Skip to main content
King County logo

Cuộc bầu cử sơ bộ tháng 8 năm 2016

Hạn chót ngày bầu cử là ngày 2 tháng 8

Liên lạc Bộ bầu cử

Thư điện tử: elections@kingcounty.gov

Điện thoại: 206-296-VOTE (8683)

TTY: Relay 711