Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while practicing social distancing guidelines.  
King County logo

Ủy ban Giám sát Bầu cử của Công dân

Cơ hội Phục vụ

Tất cả vị trí trong Ủy ban Giám sát Bầu cử của Công dân (CEOC) hiện đang còn trống để đề cử và bổ nhiệm. Những người có mong muốn phục vụ trong ủy ban tự nguyện này hãy >tải đơn đăng kýxem bảng mô tả vị trí để biết thêm chi tiết cũng như hướng dẫn cách nộp đơn đăng ký. Thời gian đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 11/6. CEOC gặp mặt hàng tháng tại tòa nhà trụ sở Bầu cử. 919 Southwest Grady Way, Renton, WA.

Ủy ban Giám sát Bầu cử của Công dân (CEOC) hiện được thành lập theo Sắc lệnh 15453 và Sắc lệnh 17273. Ủy ban Hành chính và Việc làm Hội đồng chịu trách nhiệm bổ nhiệm CEOC và được Hội đồng Chính thức xác nhận. Ủy ban bao gồm những thành viên đại diện sau:

 • Một đại diện từ tổ chức phi đảng phái đang hoạt động tại Quận King để đánh giá ứng cử viên và biện pháp bỏ phiếu, như Liên đoàn Thành phố
 • Một đại diện từ tổ chức phi đảng phái đang hoạt động tại Quận King để cung cấp thông tin bầu cử cho người dân, như Liên đoàn Nữ cử tri
 • Một đại diện từ Văn phòng Tổng thư ký tiểu bang Washington
 • Một đại diện tư pháp (quận thu thế nhỏ hoặc thành phố có số dân ít hơn 20.000)
 • Một đại diện từ cộng đồng Người khuyết tật
 • Một đại diện từ cộng đồng người Hoa
 • Một đại diện từ cộng đồng người Việt
 • Một đại diện từ Đảng Cộng Hòa Quận King
 • Một đại diện từ Đảng Dân Chủ Quận King
 • Một đại diện từ cộng đồng người Tây Ban Nha
 • Một đại diện từ cộng đồng người Hàn
 • Một đại diện từ tổ chức học thuật có kiến thức về bầu cử
 • Một đai diện có kinh nghiệm về công nghệ
 • Một đại diện từ tổ chức phi đảng phái tại Quận King thúc đẩy sự bình đẳng và sự tiến bộ của cộng đồng da màu hoặc Mỹ gốc Phi, như Liên đoàn Đô thị của Đô thị Seattle
 • Hai cử tri đã đăng ký tại Quận King

Thành viên nên có nhưng không giới hạn những điều sau: (1) Kiến thức về cách thức hoạt động và quản lý bầu cử chính quyền tiểu bang hoặc địa phương, nhân khẩu học, công nghệ và quản lý tổ chức, (2) sự cam kết chắc chắn với hoạt động bầu cử hiệu quả, khả năng quản lý tốt, minh bạch, có trách nhiệm tại Quận King, và (3) sẵn sàng dành thời gian cần thiết để tham dự những buổi họp và hoạt động của ủy ban.

Thành viên không nên nắm giữ chức vụ được bầu hoặc là ứng cử viên tranh cử, ngoài cán bộ ủy ban phân khu. Ngoại trừ cựu thành viên nắm giữ chức vụ – thành viên có nhiệm kỳ 3 năm.

 


Contact the Council
Main phone:
206-477-1000
TTY/TDD:
206-296-1024
Email:
council@kingcounty.gov