Skip to main content
King County logo

Can I register to vote in Washington? Tôi có thể ghi danh bỏ phiếu ở Washington không?

To register to vote in the state of Washington, you must be: Để ghi danh bỏ phiếu ở tiểu bang Washington, quý vị phải là:

  • A citizen of the United States Công dân Hoa Kỳ
  • A legal resident of Washington state for at least 30 days prior to election day Cư dân hợp pháp ở tiểu bang Washington ít nhất 30 ngày trước ngày bầu cử
  • At least 18 years old by election day Ít nhất đủ 18 tuổi vào ngày bầu cử
  • Not disqualified from voting due to a court order Không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa
  • Not under Department of Corrections supervision for a Washington felony conviction Không bị Sở Cải huấn quản chế vì kết án phạm trọng tội ở Washington

Information for felons Thông tin dành cho những người phạm trọng tội

If you were convicted of a felony in a Washington State court, your right to vote is automatically restored when you are no longer under the authority of the Department of Corrections. This right can be revoked again by the Superior Court if you fail to repay financial obligations in a timely manner.

If you have questions about whether or not you are eligible, contact the Department of Corrections at (800) 430-9674.

Nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội tại Tòa án Tiểu bang Washington, quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ được tự động khôi phục nếu quý vị không bị Sở Cải huấn quản chế. Quyền này có thể bị Tòa Thượng thẩm thu hồi nếu quý vị không thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời hạn quy định.

Nếu quý vị có câu hỏi về việc liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn để ghi danh bỏ phiếu hay không, xin vui lòng liên lạc Sở Cải huấn số (800) 430-9674.

If you were convicted of a felony in another state or federal court, your right to vote is restored as long as you are not currently incarcerated for that felony.

Nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội tại tòa án tiểu bang khác hoặc tòa án liên bang, quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ được khôi phục miễn là quý vị hiện không bị giam giữ vì trọng tội đó.

Once your right to vote has been restored, you must re-register to vote , which can be done online, by mail or in person.

For more information on felony voting rights in Washington, visit the Secretary of State’s website .

Một khi quyền bỏ phiếu của quý vị được phục hồi, quý vị phải ghi danh bỏ phiếu lại, quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu trực tuyến, bằng thư hoặc trực tiếp.

Để biết thêm thông tin về quyền bỏ phiếu của những người phạm trọng tội ở Washington, xin vui lòng truy cập trang mạng của Tổng Thư ký Tiểu bang .

Information for voters without a residence address Thông tin dành cho cử tri không có địa chỉ cư trú

If you are homeless or don't have a traditional residential address, you can still register to vote.

Put the location where you live, such as a shelter, park, motor home, intersection or other identifiable location you consider your residence on your registration form. This location will be used to register you to vote. ( RCW 29A.08.112 effective 2005)

You must also provide a valid mailing address where you can receive ballots and election information on time. A mailing address can be a post office box, address of a friend or relative, shelter, or general delivery at a local post office.

Nếu quý vị là người vô gia cư hoặc nếu quý vị không có địa chỉ cư trú cố định, quý vị vẫn có thể ghi danh bỏ phiếu.

Viết trên đơn ghi danh cử tri địa điểm nơi quý vị sinh sống, chẳng hạn như nhà tạm trú, công viên, nhà di động, ngã tư hoặc một địa điểm khác có thể xác định được mà quý vị coi là nơi trú ngụ. Địa điểm này sẽ được sử dụng để ghi danh để quý vị có thể bỏ phiếu. ( RCW 29A.08.112 có hiệu lực vào năm 2005)

Quý vị cũng phải cung cấp một địa chỉ nhận thư hợp lệ, là nơi quý vị có thể nhận lá phiếu và thông tin bầu cử kịp thời. Địa chỉ nhận thư có thể là hộp thư bưu điện, địa chỉ của bạn bè hoặc người thân, địa chỉ nhà tạm trú, hoặc hòm thư lưu tại bưu điện địa phương.

No, your residential address must be where you live. This determines the issues and candidates that appear on your ballot.

However, you can receive your elections mail at any valid mailing location you choose: a post office box, personal mailbox, college mailbox, or a military or out of state/country address. All elections-related materials, including your ballot, will be sent to the mailing address you provide.

Không, địa chỉ cư trú phải là nơi quý vị sinh sống. Địa chỉ này quyết định các dự luật và ứng cử viên có trên lá phiếu của quý vị.

Tuy nhiên, quý vị có thể nhận thư từ liên quan đến bầu cử tại bất kỳ địa điểm nhận thư hợp lệ nào mà quý vị chọn: hộp thư bưu điện, hộp thư cá nhân, hộp thư trường đại học, hoặc địa chỉ quân đội hoặc địa chỉ ngoài tiểu bang/nước ngoài. Tất cả các tài liệu liên quan đến bầu cử, bao gồm lá phiếu, sẽ được gửi đến địa chỉ nhận thư mà quý vị cung cấp.