Skip to main content
King County logo

Lá phiếu của quý vị trải qua một hành trình dài từ thời điểm được in ra cho tới khi được gửi đến cho quý vị và gửi lại đến văn phòng của chúng tôi.

Tập phiếu của quý vị được chuẩn bị khoảng bốn tuần trước ngày bầu cử. Tập phiếu bao gồm lá phiếu, phong bì bảo mật và phong bì gửi lại, và các tờ thông tin liên quan.
Nếu quý vị là cử tri địa phương, lá phiếu sẽ được gửi đến cho quý vị ba tuần trước ngày bầu cử. Nếu quý vị là cử tri sống ở nước ngoài hoặc đang thi hành công vụ, lá phiếu được gửi đi 45 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử và 30 ngày trước cuộc bầu cử đặc biệt để cho phép lá phiếu có đủ thời gian trung chuyển để đến tay quý vị.
Quý vị có đến ngày bầu cử để bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu. Lá phiếu phải được bỏ vào thùng phiếu không trễ hơn 8:00 tối vào ngày bầu cử, hoặc được đóng dấu bưu điện bởi Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ không trễ hơn ngày bầu cử.

Lá phiếu của quý vị được gửi lại đến văn phòng chúng tôi, tại đây thiết bị phân loại sẽ quét mã vạch để lấy thông tin của quý vị và chụp hình chữ ký trên phong bì. Chữ ký này sẽ được sử dụng trong quá trình xác minh chữ ký. Xem khâu phân loại lá phiếu được phát sóng trực tiếp khi có một cuộc bầu cử đang diễn ra.

Luật pháp tiểu bang quy định rằng chúng tôi phải so sánh chữ ký trên phong bì có chứa lá phiếu với chữ ký trong hồ sơ trước khi chúng tôi có thể đếm lá phiếu của quý vị. Nếu hai chữ ký này giống nhau, chúng tôi có thể đếm lá phiếu của quý vị. Nếu hai chữ ký này không giống nhau hoặc nếu quý vị đã không ký tên vào phong bì, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua thư bưu điện, thư điện tử, và điện thoại để cho quý vị biết cách giải quyết vấn đề. Quý vị có tới ngày trước ngày cuộc bầu cử được chứng nhận để hồi đáp. Xem khâu xác minh chữ ký được phát sóng trực tiếp khi có một cuộc bầu cử đang diễn ra.
Mở phiếu theo từng mẻ, trước tiên, chúng tôi lấy phong bì bảo mật ra khỏi phong bì gửi lại. Đây là thời điểm mà danh tính của cử tri được tách ra khỏi lá phiếu bên trong phong bì để bảo đảm lá phiếu của quý vị được bảo mật. Sau đó, chúng tôi lấy tất cả lá phiếu ra khỏi phong bì bảo mật. Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra lá phiếu để xem liệu thiết bị quét phiếu có thể đọc chính xác các lựa chọn trên lá phiếu hay không. Phần lớn lá phiếu được chuyển đến khâu quét phiếu ngay lập tức. Lá phiếu bị hư hại hoặc có các dấu đánh không rõ ràng được đưa đến một nhóm khác để chuẩn bị cho khâu quét phiếu. Xem khâu mở phiếu được phát sóng trực tiếp khi có một cuộc bầu cử đang diễn ra.
Nếu thiết bị quét không thể đọc lá phiếu chính xác vì có các dấu đánh rải rác, các lựa chọn bị chỉnh sửa, hoặc sử dụng sai màu mực, các lá phiếu đó sẽ được xem lại bởi một nhóm gồm hai nhân viên để xác định cách tốt nhất nhằm đảm bảo các lựa chọn trên lá phiếu được đếm một cách chính xác. Chúng tôi sử dụng Sách Hướng dẫn về Ý định Cử tri được xuất bản bởi Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang để đảm bảo chúng tôi đếm các lựa chọn trên lá phiếu đúng như ý định của quý vị. Việc sử dụng sách hướng dẫn này đảm bảo các quyết định liên quan đến ý định cử tri được thực hiện một cách đồng nhất từ nhóm này sang nhóm khác và từ cuộc bầu cử này sang cuộc bầu cử khác. Xem khâu xem lại lá phiếu được phát sóng trực tiếp khi có một cuộc bầu cử đang diễn ra.
Khi lá phiếu của quý vị đã sẵn sàng để đếm, máy sẽ quét lá phiếu và lưu trữ các hình ảnh trong một hệ thống an toàn và khép kín. Máy tính chủ tổng kết lá phiếu được bảo mật trong phòng có máy quay an ninh, lối ra vào được kiểm soát bằng dấu vân tay, và dán niêm phong. Quá trình tổng kết lá phiếu được thực hiện vào lúc 8:00 tối vào đêm bầu cử và kết quả được công bố ngay sau đó. Khâu quét và đếm phiếu được tiếp tục cho đến khi tất cả các lá phiếu đủ điều kiện được đếm và cuộc bầu cử được chứng nhận. Xem khâu quét lá phiếu được phát sóng trực tiếp vào một cuộc bầu cử.