Skip to main content
King County logo

Public Health Notice  Thông báo Y tế Công cộng

To help slow the spread of CoVID-19 in our community, King County Elections is providing virtual service only at this time. Để giúp làm chậm sự lây lan của CoVID-19 trong cộng đồng, Sở Bầu cử Quận King chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến tại thời điểm này.

If you have any questions or need assistance, please email elections@kingcounty.gov or give us a call at 206-296-VOTE (8683). Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần trợ giúp, xin vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683).

November 2020 General Election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020
The election day deadline is November 3. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 3 tháng 11.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu

Recount information Thông tin về kiểm phiếu lại

A mandatory hand recount for the Legislative District No. 5, Senator race will begin on December 1, 2020 at 8:30 a.m. Một cuộc kiểm phiếu lại bằng tay bắt buộc cho tranh cử chức vụ Thượng nghị sĩ Khu vực Lập pháp Số 5 sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 lúc 8:30 sáng.

The King County Canvassing Board will meet on December 16 at 9 a.m. to certify the recount results. Hội đồng Kiểm phiếu của Quận King sẽ họp vào ngày 16 tháng 12 lúc 9 giờ sáng để chứng nhận kết quả kiểm phiếu lại.