Skip to main content
King County logo

April 2019 special election Cuộc bầu cử đặc biệt tháng 4 năm 2019

CHANGE THE DATE HERE The election day deadline is April 24  VI date pattern is DAY MONTH Hạn chót ngày bầu cử là ngày 23 tháng 4

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu