Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, February 19, for President's Day.  
King County logo

Cancel my voter registration Hủy bỏ hồ sơ ghi danh cử tri của tôi

Cancel your voter registration if you have moved out of the county or if you no longer wish to be a registered voter. Print, sign and return our voter registration cancellation form . Hủy bỏ hồ sơ ghi danh cử tri nếu quý vị đã chuyển nhà ra khỏi Quận King hoặc nếu quý vị không còn muốn làm cử tri có ghi danh nữa. In, ký tên và gửi lại đơn hủy bỏ hồ sơ ghi danh cử tri đến cho chúng tôi.

Cancel a voter registration for a deceased voter Hủy bỏ hồ sơ ghi danh cử tri cho một cử tri đã qua đời

Cancel the registration of a deceased voter by printing, signing and returning our voter registration cancellation form for a deceased voter . Hủy bỏ hồ sơ cho một cử tri đã qua đời bằng cách in, ký tên và gửi lại đơn hủy bỏ hồ sơ ghi danh cử tri cho một cử tri đã qua đời đến cho chúng tôi.