Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo
Để làm chậm sự lây lan của CoVID-19, các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng của Sở Bầu cử Quận King sẽ được thực hiện trực tuyến bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 16 tháng 3. Xin quý vị vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683) nếu quý vị cần trợ giúp thêm.
Contact us Liên hệ với chúng tôi
General contact information

Thông tin liên lạc chung

  • Thư điện tử: elections@kingcounty.gov
  • Số điện thoại chính: 206-296-VOTE (8683), chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng 120 ngôn ngữ
  • Fax: 206-296-0108
  • TTY: 711
  • Số điện thoại miễn phí: 800-325-6165 (sử dụng bên ngoài mã vùng 206)
Địa chỉ nhận thư:
King County Elections (Sở Bầu cử Quận King)
919 SW Grady Way, Suite 100
Renton, WA 98057
Other contact information

Thông tin liên lạc khác

Director of Elections Julie Wise

Giám đốc Sở Bầu cử Quận King Julie Wise

Jurisdictions submitting ordinances or resolutions

Khu vực bầu cử nộp sắc lệnh hoặc nghị quyết

Maps

Bản đồ

Media requests

Yêu cầu về truyền thông

Petitions

Kiến nghị

Results

Kết quả

Running for office / candidate filing

Tranh cử / nộp hồ sơ ứng cử viên

Signature challenges

Chữ ký chưa được chấp nhận

Voter registration

Đăng ký bỏ phiếu