Skip to main content
King County logo

Cuộc bầu cử sơ bộ tháng 8 năm 2017

Hạn chót ngày bầu cử là ngày 1 tháng 8

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

  • Ballot measures Dự luật lá phiếu
  • Candidates Ứng cử viên
  • Sample ballot Lá phiếu mẫu

Returning my ballotGửi lại lá phiếu

Liên lạc Bộ bầu cử

Thư điện tử: elections@kingcounty.gov

Điện thoại: 206-296-VOTE (8683)

TTY: Relay 711