Skip to main content
King County logo

Lá phiếu của quý vị trải qua một hành trình dài từ thời điểm được in ra cho tới khi được gửi đến quý vị và gửi lại văn phòng của chúng tôi.

Tập phiếu của quý vị được chuẩn bị khoảng bốn tuần trước ngày bầu cử. Tập phiếu bao gồm lá phiếu, phong bì bảo mật và phong bì gửi lại, và các trang thông tin khác.
Nếu quý vị là cử tri địa phương, thì lá phiếu được gửi đến quý vị ba tuần trước ngày bầu cử. Nếu quý vị là cử tri ở nước ngoài hoặc đang thi hành công vụ, thì lá phiếu được gửi đi 45 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử và 30 ngày trước cuộc bầu cử đặc biệt để cho phép lá phiếu có thời gian trung chuyển dài hơn để đến tay quý vị.
Quý vị có đến ngày bầu cử để bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu. Lá phiếu phải được gửi lại vào thùng bỏ phiếu không trễ hơn 8 giờ tối vào đêm bầu cử, hoặc được đóng dấu bưu điện bởi Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ không trễ hơn ngày bầu cử.
Tập phiếu của quý vị được gửi lại đến văn phòng chúng tôi, tại đây thiết bị phân loại sẽ quét mã vạch để lấy thông tin của quý vị và chụp hình chữ ký trên phong bì. Chữ ký này sẽ được sử dụng cho quá trình xác minh.

Luật tiểu bang quy định chúng tôi phải so sánh chữ ký trên phong bì gửi lại với chữ ký trong hồ sơ ghi danh trước khi chúng tôi có thể đếm lá phiếu. Nếu hai chữ ký này giống nhau, chúng tôi có thể đếm lá phiếu của quý vị. Nếu hai chữ ký này không giống nhau hoặc phong bì không có chữ ký, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua thư bưu điện, thư điện tử, hoặc điện thoại, thông báo cho quý vị biết cách giải quyết. Quý vị phải hồi đáp trễ nhất là vào ngày trước ngày chứng nhận bầu cử.
Trước tiên, chúng tôi lấy phong bì bảo mật ra khỏi phong bì gửi lại. Sau đó, chúng tôi lấy lá phiếu ra khỏi phong bì bảo mật. Và cuối cùng, chúng tôi xét lá phiếu để xem liệu thiết bị quét có thể đọc được các lựa chọn trên lá phiếu hay không. Lá phiếu có thể được máy quét đọc chính xác được đưa đến khâu quét ngay lập tức. Lá phiếu bị hư hỏng hoặc có các dấu đánh không rõ ràng được đưa đến một nhóm khác để chuẩn bị cho khâu quét lá phiếu.
Nếu thiết bị quét không thể đọc lá phiếu chính xác vì có các dấu đánh rải rác, các lựa chọn bị chỉnh sửa, hoặc sử dụng màu viết sai, các lá phiếu đó sẽ được một nhóm gồm hai nhân viên xem xét để xác định cách tốt nhất để xử lý lá phiếu. Chúng tôi có thể sẽ sao chép các lựa chọn trên lá phiếu của quý vị qua một lá phiếu khác hoặc chúng tôi có thể sao chép bằng một lá phiếu điện tử bằng cách sử dụng hệ thống tổng kết. Chúng tôi sử dụng Sách Hướng dẫn Ý định Cử tri được viết bởi Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang để đảm bảo chúng tôi đếm các lựa chọn trên lá phiếu đúng như ý định của quý vị. Việc sử dụng sách hướng dẫn này đảm bảo các quyết định liên quan đến ý định cử tri được thực hiện một cách nhất quán từ nhóm này sang nhóm khác và từ cuộc bầu cử này sang cuộc bầu cử khác.
Khi lá phiếu của quý vị đã sẵn sàng để đếm, máy sẽ quét lá phiếu và lưu trữ các hình ảnh trong một hệ thống an toàn và khép kín. Máy tính chủ tổng kết được bảo mật trong phòng có máy quay an ninh, lối ra vào được kiểm soát bằng dấu vân tay, và dán niêm phong. Quá trình tổng kết được thực hiện vào lúc 8 giờ tối vào đêm bầu cử và kết quả được công bố ngay sau đó. Khâu quét và đếm lá phiếu được tiếp tục cho đến khi tất cả các lá phiếu đủ điều kiện được đếm và cuộc bầu cử được chứng nhận.