Skip to main content
King County logo

February 2019 special election Cuộc bầu cử đặc biệt tháng 2 năm 2019

CHANGE THE DATE HERE The election day deadline is February 12 Hạn chót ngày bầu cử là ngày 12 tháng 2

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu