Skip to main content
King County logo

Khảo sát sức khỏe của BSK là gì

 • Khảo sát các gia đình tại Quận King có con em đang học tiểu học hoặc nhỏ hơn.
 • Khảo sát đầu tiên từ trước tới giờ để tìm hiểu về sức khỏe, phúc lợi, thế mạnh và nhu cầu của trẻ em cũng như gia đình ở Quận King.

Việc gì xảy ra tiếp theo? 

 • Kết thúc thu thập dữ liệu trong tháng 1 năm 2017
 • Sàng lọc và phân tích dữ liệu mùa xuân 2017
 • Hợp tác với cộng đồng để giải thích kết quả đầu mùa hè 2017
 • Dữ liệu đầu tiên được đăng trên trang web nghiên cứu, hoặc "Bản khảo sát" giữa 2017

Làm thế nào tôi có thể thấy kết quả?

 • Những kết quả sẽ được chia sẻ bằng nhiều cách:
  • Trên trang web này vào mùa hè năm 2017
  • Thông qua một trang web nghiên cứu, hoặc "Bản khảo sát" (đang được tiến hành)
  • Phương tiện truyền thông xã hội và blog BSK (beststartsblog.com)
  • Cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhân viên sẽ được thông báo trên blog BSK

Quý vị có thể liên hệ với BSK.Data@kingcounty.gov bất cứ lúc nào để lấy các bản thông tin cập nhật!

Contact Us

Phone 206-263-9010

TTY Relay: 711

Fax: 206-296-5260