Skip to main content
King County logo

Over time, your signature may change. Have you changed your name? Have you had physical changes that have altered how you sign? Theo thời gian, chữ ký của quý vị có thể thay đổi. Quý vị đã đổi tên? Quý vị có những thay đổi nào về thể chất mà làm thay đổi cách quý vị ký tên không?

If you answered yes, you should update your signature on your voter registration. Nếu quý vị trả lời có, quý vị nên cập nhật chữ ký cho hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị.

Why should I update my signature? Tại sao tôi nên cập nhật chữ ký của tôi?

Keeping your signature up-to-date is important. Each time you submit a ballot or sign a petition, we compare those signatures to your voter registration. We can only count your ballot or petition signature if we can find a match to what we have on file. Giữ chữ ký hiện hành là điều quan trọng. Mỗi khi quý vị bỏ phiếu hoặc ký tên vào một thỉnh nguyện thư, chúng tôi so sánh chữ ký đó với chữ ký trong hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị. Chúng tôi chỉ có thể đếm lá phiếu hoặc chữ ký trong thỉnh nguyện thư nếu chúng tôi có thể tìm được sự tương đồng với chữ ký có trong hồ sơ.

How can I update my signature? Tôi có thể cập nhật chữ ký bằng cách nào?

To update the signature on your voter registration, fill out a new voter registration form . Để cập nhật chữ ký cho hồ sơ ghi danh cử tri, xin quý vị vui lòng điền vào đơn ghi danh cử tri mới.