Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo

Clean Water Plan SEPA scoping comment period extended - now ends July 19, 2020

Back to library

Gia hạn thời gian gửi ý kiến về vấn đề xác định phạm vi của Kế Hoạch Nước Sạch (Clean Water Plan) theo Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Tiểu Bang (State Environmental Policy Act, SEPA) – nay sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG VÀ YÊU CẦU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ PHẠM VI CỦA TUYÊN BỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH

Chúng tôi đang bắt đầu lập kế hoạch toàn diện cho tất cả các hệ thống nước thải và kế hoạch này sẽ hướng dẫn công việc của Quận King trong nhiều thập niên tới.