skip to main content

Elections

King County Elections

King County Elections
919 Southwest Grady Way
Renton, WA 98057-2906

206-296-VOTE (8683)
TTY: Relay: 711
FAX: 206-296-0108

Hours:
Weekdays 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Bầu cử Đặc biệt

Ngày 17 tháng Tư năm 2012

Dự luật, Ngày 17 tháng
Tư năm 2012 Bầu cử Đặc biệt

Ủy ban vận động bầu cử

Kết quả bầu cử

Bầu phiếu và gửi lại phiếu bầu sớm!

  • Gửi lại phiếu bầu qua đường bưu điện. Các phiếu bầu bằng thư tín yêu cầu một con tem hạng nhất và phải đóng dấu bưu điện không trễ hơn ngày 17 tháng Tư.
  • Gửi lại phiếu bầu không cần một con tem tại một trong sáu thùng bỏ phiếu. Các phiếu bầu phải được thả vào thùng bỏ phiếu không trễ hơn 8 giờ tối ngày 17 tháng Tư.

Cách để bầu phiếu

Các nguồn trữ liệu dành cho cử tri (externalđường dẫn bên ngoài)


ballot tracker

Lịch bầu cử đặc biết tháng Hai