Skip to main content
King County logo

King County publishes a Local Voters’ Pamphlet that contains candidate and measure information. King County Elections does not edit or fact-check candidate or measure statements, and is not responsible for their content. Quận King xuất bản Tập sách Hướng dẫn cho Cử tri Địa phương bao gồm thông tin về ứng cử viên và dự luật. Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa hoặc kiểm tra tính xác thực của phát biểu của ứng cử viên hoặc các phát biểu liên quan đến dự luật, cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của các phát biểu đó.

Check your mailbox! The Local Voters’ Pamphlet is mailed to all residential households in King County about 3 weeks before the election. Kiểm tra hộp thư của quý vị! Tập sách Hướng dẫn cho Cử tri Địa phương được gửi đến tất cả các hộ gia đình ở Quận King khoảng 3 tuần trước cuộc bầu cử.

You can also view the PDF print edition 3 weeks before the election. Quý vị cũng có thể xem phiên bản PDF 3 tuần trước cuộc bầu cử.

Check your mailbox! The Local Voters’ Pamphlet is mailed to all residential households in King County about 3 weeks before the election. Kiểm tra hộp thư của quý vị! Tập sách Hướng dẫn cho Cử tri Địa phương được gửi đến tất cả các hộ gia đình ở Quận King khoảng 3 tuần trước cuộc bầu cử.

You can also access the Local Voters’ Pamphlet in three different ways online: Quý vị cũng có thể truy cập Tập sách Hướng dẫn cho Cử tri Địa phương trực tuyến bằng ba cách khác nhau:

  1. You can create a personalized voters’ pamphlet with My Voter Information. Your personalized pamphlet will contain only the candidates and measures that are on your ballot. Quý vị có thể sử dụng chương trình My Voter Information (Thông tin Cử tri Của tôi) để tạo tập sách hướng dẫn cho cử tri cá nhân. Tập sách hướng dẫn cho cử tri này sẽ chỉ có các ứng cử viên và dự luật có trong lá phiếu của quý vị.
  2. View the PDF print edition Xem phiên bản PDF
  3. Xem tất cả các ứng cử viên hoặc dự luật Xem tất cả các dự luật trong phiên bản trực tuyến:

Voters’ Pamphlets are always published for primary and general elections. However, for a special election, each jurisdiction that puts a measure on the ballot must request that a voters’ pamphlet be created and published. Tập sách Hướng dẫn cho Cử tri luôn được xuất bản cho cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Tuy nhiên, đối với cuộc bầu cử đặc biệt, khu vực bầu cử nào đưa dự luật lên lá phiếu phải yêu cầu thì Sở Bầu cử Quận King mới chuẩn bị và xuất bản tập sách hướng dẫn cho cử tri.

Alternate formats of the Local Voters’ Pamphlet (such as an audio edition) are available upon request. Contact us for more information. Sở Bầu cử Quận King cung cấp Tập sách Hướng dẫn cho Cử tri Địa phương ở định dạng thay thế (như phiên bản ghi âm) theo yêu cầu. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The measures on your ballot reflect the districts in which you are registered to vote. The local voters’ pamphlet may cover multiple districts and include measures outside of your districts. Các dự luật trong lá phiếu của quý vị tương ứng với khu vực bầu cử mà quý vị đã đăng ký bỏ phiếu. Tập sách hướng dẫn cho cử tri địa phương có thể bao gồm nhiều khu vực bầu cử và bao gồm các dự luật nằm ngoài khu vực bầu cử của quý vị.

You can create a personalized pamphlet with My Voter Information that will contain only the candidates and measures that are on your ballot. Quý vị có thể sử dụng chương trình My Voter Information (Thông tin Cử tri Của tôi) để tạo tập sách hướng dẫn cho cử tri mà sẽ chỉ có các ứng cử viên và dự luật có trên lá phiếu của quý vị.

Candidates in the local voters’ pamphlet appear in the order they will appear on the ballot. Ứng cử viên có tên trong tập sách hướng dẫn cho cử tri địa phương được xếp theo thứ tự như trong lá phiếu.

No. King County Elections is not responsible for the content or accuracy of the statements, and we print them exactly as they are received (including any potential errors). Candidate statement word limits are based upon the number of voters within each district. Không. Sở Bầu cử Quận King không chịu trách nhiệm về nội dung hay tính xác thực của các phát biểu, và chúng tôi in các phát biểu chính xác như khi nhận được (bao gồm bất kỳ lỗi tiềm ẩn nào). Giới hạn từ ngữ trong phát biểu của ứng cử viên dựa vào số lượng cử tri có đăng ký trong phạm vi mỗi khu vực bầu cử.

A ballot measure explanatory statement is prepared by the district attorney; it outlines the effect the ballot measure would have if passed into law. Phát biểu giải trình của dự luật lá phiếu được viết bởi luật sư của khu vực bầu cử; phát biểu này trình bày sơ lược tác động của dự luật lá phiếu nếu được thông qua thành luật.

Districts choosing to participate in a local voters’ pamphlet are responsible for appointing committee members who agree to write statements. Các khu vực bầu cử muốn tham gia để có tên trong tập sách hướng dẫn cho cử tri địa phương có trách nhiệm bổ nhiệm các thành viên ủy ban – những người đồng ý viết các phát biểu. The statements are a way to persuade voters to vote for or against a measure. King County Elections is not responsible for the content or accuracy of the statements, and prints them exactly as they are received. Các phát biểu này là một cách để thuyết phục các cử tri bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối một dự luật. Sở Bầu cử Quận King không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính xác thực của các phát biểu này, và in các phát biểu này chính xác như khi nhận được.

For general elections the Secretary of State prints a voters’ pamphlet that includes state initiatives and measures, as well as state offices. All other offices and ballot measures are printed in the King County local voters’ pamphlet. Đối với cuộc tổng tuyển cử, Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang in tập sách hướng dẫn cho cử tri bao gồm các dự luật tiên khởi và dự luật tiểu bang, cùng các chức vụ tiểu bang. Tất cả các chức vụ và dự luật lá phiếu khác được in trong tập sách hướng dẫn cho cử tri địa phương Quận King.