Skip to main content
We are making an update that could affect website performance this morning.  
King County logo

November 2016 general election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2017

CHANGE THE DATE HERE The election day deadline is November 8 Hạn chót ngày bầu cử là ngày 7 tháng 11

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu