက္ ပါဝင္သည့္ ျပင္ပ အပန္းေျဖျခင္းမ်ား
 • ျပိဳင္ပြဲမ်ား- စက္ဘီးစီး၊ အေျပး၊ ေက်းလက္ေတာ႐ြာ ျဖတ္၍ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္း၊ ေက်းလက္ေတာ႐ြာ ျဖတ္၍ ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္းႏွင့္ ႐ိုင္ဖယ္ပစ္ျခင္း ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ျပိဳင္ပြဲ၊ ကႏူးႏွင့္ကားယက္ ေလွေလွာ္ျပိဳင္ပြဲ၊ ေရကူး-စက္ဘီးစီး-တာေဝးေျပး ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ အားကစားမ်ိဳးစုံျပဳိင္ပြဲမ်ား
 • ေရျဖင့္အပန္းေျဖကစားကြင္းမ်ား (ရက္ခ်ိန္းျဖင့္သာ)

ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ား

 • သင္သည္ ေတြ႔ဆုံပြဲမတိုင္မီတြင္ ေရာဂါမကူးစက္ရန္ ၁၄ ရက္ သီးျခား ခြဲထားသူ သို ့မဟုတ္ ၇ ရက္ သီးျခား ခြဲထားျပီး COVID-19 ပိုးမေတြ ့သူ မဟုတ္ပါက၊ မိမိႏွင့္တစ္အိမ္တည္း အတူမေနေသာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္း လူမႈေရးေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားကို တားျမစ္သည္။
 • သင္ႏွင့္အတူမေနသူ ၅ ဦးေအာက္သာ ျပင္ပတြင္ စု႐ုံးပါ။
 • အေဆာက္အအုံတြင္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းကို လက္ခံႏိုင္သည့္ လူဦးေရ၏ ၂၅ % သို႕မဟုတ္ အေယာက္ ၂၀၀ ထက္မပိုရန္ ကန္႔သတ္ထားျပီး၊ ဤတြင္ လူဦးေရပိုနည္းသည့္ အေျခအေနကို အတည္ယူရမည္။ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား ဝတ္ဆင္ထားရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ (ခရစ္ယာန္ ဓမၼသံစုံက်ဴးအဖြဲ႔မွ သီဆိုျခင္းမ်ား၊ ေတးဂီတအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တူရိယာဝိုင္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။ အသင္းဝင္မ်ား သီဆိုျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ)
 • အိမ္တြင္း၌ ဘာသာေရးအေျချပဳ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လူ ၅ ဦးအထိသာ။
 • မဂၤလာေဆာင္နွင့္ အသုဘ အခမ္းအနားမ်ားကို လူ ၃၀ အထိ ကန္႔သတ္ထားသည္။ (ဧည့္ခံပြဲမ်ားကို ခြင့္မျပဳ)
 • ေရ႐ွည္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ျပင္ပ၌ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း။ (အေဆာက္အအုံတြင္း လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းကို မုခ်လိုအပ္ေသာ ကူညီေပးသူႏွင့္ က႐ုဏာၾကီးစြာျဖင့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျပဳစုရသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားသည္)
 • (ပညာေရး ကင္းလြတ္ခြင့္အရ) သင္ယူမႈႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အုပ္စုငယ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳပါသည္။

ခရီးသြားျခင္း

 • လူတိုင္း မိမိတို ့အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း ေနေနရန္ႏွင့္ မလိုအပ္ဘဲ အျခားျပည္နယ္မ်ား သို ့မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို ့ခရီးသြားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။
 • ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာသည့္ ဝါ႐ွင္တန္ျပည္နယ္သားမ်ား အပါအဝင္၊ အျခားျပည္နယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရာက္႐ွိလာသူမ်ားသည္ ေရာဂါမကူးစက္ရန္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ၁၄ ရက္ သီးျခားခြဲထားရမည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 • ငါးျပတိုက္မ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္ရုံမ်ား (ျပင္ပ ျပပြဲမ်ားသာ)
 • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
 • လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား
 • (ကေလးထိန္းျခင္းမ်ား၊ အိမ္သန္႕ရွင္းေရး စသည့္) အိမ္တြင္း/အိမ္မႈကိစၥ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • (အေဆာက္အအုံအတြင္း လူဦးေရ အကန္႔အသတ္ျဖင့္) စာၾကည့္တိုက္မ်ား
 • ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
 • ကားျဖင့္သြား၍ကားထဲမွ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ ျပင္ပ႐ုပ္႐ွင္႐ုံမ်ား
 • ျပတိုက္မ်ား (ျပင္ပ ျပပြဲမ်ားသာ)
 • (လူဦးေရအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဆံပင္ႏွင့္လက္သည္းေျခသည္း အလွျပင္ဆိုင္မ်ား၊ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္မ်ား၊ ထိုးကြင္းထိုးဆိုင္မ်ား စသည့္) တစ္ကိုယ္ေရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားျဖီးလိမ္းသည့္ ဆိုင္မ်ား
 • အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/ ႐ုံးခန္းအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (တတ္ႏိုင္သည့္အခါ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားျပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ မဖြင့္လွစ္ရ)
 • အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား (ရက္ခ်ိန္းမပါဘဲ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္)
 • စားေသာက္ဆိုင္မ်ား/ အရက္ဆိုင္မ်ား (ဆိုင္ျပင္ပတြင္ စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ မိမိႏွင့္ တစ္ပါတည္း ယူသြားရန္ အတြက္သာ)
 • လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း (ဆိုင္တြင္း ၀ယ္ယူမႈမ်ားကို လူဦးေရ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည္)