Skip to main content
King County logo

Trụ sở chính của Bộ bầu cử Quận King

Trụ sở chính của Bộ Bầu cử Quận King ở Renton tại giao điểm của đường SW Grady Way và đường Powell Avenue SW. Trụ sở chính nằm ở phía bắc I-405.

Bộ Bầu cử Quận King
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
Hướng dẫn đường

Giờ làm việc: Thứ hai – Thứ sáu từ 8:30 giờ sáng – 4:30 giờ chiều

Hướng dẫn đường nếu quý vị lái xe:

 

Hướng dẫn đường lái xe từ Interstate 5 hoặc Interstate 405 North

 

Hướng dẫn đường lái xe từ Interstate 405 South

 

Hướng dẫn đường nếu quý vị đi xe buýt và thông tin về tuyến đường xe buýt
Map of directions to King County Administration Building

Voter Registration Annex Văn phòng phụ Ghi danh Cử tri

In-person service is available in downtown Seattle for voter registration-related matters only. Cung cấp các dịch vụ trực tiếp ở trung tâm thành phố Seattle chỉ dành cho các vấn đề liên quan đến ghi danh cử tri.

King County Administration Building Tòa nhà Hành chính Quận King
500 4th Avenue, Room 440
Seattle, WA 98104
Get directions Hướng dẫn đường

Hours: Monday - Friday from 8:30a.m. - 1p.m. and 2p.m. - 4:30p.m. Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ 30 sáng – 1 giờ chiều và 2 giờ chiều – 4 giờ 30 chiều

For driving directions, parking information, and public transit to the Voter Registration Annex, see the King County Administration Building location and directions. Để biết thông tin về hướng dẫn đường nếu quý vị lái xe, chỗ đậu xe, và phương tiện giao thông công cộng đến Văn phòng phụ Ghi danh Cử tri, vui lòng xem địa điểm và hướng dẫn đường đến Tòa nhà Hành chính Quận King.

Services offered at the Voter Registration Annex: Dịch vụ cung cấp tại Văn phòng phụ Ghi danh Cử tri:

  • Register to vote Ghi danh cử tri
  • Update your address or name Cập nhật tên hoặc địa chỉ
  • Get voter registration cards Nhận thẻ ghi danh cử tri
  • Get help with address issues Trợ giúp các vấn đề về địa chỉ
  • Cancel a voter registration Hủy bỏ hồ sơ ghi danh cử tri
Map of directions to King County Administration Building