Skip to main content
King County logo

Cuộc bầu cử đặc biệt tháng 4 năm 2017

Hạn chót ngày bầu cử là ngày 25 tháng 4

Nội dung lá phiếu

Returning my ballotGửi lại lá phiếu

Liên lạc Bộ bầu cử

Thư điện tử: elections@kingcounty.gov

Điện thoại: 206-296-VOTE (8683)

TTY: Relay 711