Skip to main content
King County logo

Public Health Notice  Thông báo Y tế Công cộng

To help slow the spread of CoVID-19 in our community, King County Elections is providing virtual service only at this time. Để giúp làm chậm sự lây lan của CoVID-19 trong cộng đồng, Sở Bầu cử Quận King chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến tại thời điểm này.

If you have any questions or need assistance, please email elections@kingcounty.gov or give us a call at 206-296-VOTE (8683). Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần trợ giúp, xin vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683).

November 2020 General Election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020
The election day deadline is November 3. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 3 tháng 11.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu

Recount information Thông tin về kiểm phiếu lại

A mandatory hand recount for the Legislative District No. 5, Senator race will begin on December 1, 2020 at 8:30 a.m. Một cuộc kiểm phiếu lại bằng tay bắt buộc cho tranh cử chức vụ Thượng nghị sĩ Khu vực Lập pháp Số 5 sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 lúc 8:30 sáng.

A requested hand recount for the SEA 37-1895, KEN 47-0842, KEN 47-2568, MI 41-0775, and FED 30-3021 precincts for the Congressional District No. 9 race and for the Rose precinct for the races of President, Governor, Attorney General, and Congressional District No. 1 will begin on December 4, 2020 at 8:30 a.m. Một cuộc kiểm phiếu bằng tay được yêu cầu cho các phân khu bầu cử SEA 37-1895, KEN 47-0842, KEN 47-2568, MI 41-0775, và FED 30-3021 cho tranh cử Khu vực Quốc hội Số 9 và phân khu bầu cử Rose cho tranh cử Tổng thống, Thống đốc, Bộ trưởng Tư pháp, và Khu vực Quốc hội Số 1 sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 12 năm 2020 lúc 8:30 sáng.

The King County Canvassing Board will meet to certify the recount results for the Rose precinct on December 8 at 1 p.m. They will meet on December 16 at 9 a.m. to certify the recount results for the Legislative District No. 5, Senator race and the SEA 37-1895, KEN 47-0842, KEN 47-2568, MI 41-0775, and FED 30-3021 precincts for the Congressional District No. 9 race. Hội đồng kiểm phiếu của Quận King sẽ họp để xác nhận kết quả kiểm phiếu lại cho phân khu bầu cử Rose vào ngày 8 tháng 12 lúc 1 giờ chiều. Hội đồng sẽ họp vào ngày 16 tháng 12 lúc 9 giờ sáng để chứng nhận kết quả kiểm phiếu lại cho tranh cử Thượng nghị sĩ Khu vực Lập pháp Số 5 và các phân khu bầu cử SEA 37-1895, KEN 47-0842, KEN 47-2568, MI 41-0775, và FED 30-3021 cho tranh cử Khu vực Quốc hội Số 9.