Skip to main content
King County logo

Cuộc bầu cử đặc biệt tháng 4 năm 2016

Hạn chót ngày bầu cử là ngày 26 tháng 4

Nội dung lá phiếu
Gửi lại lá phiếu
  • Địa điểm gửi lại lá phiếu
  • Qua đường bưu điện
  • Trung tâm bỏ phiếu dành cho người khuyết tật

Cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ tháng 5 năm 2016

Hạn chót ngày bầu cử là ngày 24 tháng 5

Liên lạc Bộ bầu cử

Thư điện tử: elections@kingcounty.gov

Điện thoại: 206-296-VOTE (8683)

TTY: Relay 711