Skip to main content
King County logo

August 201x primary election Cuộc bầu cử sơ bộ tháng 8 năm 2019
The election day deadline is August x Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 6 tháng 8.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu